Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Jobber i Hordaland
332046
Ledige stillinger
Registrerte Cv'er
14010
DET FINNES I DAG
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trysil Maskin AS er lokalisert i Trysil kommune og har for tiden 14 ansatte i produksjonen og 5 funksjonærer. Selskapet har siden oppstarten i...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For vår kunde innen offentlig sektor søker vi en Service Manager som kan starte snarest. Oppdraget har en varighet til 30 mars 2018 med mulighet for forlengelse.

ArbeidsoppgaverAvtaleforvaltningUtarbeide tilbud og driftsavtaler (SLA vedlegg) ved innføring av nye systemer/løsningerDelta i utarbeidelse tjenestebeskrivelser, rutiner og prising av nye tjenester.Delta i forbedring av interne rutinerKalle inn til, forberede og gjennomføre kundemøterRapportering til kunde på driftsstatus og eventuelle avvik, samt opptidsrapporter for systemer og løsningerVære kundens talerør innad i EDDUtfasing av systemer/løsningerForberede og utarbeide fakturagrunnlagHåndtere tilbakemeldinger fra og formidle avviksrapporter til kundeProsjektdeltagelse ved nye løsningerFølge opp mindre oppdrag og håndtering av ikke-standard henvendelser jmf EDDs rutinerInformasjonsformidling internt og til kunderEskalere saker internt i organisasjonen 
KompetanseBred generell IT kompetanse.Relevant erfaring fra bransjenKjennskap til Bergen kommunes organisasjon er en fordelIT-faglig utdannelse på høyskolenivå en fordelKjennskap til ITIL rammeverket er ønskelig 
Personlige egenskaper
Fleksibel, strukturert, løsningsorientert, godt humør

Hvis du kjenner deg igjen i punktene over, ønsker vi å høre fra deg. Du kan søke stillingen ved å følge lenken på siden hvor du kan laste opp søknadsbrev og CV.
Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende.

Klikk her for å søke Stillingsnummer: 1209-2017-06-221 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Da vår gode tannhelsesekretær gjennom 38 år pensjonerer seg, søker vi en erstatter i 80 % stilling til vår praksis.

Søker må være en ryddig, serviceinnstilt og blid person. Ønskelig med utdannelse, men ikke en forutsetning. Opplæring vil bli gitt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Tannlege Sigrid Stornes Fluge, tlf. 997 45 539.

Søknad sendes Tannlegesenteret Stornes Fluge, Pb. 443, 4379 Egersund, e-post: sigridsfluge@gmail.com Stillingsnummer: 1101-2017-06-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Dalane Tidende
Annonsert: 12.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi...

HORDALAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Jobbnorge ID: 139560

Ved Institutt for informatikk er det ledig ei mellombels stilling (vikariat) som administrasjonssjef for snarlig tiltredelse og frem til og med 31. mai 2018. For informasjon om instituttet sjå   Om instituttet Instituttet har 6 forskingsgrupper: algoritmar, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering. Instituttet er rangert først i Norge på forskingskvalitet av Forskingsrådet. For meir informasjon, sjå   Ansvarsområde Administrasjonssjefen sitt ansvar omfattar eit breitt spekter av oppgåver med eit særskilt ansvar for den administrative leiinga av instituttet. Administrasjonssjefen er dagleg leiar av administrasjonen og har personalansvar for dei tilsette i administrasjonen. Næraste overordna er instituttleiar.   Arbeidsoppgåver: Gi støtte og råd til instituttleiar i administrative spørsmål Vidareutvikle det gode arbeidsmiljøet og fylgje opp gode administrative prosedyrar og rutinar i samsvar med dei retningsliner og reglar som gjeld ved universitetet I samarbeid med instituttleiar har administrasjonssjefen ansvar for økonomistyring, ressurs-disponering og at areala som instituttet disponerer, blir optimalt og forsvarleg nytta. Gi støtte for å styrke instituttets eksterne finansiering Ha tilsyn med og oppfølging av HMS-ansvaret ved instituttet Kvalifikasjonar og eigenskapar: Søkjarane må ha utdanning på mastergradsnivå Dokumentert erfaring med støtte til ekstern prosjektinnhenting God administrativ IT-kompetanse er eit krav Søkjarane må beherske engelsk skriftleg og munnleg Det er ein føremon med økonomikompetanse Det er ein føremon med kjennskap til universitets- og høgskulesektoren Positiv, utadvendt, sjølvstendig og resultatorientert Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  Ved vurdering av kandidatane vil vi leggje vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.   Vi kan tilby eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø løn etter lønssteg 62-66 (1058) i det statlege lønsregulativet medlemskap i Statens pensjonskasse stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) gode velferdsordningar   Søknadsfrist: 5. juli 2017

Informasjon Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar Petter Bjørstad, e-post:   Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.   Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.   Nærare om tilsettingsprosessen .  

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-222 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker pedagog på barn med spesielle behov, i 40 % stilling -vikariat fra 01.08.2017 frem til 20.06.18. Krever relevant utdannelse , og en må ha godkjent politattest.

Pedagogisk arbeid med barn med spesielle behov.

Vi ønsker en engasjert medarbeider som brenner for arbeidet med barn og som er interessert i mennesker. Du må like å jobbe tett med både store og små. Positiv innstilling er flott å ha med seg.

Ta kontakt med styrer for flere opplysninger på tlf. 70 13 06 03. Krav til kompetanse Kompetanse Nynorsk, Bokmål Stillingsnummer: 1504-2017-06-110 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker pedagog på barn med spesielle behov, i 100 % stilling -vikariat fra 01.08.2017 frem til 20.06.19, med mulighet for forlengelse/fast stilling. Krever relevant uttdanning, og en må ha godkjent politattest.

Jobbe med enkeltbarn alene og i små og større grupper. Følge barn som har fått ekstra middler i barnehagehverdagen.

Vi ønsker en engasjert medarbeider som brenner for arbeidet med barn og som er interessert i mennesker. Du må like å jobbe tett med både store og små. Positiv innstilling er flott å ha med seg.

Ta kontakt med styrer for flere opplysninger på tlf. 70 13 06 03. Krav til kompetanse Kompetanse Nynorsk, Bokmål Stillingsnummer: 1504-2017-06-109 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139518

Eigedomsavdelinga har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av universitetet sin bygningsmasse, som omfattar omlag 90 bygg med i alt 377.000 m2, inkl. leige av 73.000 m2.     Avdelinga har ca. 100 tilsette og forvaltar eit driftsbudsjett på ca. 400 mill. og eit investeringsbudsjett på ca. 115 mill. Avdelinga er organisert i tre einingar - Prosjekt, Drift og Areal, i tillegg til ein administrativ stab. Bygningsmassen er hovudsakleg lokalisert til Nygårdshøyden og Årstadvollen/Haukeland og varierer frå verneverdige bygningar og kontoriserte bygardar, til moderne undervisningsbygg og avanserte laboratoriebygg.

Drift har det daglege ansvaret for FDVU av bygg, tekniske installasjonar og utomhusareal. Bygningsmassen er delt inn i fem driftsområde med eigen drift, samt noko innleigd drift. Driftsområdet vert leia av ein eigedomsforvaltar, som rapporterer til seksjonssjef Drift.   VEDLIKEHALDSLEIAR   Ved Eigedomsavdelinga, Drift er det ledig ei fast 100 prosent stilling som Vedlikehaldsleiar. Stillinga er i dag plassert i driftsområde 1. Dette driftsområdet har mellom anna ansvaret for bygga som huser Det Juridisk fakultet, Det Humanistiske fakultet og museumsbygningane. Stillinga inngår i leiarteamet for driftsområdet og rapporterer til eigedomsforvaltaren.

Er du ryddig, strukturert og initiativrik, med interesse for utvikling og endring? Da er du kanskje vedlikehaldsleiaren vi ser etter. Vi er på jakt etter ein person med erfaring frå vedlikehalds- og dokumentasjonsarbeid. Du må handtere mange ballar i lufta samstundes og i samsvar med våre verdier som er: Samhandling, respekt, redelighet og åpenhet.   Stillinga byr på varierte arbeidsoppgåver og krev derfor at du innehar kunnskapar innanfor fleire felt. Vi ser etter ein person som har erfaring innanfor økonomi, administrasjon samt drift og vedlikehald av bygg og tekniske anlegg. Erfaring frå større tekniske anlegg med kjølemaskiner, ventilasjon, sentral driftskontroll m.v. vil bli særskild vektlagt. Du må ha gode data kunnskapar, og generelt vere analytisk anlagt.   Du må kunne jobbe i team og få teamet til å jobbe saman mot same mål. Vi ser etter deg som er løysnings- og samarbeidsorientert og som evnar å sjå mogelegheiter.  Stillinga inngår i leiarteamet for driftsområdet og rapporterer til eigedomsforvaltaren.   Arbeids- og ansvarsoppgåver:   drift og vedlikehald av bygg og tekniske installasjonar i samsvar med lover og forskrifter planlegging av kort- og langsiktig vedlikehald vere ein pådrivar for kontinuerlege forbetringar, følgje opp og utvikle interne rutinar. vi forventar at du styrer oppdraga med tanke på at alle skal komme heim like heile som då dei kom på jobb. Tryggleik er viktig for oss på UiB offentlege innkjøp av varer og tenester i samsvar med driftsområdet sitt budsjett sette fokus på brukar- og leverandørforhold og yte service både mot brukarar og internt i eigen organisasjon Rapportering iht. oppsatte mål    Søkjaren må ha følgjande kvalifikasjonar:   Relevant utdanning, til dømes teknisk fagskule, sekundært fagarbeidarutdanning med fagbrev, fortrinnsvis innan byggtekniske fag. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning Relevant erfaring frå drift og vedlikehald av bygg og tekniske anlegg. Erfaring frå større tekniske anlegg med kjølemaskiner og ventilasjon. Erfaring med edb-baserte verktøy som SD-anlegg, brannalarm-sentral, adgangskontroll m.m. vil bli særskilt vektlagt. Bruk av IT-verktøy er sentralt i arbeidskvardagen og er noko du må meistre godt. Erfaring frå budsjett og økonomi Gode norskkunnskapar skriftleg og munnleg    Vi ser det som ein føremon at søkjar har:   kunnskap om offentlege innkjøp god fleirfagleg innsikt og økonomisk forståing    Personlege eigenskapar:   godt humør og stå-på-vilje ryddig og strukturert med evne til å organisere vere flink til å handtere mange ballar i lufta samstundes initiativrik med interesse for utvikling og endring effektiv og analytisk anlagt serviceinnstilt kvalitetsbevisst resultatorientert vere løysings- og samarbeidsorientert, men samtidig kunne arbeide planmessig og sjølvstendig bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima, våre verdiar er: Samhandling, respekt, redelighet og åpenhet.    Hos oss kan du vente:
eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø med varierte og utfordrande arbeidsoppgåver inspirerande, inkluderande og triveleg arbeidsmiljø løn etter stillingskode som vedlikehaldsleiar (kode 0400) i løn frå kr 474 700 - 569 000 (ltr.55-65) etter kvalifikasjonar og bakgrunn. For særleg kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare løn opplæring og moglegheit for vidareutdanning og utvikling velferdsordningar som bedriftsidrettslag, bedriftshytter, kulturarrangement og bedriftsbarnehage medlemsskap i Statens Pensjonskasse med god pensjons- og forsikringsordning bustadlån til gunstige vilkår i Statens Pensjonskasse stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)    Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby:   Her kan du lese om Eigedomsavdelinga som arbeidsplass:
Generell informasjon: Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Eiendomsforvalter Tone Wold, Driftsområde 1 og 2, tlf. 950 46 018 Seksjonssjef Drift Jan-Terje Nygaard, tlf. 915 64 650   Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.   Opplysningar om søkjaren kan bli gjord offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.   Nærare om tilsettingsprosessen .   Søknad og CV skal sendast elektronisk via til Universitetet i Bergen. Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om dette.   Søknadsfrist: 5.august 2017  

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-206 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Vaktmester/Lager og Transport

Jobbnorge ID: 139519

Eigedomsavdelinga ved UiB har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av universitetet sin samla bygningsmasse, som omfattar rundt 95 bygg med i alt 377.000 m2, inkl. innleie av 73.000 m2. Avdelinga har ca.100 tilsette og forvaltar et driftsbudsjett på ca.400 mill. og et investeringsbudsjett på ca.100 mill. Avdelinga er organisert i 3 einingar - Prosjekt, Drift og Arealforvaltning, i tillegg til eigedomsdirektøren sin stab som også omfattar personal og økonomi. Bygningsmassen er lokalisert til Nygårdshøyden og Årstadvollen.   Drift har det daglege ansvaret for FDVU av bygg, tekniske installasjonar og utomhusareal. Den samla bygningsmassen er inndelt i 4 driftsområde - tre er lokalisert på Nygårdshøyden og eit er lokalisert på Årstad/Haukelandsområdet. Driftsområda vert leia av ein Driftssjef som rapporterar til Seksjonssjef Drift.  Ved kvart driftsområde er det vedlikehaldsleiar og driftsleiar som rapporterer til Driftssjef. Driftsområda har dessutan fagarbeidarar og driftsoperatørar som arbeidar på dagtid.   Driftsteknikar (fagarbeider med fagbrev)   Ved Eigedomsavdelinga, Seksjon for Drift er det ledig 1 fast 100 % stilling som driftsteknikar. Stillingen er for tiden plassert i driftsområde 4 som ligger på Årstadvollen og ved Haukeland sjukehus.   Stillingane rapporterer til drifts- og vedlikehaldsleiar og vil til dømes ha følgjande arbeids- og ansvarsområde: dagleg drift og vedlikehald av bygningsmassen, fagarbeidarar vil så fremt tenesta tillet det ha hovudvekt innan sitt fagfelt deltaking i anna arbeid etter behov
Søkjaren må ha følgjande kvalifikasjonar:  fagarbeidarutdanning med fagbrev, fortrinnsvis innan faga kjøling, elektro, automasjon, rør, mekanisk eller ventilasjon. I særskilte tilfelle kan manglande fagbrev kompenseras med lang og relevant praksis med saman med relevante kurs slik at fagbrev som Byggdrifter kan oppnåas. relevant erfaring frå drift og vedlikehald av bygg og tekniske anlegg. Erfaring frå større tekniske anlegg med varmepumper, kjølemaskiner, klimarom, rentvannsanlegg, laboratorier etc vil verte vektlagd særskilt. evne til å vere samarbeidsorientert og serviceinnstilt evne til å arbeida effektivt, sjølvstendig, nøyaktig og ryddig førarkort for bil   Vi ser det som eit føremon at søkjar: har god IT-kunnskap, herunder SD-anlegg , brannalarm-anlegg, adgangskontroll etc er løysingsorientert med evne til å kunne arbeide planmessig og sjølvstendig personlege eigenskaper vil bli lagt vekt på   Hos oss kan du forvente: varierte og utfordrande arbeidsoppgåver inspirerande, inkluderande og triveleg arbeidsmiljø opplæring og mogligheit for vidareutdanning og utvikling velferdsordningar som bedriftsidrettslag, bedriftshytter, kulturarrangement og bedriftsbarnehage. god pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse boliglån til gunstige vilkår i Statens Pensjonskasse, pt 1,7mill til 2,472% effektiv rente Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby:   Løn: Tilsetting i stilling som driftsteknikar (kode 1136), ltr. 45-56 (kr. 404'-483'), etter kvalifikasjonar. For særskilt godt kvalifiserte søkjarar kan det vurderast høgare lønn.   Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Eiendomsforvalter Arvid Arnesen, Driftsområde 3 og 4, mob. 915 62 209 Seksjonssjef Drift Jan-Terje Nygaard, mob 915 64 650   Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.   Søknad og CV skal sendas elektronisk via til Universitetet i Bergen. Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om dette.
Opplysningar om søkjaren kan bli gjord offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.   Søknadsfrist: 8. juli 2017  

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-207 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Brønnøysund videregående skole har ca. 450 elever og ca. 100 ansatte. Vår visjon er at «Ved BVS...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Brønnøysund videregående skole har ca. 450 elever og ca. 100 ansatte. Vår visjon er at «Ved BVS...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nærare 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

  Til vår butikk i Haugesund ved Oasen senter, søker vi nå butikkselger deltid  Fokusert salg og utmerket service gir gode resultater. Dette er Glitters oppskrift på suksess. Hos Glitter har du varierte arbeidsoppgaver og mye egenansvar. Kunder og kolleger er positive, og du får jobbe med det beste som finnes salg, trender og mote! Din erfaring med kundeservice og salg har gitt deg trening i å jobbe effektivt og selvstendig mot oppsatte mål.

Du ser utfordringer i stedet for problemer. Mote er din lidenskap, og du har en engasjert og ansvarsfull personlighet. Du er trygg på deg selv og vil satse på egen utvikling. Med andre ord er du en Glitter-person med stor G.

Vi har utfordringer, målene er høye og selskapets karrieremuligheter er åpne for deg. Vi støtter deg på veien mot vår felles framgang.

Vil du satse på deg selv kom til Glitter!

Stillingen er en fast deltidsstilling,  som tilsvarer ca 10t. pr. uke. Det vil i perioder være et større behov. Det må påregnes vakter på kveldstid og helg. Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende butikkarbeid. Kun søkere over 18 år vil bli vurdert for stillingen. Om dette høres ut som noe for deg, ber vi om at du sender inn søknad og CV via linken tilknyttet denne stillingsannonsen. Du må gjerne komme innom butikken vår også!

Søknadsfrist: 25.06.2017. Vi behandler søknader fortløpende, så søk så snart du har mulighet
Tiltredelse: Snarest
Dersom du har spørsmål om stillingen kan butikkleder Thorild kontaktes på telefon 52836450 , eller send en e-post til   Søk på stillingen Stillingsnummer: 1149-2017-06-39 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Venue Retail Group er en ledende aktør på kofferter, vesker, sko og tilbehør i Norge og Sverige med totalt 135 butikker. Bedriften drives gjennom selveide kjeder som Morris, Accent og Rizzo og selger egne og eksterne merker. Morris i Ålesund (Sentrum & Kremmergården) søker selgere 2 selgere 9 tim/uke 1 selgere 20 tim/uke (må ha mulighet til å jobbe både dagvakter og kveldsvakter) Tilltredelse till alla tjensterna sker i augusti 2017 Vi søker deg som er over 18 år, du elsker mote og salg og ser på det som er selvklarhet at du skal tilby våre kunder den aller beste kundeservice. Vi ønsker at du gjerne har butikkerfaring fra tidligere, at du har en følelse for vare eksponering og er vant til å jobbe i ett hektisk miljø. Du er service minded, ansvarsfull og fleksibel og du bidrar med mye positivitet og glede i butikken. Vi tilbyr deg en arbeidsplass i ett hektisk miljø, der du får møte mange spennende mennesker og mulighet til å utvikles. Din innsats har stor betydning og i sammen med andre engasjerte selgere får du være med å gjøre en forskjell. Vi streber kontinuerlig etter å nå våre mål samtidig som vi har det riktig moro på veien dit! Let¿s go together! Intervjuer skjer løpende Velkommen med din søknad innen 30 juni 2017Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1504-2017-06-88 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

20% stilling ledig frå 1.aug.

Minikor: 1.-3.klasse, Aspirantkor: 4.-7.klasse.

Kora er tilslutta Ung Kyrkjesong.

For informasjon, ta kontakt med kyrkjeverje Olav Skeie Lid, tlf 56 55 17 45, eller kyrkjemusikar Margrete Lid Kjosås, tlf 48 19 55 97.

Send søknad til:

Kvam kyrkjelege fellesråd

Postboks 39

5600 Norheimsund
Søknadsfrist: 1. juli 2017.

Spørsmål omkring stillingane kan rettast til kyrkjeverje Olav Skeie Lid: tlf. 56 55 17 45 / 41 40 00 35

Kortfatta søknad med CV kan sendast pr. e-post til Kyrkjeleg fellesråd i Kvam: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net

Send elles søknad med aktuelle vedlegg til: Kyrkjeleg fellesråd i Kvam, postboks 39, 5601 Norheimsund

*Den norske kirke Krav til kompetanse Kompetanse Norsk Stillingsnummer: 1238-2017-06-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hordaland folkeblad
Annonsert: 13.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

SpareBank 1 Regnskapshuset er en av de ledende leverandører av tjenester innen regnskap, økonomi og rådgivning i regionen. Vi tar ansvar for...

HORDALAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Storvik Heggset Engineering leverer flerfaglige løsninger,tjenester, og prosjekter rettet mot internasjonal aluminiumindustri,...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Storvik Heggset Engineering leverer flerfaglige løsninger,tjenester, og prosjekter rettet mot internasjonal aluminiumindustri,...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Storvik Heggset Engineering leverer flerfaglige løsninger,tjenester, og prosjekter rettet mot internasjonal aluminiumindustri,...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139538

Ved er det ledig ei fast stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i eksternt finansiert verksemd. Dei første to åra vil stillinga hovudsakleg bli knytt til prosjektet "Building the bridge between high-throughput omics analyses and novel biomedical knowledge" som ein del av Barsnes-gruppa () og finansiert av Bergens forskingsstiftelse. Stillinga er ein del av Computational Biology Unit (CBU) (), eit leiande senter for både grunnleggjande og anvend bioinformatisk forsking. CBU tilbyr støtte og hjelp for brukarar innan livsvitskap (life science), og koordinerer bioinformatikk-utdanninga for neste generasjon biologar og bioinformatikarar. Programmeraren vil dra nytte av dei erfarne medarbeidarane innan programvareutvikling ved Servicegruppa ved CBU (), ein viktig del av arbeidsmiljøet i tillegg til Barsnes-gruppa. Dersom ingen av søkjarane kvalifiserer for ei stilling som overingeniør, vil vi vurdere å tilby ei stilling som avdelingsingeniør. Kvalifikasjonskrava vil då bli tilsvarande redusert. Arbeidsoppgåver
Stillinga inneber utvikling og vedlikehald av programvare for analyse og deling av biomedisinske data, enten i ein webbasert samanheng, til dømes CSF-PR (), eller som frittståande program, til dømes PeptideShaker (). Kvalifikasjonar og eigenskapar: Søkjarane må ha mastergrad i informatikk, helst innan bioinformatikk. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning. Relevant erfaring knytt til utvikling av webbasert programvare Svært gode Java programmeringsferdigheiter. Erfaring med Python vil vere ein fordel Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt God skriftleg og munnleg engelsk er eit krav. Vi kan tilby eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø stilling som overingeniør (kode 1087), lønssteg 53-58 i det statlege lønsregulativ (kr 459 100-499 600), alternativt som avdelingsingeniør (kode 1085), lønnssteg 47-52 (416 600-451 300 kr). For særskilte kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast. medlemsskap i Statens pensjonskasse stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) gode velferdsordningar Søknadsfrist: 9. juli 2017 Generell informasjon
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til forskar Harald Barsnes, Institutt for informatikk og Institutt for biomedisin, e-post: / telefon: +47 55 58 66 65. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette. Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-220 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rolls-Royce Marine, Electric, Automation & Controls ? Bergen har ansvar for idriftsettelse, opplæring, teknisk assistanse, service, ombygging...

HORDALAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Husbanken har ei sentral rolle i gjennomføringa av norsk bustadpolitikk. Vi supplerer marknaden for å medverke til at alle kan...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rolls-Royce Marine, Electric, Automation & Controls ? Bergen har ansvar for salg, teknologi & utvikling, prosjektledelse og engineering og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lab Entreprenør AS er en ledende entreprenørbedrift på Vestlandet, med hovedkontor i Bergen. Selskapet har 150 ansatte og en årlig omsetning...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Espira Gruppen er en del av Academedia som er Nordens ledende barnehage- og utdanningsaktør. Vi driver nærmere 100 barnehager med ca 2500 medarbeidere og 8800 barn. Vårt mål er å drive barnehager av høy kvalitet med god kompetanse hos personalet. Vi tror en viktig nøkkel til suksess er engasjerte og kompetente medarbeidere som trives og er stolte av sin arbeidsplass. Espira videreutvikler sitt pedagogiske tilbud til barn og ønsker å være i forkant med nytenkning og utvikling. Les mer på www.espira.noBarnehagelærer 100% fast stilling fra 01.08.2017 Vi søker etter en barnehagelærer som gjennom sitt engasjement, fokus på kvalitet og Espiras barnesyn, bidrar til å skape en meningsfull hverdag for barna. Espira Grønnestølen er en 4 avdelingers barnehage beliggende i Årstad bydel, nærmere bestemt i Fredlundveien 45. Vi er en barnehage som er omgitt av fine turområder, og liker å være mye ute. Vi jobber også systematisk innenfor alle de 7 fagområdene som er omtalt i Rammeplanen. Vi kan tilby et meget godt arbeidsmiljø med fokus på løsning, samarbeid og trivsel. Mer informasjon om barnehagen og hvordan vi jobber finner du i vår årsplan https://wpstatic.idium.no/gronnestolen.espira.no/files/2013/09/GRONNESTOLEN_arsplan_2016_17_rev2.pdf Arbeidsoppgaver: Bidra i drift av egen avdeling i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser Jobbe tett sammen med pedagogisk leder med planlegging og gjennomføring av barnehagens pedagogiske opplegg. Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling Bidra til pedagogisk utvikling på avdelingen og i barnehagen Bidra til et godt samarbeid med foreldrene Ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering på egen avdeling   Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: Entusiastisk og positiv Interesse for å jobbe for og med barn Kunne ta et overblikk og se det helhetlige behovet på avdelingen Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Nytenkende og løsningsorientert Fleksibel Gjerne erfaring med barnehager eller annet arbeid med barn og unge Utdanning: Barnehagelærerutdannelse (førskolelærerutdannelse) Beherske norsk muntlig og skriftlig (minimum norskprøve 3) Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehagen.  Espira tilbyr: Fokus på kvalitet gjennom vårt pedagogiske konsept, LekEspira Faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet Samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av avdelingene Barnehageplass til ansattes barn Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger etter PBLs regulativ IA-bedrift Søknadsfrist: 25.06.2017  Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1208-2017-06-65 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lab Entreprenør AS er en ledende entreprenørbedrift på Vestlandet, med hovedkontor i Bergen. Selskapet har 150 ansatte og en årlig omsetning...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lab Entreprenør AS er en ledende entreprenørbedrift på Vestlandet, med hovedkontor i Bergen. Selskapet har 150 ansatte og en årlig omsetning...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lab Entreprenør AS er en ledende entreprenørbedrift på Vestlandet, med hovedkontor i Bergen. Selskapet har 150 ansatte og en årlig omsetning...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Øvre Eiker kommune med sine ca 18.550 innbyggere og 1.200 ansatte ligger sentralt på Østlandet. Kommunen er i sterk vekst og sammen med...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

West Elektro er en ledende lokaleid elektroentreprenør i Kristiansund med omlag 45 faste ansatte. Vår solide erfaring og lokale forankring gjør...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Frøiland Bygg Skade AS er et moderne servicehåndverksselskapmed målsetting om å være den foretrukne samarbeidspartneren forforsikringsselskap...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139448

Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1, forskingsgruppa "Translational Science in Neurodegeneration and Aging" (), er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) i molekylærbiologi av nevrodegenerasjon for ein periode på tre (3) år.   Stillinga er knytt til prosjektet "Using multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson's disease", finansiert av Bergens Forskningsstiftelse (BFS) og Norges forskningsråd (NFR).   Prosjekt Parkinson sjukdom er ein hovudårsak til død og invaliditet og har ein global sosioøkonomisk effekt. Den rammar ~ 2 % av befolkninga over 65 år og prevalensen aukar dramatisk med alderen til 4 % av alle over 85 år. Sidan etiologien av Parkinson sjukdom er ukjend, er vi ikkje i stand til å utvikle effektive terapiar og pasientane konfronterer ei framtid med aukande invaliditet og tidleg død.   Kandidaten kjem til å jobbe i eit fullfinansiert og godt strukturert prosjekt med hovudmål å belyse korleis epigenetiske endringar (til dømes DNA metylering og histon acetylering) i hjernen frå pasientar med Parkinson sjukdom bidreg til sjukdomsutviklinga og progresjon. Det endelege målet med desse studiane er å belyse nye molekylære mekanismar som ligg under patogenesen til Parkinson sjukdom og å bruke denne kunnskapen til å betre diagnosen (utvikle biomarkørar) og behandling (designterapiar).   Hovudoppgåver inkluderer Bruke standard molekylære teknikkar (DNA-, RNA- og proteinarbeid, qPCR, cellekultur, immunhistokjemi) Etablere FACS-basert sortering av spesifikke cellepopulasjonar frå menneskehjernen til omics analysar Bruke innovative analysar og integrasjon av omics data til å identifisere spesifikke molekylære «fingeravtrykk» for Parkinson sjukdom (saman med gruppa si ekspertbioinformatikkar)   Kandidaten vil arbeide tett med PI, ein seniorforskar innan molekylærbiologi og ein seniorforskar innan bioinformatikk som har den nødvendige kompetansen og vil rettleie kandidaten «hands-on». TSNA-gruppa inkluderer både klinikarar og grunnforskarar vigd til studiet av nevrogenerative forstyrringar. Vi har velutrusta laboratorieanlegg og full tilgang til bioinformatikklaboratoria med toppmoderne analyseverktøy. Vi har også tilgang til eit bredt spekter av universitetsplattformer som dekker mikroskopi, metabolomikk, transkriptomikk og proteomikk.   Kandidaten vil samarbeide direkte med eit svært konkurransedyktig og stimulerande forskingsmiljø, inkludert nevrologar, patologar, genetikarar og bioinformatikkarar. Denne stillinga er ideell for kandidatar som er interessert i translasjonsforsking innan aldring og nevrodegenerasjon. Denne stillinga vil gje høve for karriereutvikling og vekst.   Nærare opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte Dr. Charalampos Tzoulis, tlf.: 55 97 50 58 eller 55 97 50 45, e-post:       Kvalifikasjonar Vi leter etter ein talentfull og ambisiøs ung forskar som har fullført ein mastergrad eller tilsvarande grad i molekylær biologi, biokjemi, medisin, eller liknande disiplinar. Følgjande kvalifikasjonar vil verte prioritert: Basal kunnskap om nevrobiologi Erfaring med arbeid med hjernevev (menneske eller andre dyr) vil vere ein føremonn Erfaring i genetikk/epigenetikk (til dømes DNA/RNA- sekvensering, metyleringsanalysar, histon-modifikasjonar, og så bortetter) vil vere ein føremonn Erfaring med FACS vil vere ein føremonn Erfaring med kromatin immunpresipitering vil vere ein føremonn Flytande skriftleg og munnleg engelsk på høgt nivå er eit krav   Personlege eigenskapar Høg vitskapleg ambisjon, vilje og ønskje om innovasjon og innverknad vil verte vektlagt Det vil verte lagt stor vekt på personlege eigenskapar. Søkjaren må kunne arbeide sjølvstendig og kunne samarbeide, vere motivert og ansvarsmedviten, og i tillegg ha stor arbeidskapasitet og entusiasme for forsking   Søkjarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga  samsvarar med norsk mastergrad. Sjå for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning. Me gjer merksam på at søknad om godkjenning frå NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendast så tidleg som mogleg når du veit du vil søkje stillinga.   Forskarutdanning Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten skal gå inn i eit godkjend opplegg for ein doktorgrad innafor ei tidsramme på 3 år, utan andre pålagte arbeidsoppgåver ved instituttet. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter start i stillinga. Opptak i fakultetet sitt ph.d.-program er ein føresetnad for tilsetjing i stillinga.   Stipendiatstilling Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i stipendiatstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen. Dersom kandidaten nyleg har vore tilsett i en rekrutteringsposisjon vil tida for det engasjementet verta trekt frå den totale tilsetjingsperioden.     Vi kan tilby: Løn etter lønssteg 50 (kode 1017/lønnsramme 20.8) i lønsregulativet til staten. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For søkjarar med gjennomført turnusteneste og søkjarar med minst eitt års tilsetjing i tannlegestilling lønssteg 52, for søkjarar med spesialistutdanning lønssteg 58 (kode 1017/lønsramme 20.15). God pensjonsordning i Statens pensjonskasse Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) Gode velferdsordningar   Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på nettsida:     Om rekruttering i statlege stillingar Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.   Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslas om dette.   Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.     Søknaden skal innehalde: eit søknadsbrev der du skriv om din motivasjon, kvifor du søkjer stillinga og kvifor du passer til denne attesterte kopiar av vitnemål (all høgare utdanning) og relevante attestar søkarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga       samsvarar med norsk mastergrad. Sjå for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning ei fullstendig liste over publikasjonar og eventuelle andre faglege arbeid du vil det skal takast omsyn til to referansar (namn og kontaktinformasjon)   Søknadane vert sende elektronisk til den sakkunnige nemnda. Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen.   Søknad sendt på e-post vert ikkje vurdert.   Nærare om tilsettingsprosessen .   Søknadsfrist: 20.07.2017  

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-229 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139446

Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1, forskingsgruppa "Translational Science in Neurodegeneration and Aging" (), er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) i bioinformatikk og integromics for ein periode på tre (3) år.   Stillinga er knytt til prosjektet "Using multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson's disease", finansiert av Bergens Forskningsstiftelse (BFS) og Norges forskningsråd (NFR).   Prosjekt Parkinson sjukdom er ein hovudårsak til død og invaliditet og har en ein global sosioøkonomisk effekt. Den rammar ~2 % av befolkninga over 65 år og prevalensen aukar dramatisk med alderen til 4 % av alle over 85 år.   Trass i to hundreår med vitskapleg strev, held dei molekylære mekanismane til Parkinson sjukdom fram med å vere ukjende. Reduksjonistiske tilnærmingar, som fokuserer på enkeltfaktorar, har ikkje avdekka sjukdomsmekanismar som kan verte mål for terapiar. Difor, utan nokon forståing for dei bakanforliggande prosessane for start og progresjon av sjukdommen, er vi ikkje i stand til å utvikle effektive terapiar og pasientane konfronterer ei framtid med aukande invaliditet og tidleg død. Målet med dette prosjektet er å dechiffrera den molekylære patogenesen til Parkinson sjukdom ved å bruke ei holistisk tilnærming for å integrera genomisk, miljø og klinisk informasjon i ein samla modell. Kandidaten kjem til å jobbe i eit fullfinansiert og godt strukturert prosjekt som brukar innovative bioinformatiske analysar av genomiske og epigenomiske data frå pasienthjernevev for å belyse nye underliggande molekylære nettverk i sjukdommens patogenese og progresjon. Hovudoppgåver vil inkludere integrative analysar av store datasett inkludert heileksom- og genomsekvensering, heil DNA-metylome, ChIP-sekvensering av diverse mål og RNA sekvensering.   Kandidaten vil arbeide tett med PI og ein seniorforskar innan bioinformatikk som har den nødvendige kompetansen og vil rettleie kandidaten «hands-on». TSNA-gruppa inkluderer både klinikarar og grunnforskarar vigd til studiet av nevrogenerative sjukdommar. Vi har velutrusta laboratorieanlegg og full tilgang til bioinformatikklaboratoria med toppmoderne analyseverktøy. Vi har og tilgang til eit bredt spekter av universitetsplattformer som dekker mikroskopi, metabolomikk, transkriptomikk og proteomikk.   Kandidaten vil samarbeide direkte med eit svært konkurransedyktig og stimulerande forskingsmiljø, inkludert nevrologar, patologar, genetikarar og bioinformatikkarar. Denne stillinga er ideell for kandidatar som er interessert i translasjonsforsking innan aldring og nevrodegenerasjon. Denne stillinga vil gje høve for karriereutvikling og vekst.   Nærare opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte Dr. Charalampos Tzoulis, tlf.: 55 97 50 58 eller 55 97 50 45, e-post:   Kvalifikasjonar Vi leter etter ein talentfull og ambisiøs ung forskar som har fullført ein mastergrad, eller tilsvarande grad i computational biology, matematikk, fysikk, eller liknande disiplinar. Følgjande kvalifikasjonar vil prioriterast: God kunnskap innan Unix og erfaring med programmering og/eller scripting (til dømes: C/C++, Python, R) Kunnskap i univariate/multivariate statistiske metodar Bakgrunn frå Machine Learning og/eller Big Data analysis vil vere ein fordel Basalkunnskap i biologi og genomics Tidligare erfaring med DNA/RNA sekvens data analyse Tidligare erfaring med analyse og integrasjon av epigenomiske data vil vere ein fordel Flytande skriftleg og munnleg engelsk på høgt nivå er eit krav   Personlege eigenskapar Høg vitskapleg ambisjon, vilje og ønskje om innovasjon og innverknad vil verte vektlagt Det vil verte lagt stor vekt på personlege eigenskapar. Søkjaren må kunne arbeide sjølvstendig og kunne samarbeide, vere motivert og ansvarsmedviten, og i tillegg ha stor arbeidskapasitet og entusiasme for forsking   Søkjarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga  samsvarar med norsk mastergrad. Sjå for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning. Me gjer merksam på at søknad om godkjenning frå NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendast så tidleg som mogleg når du veit du vil søkje stillinga.   Forskarutdanning Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten skal gå inn i eit godkjend opplegg for ein doktorgrad innafor ei tidsramme på 3 år, utan andre pålagte arbeidsoppgåver ved instituttet. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter start i stillinga. Opptak i fakultetet sitt ph.d.-program er ein føresetnad for tilsetjing i stillinga.   Stipendiatstilling Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i stipendiatstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen. Dersom kandidaten nyleg har vore tilsett i en rekrutteringsposisjon vil tida for det engasjementet verta trekt frå den totale tilsetjingsperioden.     Vi kan tilby: Løn etter lønssteg 50 (kode 1017/lønnsramme 20.8) i lønsregulativet til staten. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For søkjarar med gjennomført turnusteneste og søkjarar med minst eitt års tilsetjing i tannlegestilling lønssteg 52, for søkjarar med spesialistutdanning lønssteg 58 (kode 1017/lønsramme 20.15). God pensjonsordning i Statens pensjonskasse Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) Gode velferdsordningar   Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på nettsida:     Om rekruttering i statlege stillingar Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.   Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslas om dette.   Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.     Søknaden skal innehalde: eit søknadsbrev der du skriv om din motivasjon, kvifor du søkjer stillinga og kvifor du passer til denne attesterte kopiar av vitnemål (all høgare utdanning) og relevante attestar søkarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga samsvarar med norsk mastergrad. Sjå for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning ei fullstendig liste over publikasjonar og eventuelle andre faglege arbeid du vil det skal takast omsyn til to referansar (namn og kontaktinformasjon)   Søknadane vert sende elektronisk til den sakkunnige nemnda. Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen.   Søknad sendt på e-post vert ikkje vurdert.   Nærare om tilsettingsprosessen .   Søknadsfrist: 16.07.2017    

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-228 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139300

Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei mellombels bistilling som professor II (20 %) i medisin (gastroenterologi) i fire (4) år. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte aktuelt å tilsetje som førsteamanuensis (20 % bistilling). Stillinga er knytt til fast hovudstilling som lege ved Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon, Haukeland universitetssjukehus.    Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede på denne sida.   Utfyllande opplysingar om stillinga kan ein få ved å venda seg til instituttleiar professor Nils Erik Gilhus, tlf.:5597 50 74, e-post: eller visestyrar og seksjonsleiar professor Odd Helge Gilja, tlf.: 55 97 21 33, e-post:    Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar Den som vert tilsette må ha norsk doktorgrad i medisin eller tilsvarande kompetanse, og ha god klinisk kompetanse i gastroenterologi (helst ha spesialitet i gastroenterologi). Kunnskapar om og ferdigheiter i ultralyd er ein føremon. Det vert vidare kravd dokumentert vitskapleg kompetanse i samsvar med kompetansekrav for vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.   Det vil verte lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Kompetanse innan ultrasonografi vil bli vektlagt. Det vil vidare verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.   Undervisingsspråket er til vanleg norsk.   Vi kan tilby Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø. Spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt. Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling. God administrativ støtte. Løn Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 9301) i lønsregulativet til staten. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 8028/lønsramme 24.3-24.6) i lønsregulativet til staten. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.   Retningsliner Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.   Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgd.
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.
Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.   Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.   Søknad Slik søkjerdu stillinga:   Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida.   Legg ved: ? CV ? vitnemål ? attestar ? fullstendig publikasjonsliste ? liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar ? ei liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde ? vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for professor og maks 10 for førsteamanuensis)   Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg (pdf) til søknaden.
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.
Vi gjer merksam på at søknader vert vurdert med den informasjonen for ligg føre i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at all informasjon er lagt inn innan fristen.
Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater".       Stillingsomtale   Professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling, mellombels) i medisin (gastroenterologi) ved Klinisk institutt 1 Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei mellombels bistilling som professor II (20 %) i medisin (gastroenterologi) i fire (4) år. Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar med professorkompetanse, kan det verte aktuelt å tilsetje førsteamanuensis (20 % bistilling). Stillinga er knytt til fast hovudstilling som lege ved Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon, Haukeland universitetssjukehus.   Hovudoppgåva til stillinga er forsking knytt til feltet gastroenterologi.    Det vil bli lagt vesentleg vekt på eigen forskingskompetanse, men og erfaring innan prosjektarbeid, koordinering av forskingsaktivitet, samt forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare bli lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid og eventuell leiarerfaring.   Vedkomande skal initiere og leia forsking, drive forskingsrettleiing, delta i undervisning av studentar og eksamensarbeid, og ta på seg administrative oppgåver etter dei til kvar tid gjeldande reglar.   Undervisningsspråket er norsk.   Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og faglege kompetanse, kan den som vert tilsett også verte pålagt undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.   Universitet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjar må dokumentere eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av: prov for gjennomført pedagogisk utdanning evalueringsrapportar av søkjaren si undervising oversyn over undervisingsomfang og -nivå oversyn over mastergrads- og doktorgradsrettleiing og resultat mottekne studentprisar eigne pedagogiske publikasjonar eigne undervisningskompendier og undervisingsmateriell rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervising, så som alternative undervisingsformer, rettleiing eller læringsmiljø Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av undervisningskompetanse.  

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-227 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Reime entreprenør as er eit lite firma som tek på seg arbeid som bygging av hytter, rehabilitering, grunnarbeid og snøbrøyting.Me har ledig...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledig vikariat som diakon/diakonimedarbeidar i 50%

Voss kyrkjelege fellesråd lyser ut vikariat som diakon/diakonimedarbeidar i 50%, i perioden 1. august til 31. desember 2017, med moglegheit for forlenging. Arbeidsområdet er Voss kommune, med kontorstad i Voss sentrum.

Me søkjer diakon/diakonimedarbeidar som saman med vår faste diakon kan vidareføre og utvikle arbeidet med diakoni i våre fem sokn, med eit særskild fokus på diakonalt arbeid mellom born og unge. Diakoni er kyrkja sitt omsorgsarbeid. Arbeidet omfattar også rekruttering, utrusting og oppfylging av friviljuge medarbeidarar, samarbeid med stab, råd og utval etter føremål i utarbeidd diakoniplan, sorgarbeid, førebyggjande arbeid m.v.

Kvalifikasjonar:

Me søkjer primært etter personar med erfaring frå og/eller interesse for kyrkjeleg arbeid.

Kvalifikasjonskrav i henhold til Tenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakonar.

Søkjarar med 3-årig høgskuleutdanning innan helse-/sosialfag eller tilsvarande vil også verte vurdert. Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning.

Søkjar må vere medlem av Den norske kyrkja.

Me søkjer etter ein person som er fleksibel, omgjengeleg og samarbeidsviljug, og som er oppteken av omsorg for medmennesket.

Personlege eigenskapar vil verte vektlagde.

Me tilbyr
-Ei variert stilling og fleksibel arbeidstid.
-Eit godt arbeidsfellesskap med stor aktivitet.
-Løn, pensjon og arbeidstilhøve i fylgje tariffavtalar og avtaleverk for kyrkjeleg sektor.
-Kontor i Kyrkjetunet, vis à vis Vangskyrkja.

Særskilte krav
-Søkjar må ha førarkort og disponere eigen bil.
-Ved tilsetjing må søkjar framlegge tilfredsstillande politiattest (barneomsorgsattest, jfr. Kyrkjelova §29).

Søknadsfrist: 25.06.17

Søknad med CV/attestar, og evt spørsmål rettast til:
Kyrkjeverje Svein Tøsse, tlf 56 52 38 80/95 97 99 05

Epost: post@voss.kyrkja.no

Pb. 49, 5701 Voss

* Den norske kirke Stillingsnummer: 1235-2017-06-58 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hordaland
Annonsert: 15.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Espira Gruppen er en del av Academedia som er Nordens ledende barnehage- og utdanningsaktør. Vi driver nærmere 100 barnehager med ca 2500 medarbeidere og 8800 barn. Vårt mål er å drive barnehager av høy kvalitet med god kompetanse hos personalet. Vi tror en viktig nøkkel til suksess er engasjerte og kompetente medarbeidere som trives og er stolte av sin arbeidsplass. Espira videreutvikler sitt pedagogiske tilbud til barn og ønsker å være i forkant med nytenkning og utvikling. Les mer på www.espira.noBarnehagelærer 100% vikariat fra 01.08.17 - 31.03.18 (mulighet til 31.07.18)  Vi søker etter en barnehagelærer som gjennom sitt engasjement, fokus på kvalitet og Espiras barnesyn, bidrar til å skape en meningsfull hverdag for barna. Espira Sundbyfoss åpnet i desember 2009 og ligger i Sundbyfoss, Hof kommune. Barnehagen ligger flott plassert i skogkanten i enden av Kaarbyveien. Vi har en stor og variert utelekeplass. Nærheten til skogen gir oss også muligheter til varierte turer i skogen og gode naturopplevelser sommer som vinter. Vi har stort fellesrom, bibliotek «krok» og flere grupperom noe som gir oss godt med plass og unike muligheter til lekegrupper og prosjekt i mindre grupper.  Vi har for barnehageåret 2017/18, 4 av 5 avdelinger i drift: Stordalen 0-3 år, Vassås 0-3 år, Rundtjern 3-6 år og Nøtnes 3-6 år.  Arbeidsoppgaver: Bidra i drift av egen avdeling i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling Bidra til pedagogisk utvikling på avdelingen og i barnehagen Bidra til et godt samarbeid med foreldrene Ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering på egen avdeling Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: Entusiastisk og positiv Interesse for å jobbe for og med barn Kunne ta et overblikk og se det helhetlige behovet på avdelingen Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Nytenkende og løsningsorientert Fleksibel Gjerne erfaring med barnehager eller annet arbeid med barn og unge Utdanning: Barnehagelærerutdannelse (førskolelærerutdannelse) Beherske norsk muntlig og skriftlig (minimum norskprøve 3) Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehagen.  Espira tilbyr: Fokus på kvalitet gjennom vårt pedagogiske konsept, LekEspira Faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet Samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av avdelingene Barnehageplass til ansattes barn Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger etter PBLs regulativ IA-bedrift Søknadsfrist: 23.06.17    Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0714-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Øvre Eiker kommune med sine ca 18.550 innbyggere og 1.200 ansatte ligger sentralt på Østlandet. Kommunen er i sterk vekst og sammen med...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskulen på Vestlandet (HVL) vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sjukeplair ID 1289

Sunnhordland interkommunale legevakt har ledig 15 % fast stilling som sjukepleiar.

Sunnhordland interkommunale legevakt IKS er eit selskap som driftar legevakt og døgnavdeling for øykommunane Stord, Bømlo og Fitjar med om lag 33500 innbyggjarar. Døgnavdelinga ligg i 2. etasje i legevaktbygget, har 9 einsengssrom og driv behandling etter allmennmedisinske metodar. Avdelinga er ny opna og held høg standard. Me har for tida ledig fast helgestilling ved døgnavdeling IDA.

Sjukepleiar (ID 1289)

Det er ledig 15 % fast helgestilling som sjukepleiar f.o.m. 15.08.17, med arbeid for tida 3. kvar helg.

Kvalifikasjonskrav:

Autorisert sjukepleiar

Løns- og arbeidsvilkår etter tariff.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Dersom du har spørsmål om stillinga er du velkomen til å ta kontakt med avdelingssjukepleiar Mona Yvonne E. Lothe på telefon 53 23 30 72 eller 48 20 19 82.

Søknadsfrist: 25.06.17

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

Søk på stillingen:

www.stord.kommune.no Stillingsnummer: 1221-2017-06-31 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Sunnhordland
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sjukepleiar ID 1290

Sunnhordland interkommunale legevakt lyser etter tilkallingsvikarar.

Sunnhordland interkommunale legevakt IKS er eit selskap som driftar legevakt og døgnavdeling for øykommunane Stord, Bømlo og Fitjar med om lag 33500 innbyggjarar. Døgnavdelinga ligg i 2. etasje i legevaktbygget, har 9 einsengssrom og driv behandling etter allmennmedisinske metodar. Avdelinga er ny opna og held høg standard.

Sjukepleiar (ID 1290)

Me ønskjer å knytta til oss sjukepleiarar som kan tenkja seg å vera tilkallingsvikar ved behov. Ledig frå snarast.

Kvalifikasjonskrav:

Autorisert sjukepleiar

Løns- og arbeidsvilkår etter tariff.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Dersom du har spørsmål om stillinga er du velkomen til å ta kontakt med avdelingssjukepleiar Mona Yvonne E. Lothe på telefon 53 23 30 72 eller 48 20 19 82.

Søknadsfrist: 25.06.17

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf. 53 49 66 97 / 472 83 387

 E-post: siv.nesse@stord.kommune.no Stillingsnummer: 1221-2017-06-30 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Sunnhordland
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vaksdal kommune ligg sentralt til mellom Voss og Bergen. Den norske kyrkja i Vaksdal omfattar seks sokn, og sju kyrkjer. Stamvegen mellom Bergen og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139497

Vil du vere med å skape framifrå undervisning?   Ved Institutt for geovitskap er det ledig ei stilling som studieleiar (rådgjevar).   Instituttet har ei stor, mangfaldig og krevjande studieaktivitet, og har sete seg høge og ambisiøse mål når det gjeld pedagogikk og nye læringsformer på våre mange fagfelt. Målsetjinga på sikt er bl.a. å kvalifisera seg for eit nasjonalt senter for framifrå utdanning (SFU).   Som administrativ leiar for denne spanande og utfordrande studiedrifta, søkjer vi no ein ny, trygg, kompetent og ambisiøs studieleiar ved GEO. Vi ser at endringar og krav på fagsida vil krevje nye tankar og arbeidsmåtar, også på administrasjonssida, for at vi skal kunne nå vårt mål om å gje våre studentar den aller beste undervisninga som finns innan geovitskap.   Instituttet femner om eit vidt felt av geologiske og geofysiske disiplinar. Instituttet har om lag 350 studentar fordelte på bachelor-, master- og ph.d.-utdanning. For meir informasjon om instituttet viser vi til: Målsetjinga for administrasjonen er å leggje til rette for at det kan drivast forsking, formidling og utdanning av høg kvalitet ved instituttet. Stillinga som studieleiar inngår i ein instituttadministrasjon med tolv medarbeidarar og rapporterer til administrasjonssjefen, som er dagleg leiar av administrasjonen. Det er i dag 2,5 årsverk knytt til studie. Studieadministrasjon ved GEO har eit tett samarbeid med studiepersonale både ved dei ulike institutta og ved fakultetsadministrasjonen. Alle i administrasjonen må rekne med å ta del i andre administrative oppgåver, i tillegg til dei spesifikke funksjonane som er lagt til stillinga.
Arbeidsoppgåver  Daglig leiing og ansvar for instituttet sin studieadministrasjon. Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av instituttet sine studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Administrativ planlegging av undervisninga, inkludert eksamensplanlegging. Informasjon til studentar gjennom rettleiing og orienteringsmøter. Sekretær og saksførebuing for Forskerutdanningsutvalget (FU). Sakshandsaming ved opptak til mastergrad og doktorgrad. Sakshandsaming på studiesaker (utgreiing og høringar) - master og ph.d.-nivå. Samarbeid med tilsette både på instituttet og fakultetet. Kvalifikasjonar og eigenskapar  Søkjarar må ha utdanning på mastergradsnivå. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning Relevant praksis er eit krav. Dokumenterte leiareigenskapar og evne til strategisk tenking Gode analytiske evner og erfaring fra utgreiings- og utviklingsarbeid Systematisk og grundig.   Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Høg grad av fleksibilitet og serviceinnstilling. Evne og vilje til å ta ansvar og oppnå gode resultat. Evne til å takle periodevis stort arbeidspress. Det er ønskjeleg at søkjar har kjennskap til FS eller andre relevante dataverktøy (Excel, m.v.) Språk - både skriftleg og munnleg  Begge målformer - nynorsk og bokmål Engelsk Vi kan tilby eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø stilling som rådgjevar (kode 1434) i lønssteg 58 - 64 i det statlege lønsregulativet medlemsskap i Statens pensjonskasse stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) gode velferdsordningar Generell informasjon Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar, professor Gunn Mangerud, +47 95 77 51 47 / e-post , eller administrasjonssjef Terje Erstad, tlf. +47 46 42 60 81 /e-post .
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.
Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-193 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Arbor-Hattfjelldal AS er en moderne og høyt automatisert sponplatefabrikk med beliggenhet i Hattfjelldal kommune i søndre del av Nordland...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) er et statlig forskningsinstitutt som forsker på...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aarekol Trafikktjenester er et firma med sterk vekst. Vi har pr. dags dato 50 trafikkdirigenter, og omsetter for ca. 20 mil i 2017....

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

WRK Bemanning AS er et nyetablert selskap hvor medarbeiderne har lang erfaring og bred kunnskap med bemanning og håndtering av personell innen...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

VERTO NORGE AS er et bemanningsbyrå lokalisert på Sunnmøre. Vi samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer innen alle...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal politidistrikt er eit av 12 politidistrikt i Norge. Distriktet dekkjer heile Møre og Romsdal fylke og yter...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For fullstendig utlysningstekst og søknad, klikk her Stillingsnummer: 1209-2017-06-210 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For fullstendig utlysningstekst og søknad, klikk her Stillingsnummer: 1209-2017-06-211 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For fullstendig utlysningstekst og søknad, klikk her Stillingsnummer: 1209-2017-06-212 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For fullstendig utlysningstekst og søknad, klikk her Stillingsnummer: 1209-2017-06-213 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HORDALAND
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

TEMP-TEAM rekruttering og bemanning leier ut arbeidskraft og bistår våre kunder med rekruttering til faste stillinger. Vi har 400 - 500...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

(English below)

En av våre kunder trenger en erfaren og flink maler som har god kjennskap til norsk standard.

?Vår kunde har strenge krav til kvalitet og effektivitet, og vi søker først og fremst en som har lengre erfaring med innvendig malerarbeid og kan jobbe selvstendig. Du må være punktlig og nøyaktig. Oppdraget har i utgangspunktet varighet hele juli til medio august med mulighet for videre forlengelse. Du må kunne kommunisere godt på norsk og/eller engelsk.

?Dersom dette høres ut som noe for deg, send inn CV og søknad snarest. For spørsmål, ta kontakt på mail vne@jks.no eller tlf. 97558230.

One of our customers needs a well experienced painter with good knowledge of Norwegian standard.

?Our customer has high demands to quality and efficiency, and we firstly seek someone with longer experience from inside painting work and who can work independently. You must be accurate and precise. The assignment will last all of July to medio August with possibility for longer assignment. You must be able to communicate in Norwegian and/or English.

?If this sounds like something for you, please send your CV and application as soon as possible. For questions, contact us on mail vne@jks.no or tlf. 97558230.

Sted: Bergen - Laksevåg

Ansettelsesforhold: Vikariat

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 1209-2017-06-215 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter. Bergen kommune jobber for likestilling og inkludering og vi ønsker arbeidsplasser med like stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Vi ønsker ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og vi arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor. Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren. Alle søkere til ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Prosjekteringsleder/controller

Våre investeringsprosjekter utføres etter bestilling fra og i samråd med de ulike byrådsavdelingene og inkluderer skoler, barnehager, sykehjem, idrettsarealer, kulturbygg, administrasjonslokaler, parkeringsplasser etc. I tillegg forekommer det i perioder prosjekter som etaten har selvstendig budsjettansvar for. Prosjektporteføljen består p.t. av en stor mengde rehabiliteringer og andre endringer (eks. riving og tilbygg) av eksisterende bygg som er i drift, noe som gjør det utfordrende, men også ekstra spennende å både planlegge og gjennomføre prosjektene.
Etat for utbygging er en trivelig, hektisk og spennende arbeidsplass. Vi er stadig i vekst og ønsker derfor å utvide virksomheten med en gruppe / team som skal utvikle og forbedre prosjekteringsfunksjonen i våre prosjekter. Arbeidsoppgaver Oppfølging av innkjøpte prosjekteringstjenester med vekt på rutiner og leveranser for våre prosjekter. Være med på å bygge opp og videreutvikle systemer for å sikre at våre bygg planlegges og bygges i henhold til våre kvalitetskrav. Kvalifikasjoner Bachelor/ingeniør innen elektro/vvs/bygg og anlegg Relevant erfaring som prosjekteringsleder Bred erfaring fra prosjektarbeid og prosjektering God formuleringsevne i norsk skriftlig og muntlig Egenskaper Ansvarsbevisst Selvstendig Systematisk Gode kommunikasjonsevner Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Lønn etter avtale Faglig og personlig utvikling Fleksibel arbeidstid
Søknadsfrist: 30. jun 2017

Arbeidsgiver: Bergen kommune

Sted: Bergen

Bransjer: 3

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 1209-2017-06-216 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Accountor er den største leverandøren av regnskaps- og rådgivningstjenester i Nord-Europa. Størrelse er viktig for oss, fordi vi ønsker å...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139502

Ved er det ledig ei stilling som stipendiat i eksperimentell parasittologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år og er knytt til , SLRC.   SLRC er eit Senter for forskingsbasert innovasjon (SFI) som er etablert via Noregs Forskingsråd. SLRC har som mål å vere internasjonalt leiande i forsking for å utvikle nye metodar for å kontrollere lakselus. Senteret har tre akademiske partnarar og fem industripartnarar, og totalt er det ca. 40 personar som arbeider i senteret.   Om prosjektet/arbeidsoppgåver Forskinga i senteret er organisert i 6 ulike arbeidspakkar og vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen. Målet med prosjektet er å auke kunnskapen om korleis RNA interferens (RNAi) verkar i lakselus og å undersøkje om ein kan nytte denne kunnskapen til å utvikle nye metodar for å kontrollere lakselus. RNAi er ein del av cellene sin måte å regulere genaktivitet på og er i tillegg ein viktig del av det cellulære anti-virale systemet i vertebratar. Ved å injisere dobbeltråda RNA kan ein hos lakselus oppnå nedregulering av genaktivitet som skjer via RNAi-reaksjonsvegen. I prosjektet vil ein særleg undersøkje kva for eigenskapar RNA-molekyl må ha for at ein oppnår effektiv RNAi-effekt og teste ut ulike måtar ein kan introdusere RNA-molekyl på i lakselus.   Kvalifikasjonar og eigenskapar: Du må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i biologi, molekylærbiologi eller liknande realfag, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje. Du må ha erfaring frå eksperimentelle studiar, og bruk av molekylærbiologiske metodar er eit krav og skal gjerast greie for i søknaden. Erfaring frå arbeid med lakselus er eller liknande evertebratar er ei føremon. Du må ha evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner Du må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg Om forskarutdanninga Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller ved Universitetet i Bergen.   Vi kan tilby: Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø Løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternativ 8) i det statlege lønnsregulativet. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Medlemskap i Statens pensjonskasse Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) Gode velferdsordningar   Søknaden skal innehalde: Ei kort utgreiing om dine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve. CV Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert Relevante attestar Eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste) Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Søknader sendt pr. post til enkeltpersonar, vil ikkje verte vurderte.   Generell informasjon Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til , direktør SLRC.   Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.      

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-203 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139508

Ved Kjemisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i metallorganisk kjemi og katalyse. Stillinga er for ein åremålsperiode på fire år, og er finansiert av Universitetet i Bergen og Noregs Forskingsråd.   Om prosjektet/arbeidsoppgåver Prosjektet "Sustainable and Selective Metathesis: From Fundamental Insights to New Chemicals and Pharmaceuticals" har som hovudmål å utvikle særs stabile og stereoselektive katalysatorar basert på ruthenium. Innsikt i reaksjonar som bryt ned katalysatoren vil verte nytta til å utvikle langliva katalysatorar som er meir motstandsdyktige mot nedbryting. Slik innsikt kan kome frå berekningar eller eksperiment. Dei meir stabile katalysatorane vil deretter utgjere grunnlaget for å utvikle katalysatorar som kombinerer høg produktivitet med høgt innhald av dei ønska cis- og trans-isomerane i produktet.   For å nå desse måla, vil ein nytte ein strategi der eksperimentelt arbeid og rekningar på molekylnivå er knytt tett saman. Mens andre prosjektmedlemmar vil vere ansvarlege for rekningane på molekylnivå, vil stipendiaten arbeide eksperimentelt. Hovudrolla til stipendiaten vil vere å gjere mekanistiske studiar (bl.a. ved å nytte avanserte NMR- og MS-teknikkar) samt å syntetisere, karakterisere og teste olefinmetatesekatalysatorar. Alternativt, for kandidatar med rett motivasjon og bakgrunn for reknebasert arbeid, kan nokre av rekningane på molekylnivå inngå i stipendiaten sitt PhD-studium. Vekten må likevel vere på det eksperimentelle arbeidet.   Prosjektet inneber tett samarbeid mellom forskingsgruppene til ved Universitetet i Bergen og ved Universitetet i Ottawa, Canada. Stipendiaten vil, som ein del av dette samarbeidet, arbeide i totalt eitt år i laboratoriet til Prof. Fogg, og resten i Bergen.   Meir informasjon om prosjektet og stillinga: http://jensen.uib.no/stillingsomtale_PhD_SusMet.html.   Kvalifikasjonar og eigenskapar Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i kjemi. Masterstudentar kan søkje dersom dei fullførar endeleg mastereksamen før 01.08.2017. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje. Søkjarar må ha ein sterk bakgrunn frå metallorganisk kjemi generelt, med vekt på syntetiske tilhøve. Kandidatar som berre har syntesebakgrunn frå organiske sambindingar, kan også verte vurderte. Det er naudsynt med solid erfaring med standard teknikkar for strukturkarakterisering, slik som NMR og MS. Erfaring med andre analyseteknikkar som IR, GC, GC-MS og elementanalyse, er ein føremon. Kandidatar som søkjer stillinga for å gjere eit kombinert eksperimentelt/reknekjemisk prosjekt (som omtalt ovanfor) bør dokumentere kunnskap om kvantekjemiske metodar (til dømes frå kurs i kvantekjemisk teori) og/eller erfaring med anvendt kvantekjemi. Arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner. God munnleg og skriftlig kommunikasjon på engelsk er naudsynt. Om stipendiatstillinga (gjeld universitetsstipendiatstillingar) Samla stipendperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.   Om forskarutdanninga Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein Ph.D.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til Ph.D.- studiet ved Universitetet i Bergen.   Vi kan tilby eit profesjonelt og internasjonalt arbeidsmiljø eit fagleg utfordrande og godt finansiert forskingsprosjekt løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternativ 8) i det statlege lønnsregulativet. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. medlemskap i Statens pensjonskasse stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) gode velferdsordningar Søknaden skal innehalde ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjonen for å søkje stillinga (maksimum 1 side) namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse kan vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve. CV karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at avsluttande mastergradseksamen vil verte organisert før 01.08.2017 relevante attestar eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste) eventuelle publikasjonar Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.   Generell informasjon Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: , tlf. +47-55583489 / e-mail:  eller , tlf. +1-613-562-5800 x6057 / e-mail: . Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.   Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette. Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.
Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-202 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordlandet barneskole har ledig 2 midlertidige stillinger med mulighet for fast ansettelse:
- 73,3% stilling tom 14.02.18.
- 50% stilling tom 01.07.18.

søknadsfrist: 18. juni.

Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no under fanen "Ledige stillinger". Stillingsnummer: 1505-2017-06-27 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Tidens Krav
Annonsert: 10.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139478

Ved er det ledig ei stilling som postdoktor innan speleologi og strukturgeologi/geomorfologi med fokus på studiar av karsthulegeometri og kollapsprosessar. Prosjektet vil granske samanhengen mellom geologiske strukturar og karstholearkitekturen dei gjev opphav til. Ein skal vidare utarbeide modellar for korleis karstholer over tid vert degradert og dannar petroleumsreservoar. Desse modellane skal inngå i simulering av petroleumsutvinning og modellering av seismiske signaturar. Stillinga er for en periode på 2 år, 2017 - 2019, og er knytt til det NFR-støtta prosjektet FOPAK (Forecasting of architecture, seismic characteristics and flow behaviour in paleokarst reservoirs).
Om prosjektet/arbeidsoppgåver Vi ynskjer å rekruttere ein aktiv forskar med dokumentert og relevant forskingsrøynsle innan feltbaserte speleologiske og strukturgeologiske/geomorfologiske studiar, og som kan vera med å rettleie ei gruppe master- og ph.d-studentar under leiing av professor Stein-Erik Lauritzen. Hovuddelen av arbeidet vil vere knytt til den struktur-speleologiske arbeidspakka (delprosjekt) i FOPAK, som leverer karst- og kollaps modellar til simuleringseksperimenta. Det vil innebere feltstudiar av grotter og strukturgeologi aldersbestemming av grotteavsetningar og sprekkefyllingar tolking av strukturgeologi og paleostresshistorie framstilling av detaljerte grottekart og digitale 3D-modellar statistisk analyse av modellane strukturell karakterisering og deduksjon av speleogenetisk utvikling utvikling av modellar for kollaps i paleokarst situasjon  Kvalifikasjonar og eigenskapar Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande dokumentert utdanning innan geovitskap, eller ha levert doktoravhandlinga si til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje. Arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevnar. Beherske engelsk skriftlig og munnleg. Særeigne krav for stillinga Dokumentert erfaring frå speleologisk feltarbeide og kartlegging av grotter er en nødvendig føresetnad. Erfaring med strukturgeologisk og geomorfologisk analyse vil være ein føremon. Erfaring med praktisk utføring av U- serie datering av grotteavsetningar er ein føresetnad. Dokumenterbar erfaring med horisontal- og vertikalgrotting (holeklatring) og kartlegging av holar er en føresetnad. Erfaring med studiar av mikrostrukturell karakterisering og analyse vil vere ein føremon. Dokumenterte evner til å presentera og skriftleg publisera forskingsarbeid av høg kvalitet på internasjonalt nivå er eit krav. Kandidatar som har høve til å tiltre stillinga med det same vil ha ein føremon. Feltarbeidet vil være basert på teltleirer, til dels i avsidessliggande områder, og vil være svært fysisk krevjande. Brei røynsle med feltarbeid, friluftsliv, til dømes arbeid i arktiske strok, vil derfor vere en føresetnad. Om postdoktorstillinga Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Åremålsperioden for denne stillinga er 2 år, og varar frå medio 2017 til medio 2019. Ingen kan tilsetjast i meir enn ein åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon. Søkjarar skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet. Framlegget utarbeidas i samarbeid med prosjektleiar/leiar og skal også innehalde ein framdriftsplan. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden. Vi kan tilby eit godt og faglig utfordrande arbeidsmiljø løn etter lønssteg 57 (kode 1352/lønsramme 24, alternativ 1) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 486 100,- brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. medlemsskap i Statens pensjonskasse stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) gode velferdsordningar Søknaden skal innehalde ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser, erfaring og motivasjonen for å søkje stillinga namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse kan vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga CV karakterutskrifter og vitnemål, samt stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert relevante attestar liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste) Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Generell informasjon Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Professor Stein-Erik Lauritzen, Institutt for geovitskap, tlf. +47 55 58 35 08, e-post     Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette. Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Nærare om tilsettingsprosessen .   Søknader sende på e-post vil ikkje verte vurderte.  

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-185 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Namsos kommune har om lag 13 000 innbyggere og 900 årsverk kommunalt ansatte (2015). Tjenester til innbyggere og brukere leveres av kommunale og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

7-Eleven Norge er en del av Reitangruppen AS, som er en av Skandinavias ledende aktører innenfor dagligvare- og servicehandel.I 2008 inngikk...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Beitveit Holding AS,

datterselskap av Beitveit Havfiske AS søker:

MASKINIST

til vårt nye fartøy M/T «Stålegg».

Fartøyet er ein hekktråler, 37 meter, bygd i år 2000.

HVM 2500 HK Cat.

Turnus. Lønn etter avtale/tariff.

Tiltredelse ca. 1. august.

Bør ha kjennskap til slurry-ice-maskiner og kappe/sprettemaskiner.

Søknad med CV til: beitveit@bta.as, tlf 950 29 631 Kenneth Beitveit Stillingsnummer: 1514-2017-06-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fiskeribladet Fiskaren
Annonsert: 07.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Kundeservice/Kundeservice

Nytt firma søker medarbeidere på kundeservice.

Det er ønskelig med erfaring fra kundeservice/behandling, gjerne fra bank/finans, men ikke krav da opplæring vil bli gitt.

Må være komfortabel med data og telefon som arbeidsverktøy.

Ikke oppsøkende salg. 

Vennligst send søknad med CV snarest til kariann@vendefinans.no

Oppgi ønsket stillingsprosent.

Studenter oppfordres til å søke.

Ved spørsmål, ta kontakt på epost eller telefon. Krav til kompetanse Utdanning Allmenne fag, VK II Stillingsnummer: 1209-2017-06-166 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Maskinist søkes til F/V Koralen

Har du skitne never og olje i blodet?

 Elsker du motorer og ramsalt sjø?

 Har du erfaring som maskinist og elsker utfordringer?

 Da kan du være maskinisten vi er ute etter om bord F/V Koralen.

 Tiltredelse i begynnelsen av august 2017.

Søknad sendes på epost til: leif@koralen.no innen 30. juni2017.

Arbeidssted: F/V Koralen

Epost: leif@koralen.no Stillingsnummer: 1504-2017-06-79 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fiskeribladet Fiskaren
Annonsert: 07.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

AM Direct As er registrert i arbeidstilsynets register over godkjente bemanningsforetak. Firmaet har fartstid i bemanningsbransjen siden 2005. Med...

HORDALAND
Nav.no
Sveiser/Bygg og Anlegg

AM Direct AS (etablert 1989) leier ut arbeidskraft til kunder hovedsaklig  innen industri, bygg og anlegg. Hovedkontoret er på Aker Stadion i...

HORDALAND
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Vi ønsker en fleksibel medarbeider med erfaring fra
regnskapsarbeid og personal.

Lønn etter avtale/kompetanse. Selskapet har gode pensjons
og forsikringsvilkår. Søkere uten høyere utdannelse,
men med solid praksis/erfaring vil også bli vurdert.

karriere-kode: 422335

Søknad og CV sendes til
E-post: ketil.johnsen@finnress.no Stillingsnummer: 2017-2017-06-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Finnmark Dagblad
Annonsert: 14.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledig 100% vikariat som FYSIOTERAPAUT

frå 01.07. ¿ 31.10.17, vikariatet kan verta forlenga.

Søknadsfrist 20.06.17. Stillingsnummer: 1232-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hordaland
Annonsert: 10.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Modum kommune er en god arbeidsplass som jobber for at vi skal være samhandlende og romslige, nyskapende og modige. Det er rundt 1200 dyktige og...

HORDALAND
Nav.no
Bilmekaniker/Bygg og Anlegg

Du har fagbrev på lette kjøretøy og likar utfordringar.
Gjennom Meca sitt ProMeister Academy får ein full kursopplæring
innan ny teknologi. Me ynskjer ein person som er imøtekomande
og service-innstilt. Må kunne lese og skrive norsk.

Til rette personen kan me tilby svært konkurransedyktig løn.
Skriftleg søknad med CV sendast innan 15. juni 2017 til:

Ulvik Bensin & Service AS
Espelandsvegen 20, 5730 Ulvik
eller e-post til ubs@ulvik.org

Kontaktperson: Per Morten T. Ådland Stillingsnummer: 1233-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hordaland
Annonsert: 10.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

more woman har fleire veldrivne damemote butikkar. Me driv produksjon i Norge og i utlandet til butikkane våre rundt om i landet. I tillegg er me...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139468

Ved er det ledig fire stipendiatstillingar knytt til mikroelektronikkgruppa, i samarbeid med gruppa i subatomær fysikk og Birkelandsenteret for romforsking.   Om prosjektet/arbeidsoppgåver Prosjekta er tilknytt eit stort nettverk med forskarar frå Institutt for fysikk og teknologi, CERN og andre nasjonale og internasjonale partnerar. Stilling A er innan proton-CT prosjektet, to (B og C) er innan ALICE-prosjektet ved CERN og ei (D) innan DEEP-prosjektet.   Stilling A Stilling A er assosiert til prosjektet «Klinisk prototype av ein proton CT scannar basert på eit sporingskalorimeter» som er finansiert av Noregs Forskingsråd og UiB. Talet på kreftpasientar som er behandla med proton- og karbon-strålingsterapi er aukande i verda i dag. Difor er det viktig å utvikle biletdannande funksjon basert på proton CT data for doseplanlegging, og verifikasjon av posisjon og doseavsetting. Dette prosjektet har som mål å utvikle ein nyskapande (pre)-klinisk proton CT prototype som kombinerer ein sporsøkar og eit kalorimeter i eit kompakt instrument. Proton CT prototypen vil verte ein tredimensjonal sporingsdetektor som er bygd opp av sensorlag av nesten berre silisium (MAPS teknologi), med absorbatormateriale mellom sensorlaga. Prosjektet er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, Høgskulen på Vestlandet og internasjonale partnare, og femner om fleire Postdocs, Ph.D.-ar og Masterstudentar.   Kandidaten vil være involvert i design av utlesingskjeda av MAPS brikkene, i konstruksjonen av prototypen til den FPGA-baserte utlesingselektronikken, og i karakterisering av heile kjeda, frå detektor til datainnsamling.   Stilling B og C To stillingar er innan ALICE eksperimentet på CERN, og er assosiert med gruppa for eksperimentell kjernefysikk og gruppa for mikroelektronikk ved Institutt for fysikk og teknologi. ALICE eksperimentet på CERN førebur ei oppgradering av apparaturen som skal verte installert i den andre lange nedstengingsperioda for LHC i åra 2019-20. Eit nøkkelelement er den nye Inner Tracking System (ITS) detektoren som er bygd opp av 7 kosentriske lag av pikseldetektorar (MAPS). Desse sensorane er tett integrert på ein tilpassa CMOS IC (ALPIDE).   Utlesinga av ALPIDE ICen vert gjort av 192 spesialtilpassa kretskort kalla Readout Units. Desse er plassert midt i strålingssona, ikkje langt frå interaksjonspunktet. Utlesingskortet bruker for det meste kommersielle komponentar, noko som betyr at strålingstolerant FPGA design, strålingstesting av elektronikk og systemintegrasjon er sentralt i arbeidet til den eine stillinga.   Desse utlesingskorta vil så sende data vidare til Common Readout Units (CRUs), som er spesialutvikla kretskort som vil vere å finne i ein datamaskin langt borte frå strålingsmiljøet. CRU vil også vere ansvarleg for oppgåver knytt til kontrollsystem, så som konfigurasjon, monitorering og handsaming av feil, både for Readout Units og ALPIDE brikkene. Sidan CRUen nærmast er som eit nav for oppgåver knytt til både utlesing og kontroll for ALICE ITS detektoren, vil FPGA og software-designet vere ei viktig oppgåve som er godt tilpassa ein Ph.D. kandidat som er interessert i systemintegrasjon og digital design.    Stilling D Den siste stillinga er knytt til Birkeland Centre for Space Science (BCSS), som er delt i to grupper for instrumentering og fire grupper for forsking. Det viktigaste spørsmålet til BCSS er å forstå korleis jorda er kopla til verdsrommet.   Kandidaten vil vere ein del av instrumenteringsgruppa innan mikroelektronikk, i tillegg til forskingsgruppa som studerer partikkelutfelling og effekten det har på det atmosfæriske systemet. Oppgåva til kandidaten vil vere å utvikle ei utlesingskjede, inklusiv ein lavstøy for-forsterkar og kontrollelektronikk for eit partikkelinstrument som kan verte installert på ein liten satellitt. Instrumentet, Distribution of energetic electron and proton (DEEP), skal detektere elektronar (30-500 keV) og protonar (30 keV-10 MeV). Målingane skal ha god energi-, vinkel- og tidsoppløysing. Målingane skal gjerast utan avbrot over heile banepass for såleis å måla kor sterk partikkelnedbøren er i den øvre delen av atmosfæren vår.   Kandidaten vil arbeide med heile utlesingskjeda, frå den analoge fronten til den digitale delen som nyttar FPGAer. Å designe elektronikk for bruk i verdsrommet vil også gi miljømessige utfordringar, til dømes ekstreme temperaturvariasjonar, stråling, vibrasjon og utgassing. Utforminga til DEEP instrumentet betyr og at vekt, storleik og strømforbruk er viktige avgrensingar som må takast omsyn til under designprosessen.   Kvalifikasjonar og eigenskapar Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i fysikk eller mikroelektronikk, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje. Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner Søkjarar må kunne nytte engelsk og munnleg Det er ein føremon om søkjaren kan norsk Søkjaren må ha gode kunnskapar i mikroelektronikk og systemintegrasjon Det er ein stor føremon med ferdigheiter innan eksperimentell høgenergi kjernefysikk eller romfysikk og programmering i UNIX-miljø. Kompetanse og interesse innan de forskjellige retningane vil bli vektlagt Erfaring frå tilsvarande forskingsprosjekt er viktig, og vil bli vektlagt. Om stipendiatstillinga Stillingane B, C og D har samla stipendperiode på 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden. Stilling A har stipendperiode på 3 år.   Om forskarutdanninga Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.   Vi kan tilby eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø løn etter lønssteg 50 ved tilsetjing (kode 1017). Dette utgjer ei årsløn på kr 432 700,-brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. medlemskap i Statens pensjonskasse stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) gode velferdsordningar Søknaden skal innehalde ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga namn og kontaktopplysningar til to referansar, ein av desse kan vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve CV karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert relevante attestar eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste) eventuelle publikasjonar Søkjar må spesifisere kva stilling han/ho søkjer eller om fleire av stillingane er aktuelle. Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastas opp i Jobbnorge.   Generell informasjon Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til førsteamanuensis Johan Alme tlf. 55 58 27 46, e-post: eller professor Kjetil Ullaland, tlf 55 58 28 71, e-post: , Institutt for fysikk og teknologi.   Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.   Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.   Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.   Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.   Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-196 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

A.s Havøysund Patentslipp ble etablert en augustdag i 1935, og siden den gang har vi vært i kystens tjeneste.Vi på Havøysund Patentslipp er...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139503

Eigedomsavdelinga har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av universitetet sin samla bygningsmasse, som omfattar rundt 95 bygningar med i alt 377.000 m2, inkl. innleie av 73.000 m2. Avdelinga har om lag 100 tilsette og forvaltar eit driftsbudsjett på omlag 400 mill. og eit investeringsbudsjett på omlag 115 mill. Avdelinga er organisert i tre einingar - Prosjekt, Drift og Areal, i tillegg til ein administrativ stab. Bygningsmassen er hovudsakleg lokalisert til Nygårdshøyden og Årstadvollen/Haukeland og varierer frå verneverdige bygningar og kontoriserte bygardar, til moderne undervisningsbygg og avanserte laboratoriebygg.

Prosjekt har det administrative ansvaret for gjennomføring av nybygg, større og mellomstore ombyggingar/ rehabiliteringar.
PROSJEKTLEIAR (senioringeniør) Ved Eigedomsavdelinga, Prosjektseksjonen er det ledig ei fast 100% stilling som prosjektleiar. Vi søker etter dyktig, erfaren og engasjert prosjektleiar. Som byggherrerepresentant vil prosjektleiar få ansvar for planlegging og gjennomføring av tverrfaglege nybygg-, ombygging- og rehabiliteringsprosjekt. Prosjekta har eit vidt spenn, både i omfang og kompleksitet.   Stillinga rapporterer til seksjonssjef Prosjekt og vil ha følgjande arbeids- og ansvarsområde: Prosjekt- og byggeleiing Utarbeiding av konkurransegrunnlag Tilbodsevaluering Oppfølging av rådgjevarar og entreprenørar Kontraktsoppfølging, endringshåndtering mm. Framdriftsplanlegging og oppfølging Økonomiansvar og statusrapportering i byggeprosjekta Ansvar for sikkerheit helse og arbeidsmiljø (SHA) iht. Byggherreforskriften Søkjaren må ha følgjande kvalifikasjonar: Søkjarar må ha utdanning på mastergradsnivå innanfor relevant fagområde. Lang og relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan kompensere for manglande utdanningsnivå. Erfaring frå prosjektleiing av større bygge- og/eller anleggsprosjekt Gode data kunnskapar og kjennskap til IT-system for prosjektstyring og byggeleiing. God evne til å kommunisere munnleg og skriftleg på norsk God økonomiforståing Erfaring frå anskaffelsar og ulike kontraktsformer, det eit føremonn at søkjar har kunnskap om regelverket for offentlige innkjøp.  Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt og vi ser etter ein person med evne til å: Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert Evne til å prioritere oppgåver og være leveransedyktig Initiativrik og løysingsorientert Evne og vilje til å bidra til utvikling av rutinar og samarbeid ved avdelinga Serviceinnstilling Gode samarbeidsevner  Hos oss kan du forvente: eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø med varierte og utfordrande arbeidsoppgåver inspirerande, inkluderande og triveleg arbeidsmiljø løn etter stillingskode Stilling som senioringeniør (kode 1181) i lønssteg 70 - 80 (for tida kr 623.900 -792.700) i det statlege lønsregulativet avhengig av kvalifikasjonar og bakgrunn. For særleg kvalifiserte søkjarar kan vi vurdera høgare løn, opplæring og moglegheit for vidareutdanning og utvikling velferdsordningar som bedriftsidrettslag, bedriftshytter, kulturarrangement og bedriftsbarnehage medlemsskap i Statens Pensjonskasse med god pensjons- og forsikringsordning bustadlån til gunstige vilkår i Statens Pensjonskasse stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)   Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: Her kan du lese om Eigedomsavdelinga som arbeidsplass: Generell informasjon:   Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Seksjonssjef Kjartan Nesset, mob 95 91 28 31, mail:   Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.   Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.   Nærare om tilsettingsprosessen .   Søknad og CV skal sendast elektronisk via til Universitetet i Bergen. Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om dette.   Søknadsfrist: 15.08.2017

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-197 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Kantine/Hotell og resturant

Personalhuset Staffing Group AS - avd. BergenPersonalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og...

HORDALAND
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Personalhuset Staffing Group AS - avd. BergenPersonalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Borgafjell barnehage er en sentrumsnær privateid barnehage i Os som åpnet desember 2013, den ligger i flotte omgivelse ved foten av Borgafjellet. I dag har vi syv avdelinger med 109 barn og 27 årsverk.

Vår visjon er: «TRYGGE VOKSNE, TRYGGE BARN».

Vi ønsker en atmosfære preget av voksne som møter barn med en oppriktig interesse hvor voksne skaper en god og trygg barnehagehverdag for barn, foreldre og for seg selv.

Borgafjell barnehage er en fullkostbarnehage hvor mat og ernæring er et av hovedsatsningsområdene for oss. Maten blir tilberedt på vårt industrikjøkken av en utdannet kokk som lager mat etter næringsrike menyer. Borgafjell barnehage serverer frokost, lunsj/middag samt et mellommåltid hver dag.

Arbeidsoppgaver: Personalansvar Pedagogisk ansvar Kundeoppfølging Utvikle og anvende personalgruppen til det beste for barnehagen Administrativt og økonomisk ansvar
HMS og aktiv friskvern. Samarbeid med offentlige instanser som kommune, barnevern, PP-tjeneste og skole. 
Dine Kvalifikasjoner Erfaring/ledelse fra barnehage. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper Du har helse til å jobbe i barnehage Du har god arbeidskapasitet Du har generell god IT-kompetanse Du har god menneskekunnskap og trives i en hektisk hverdag
Dine Egenskaper Målrettet og strategisk Engasjert og inspirerende, en god leder og kollega Ansvarsbevisst, tydelig, du ser helheten i en organisasjon. Selvstendig Kundeorientert Har humor
Vi Vektlegger Personlig egnethet God kommunikasjonsevne Ledererfaring Samarbeidserfaring med offentlige instanser Interesse for administrative oppgaver, organisering og økonomi Veiledningskompetanse Personkjemi
Vi kan tilby: Et engasjert personale Godt arbeidsmiljø med mye humor Moderne lokaler PBL tariff og pensjonsavtaler Krav til kompetanse Utdanning Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå, Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig Kompetanse Engelsk, Nynorsk, Bokmål Stillingsnummer: 1243-2017-06-19 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

HORDALAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Gulating lagmannsrett er ankedomstol for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Domstolen handsamer sivile saker og straffesaker, og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Olav Thon Gruppen som eies av Olav Thon Stiftelsen, er i hovedsak engasjert innen eiendomsutvikling- og hotelldrift. ...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Org. nr: 974557339 Stillingsident: 3446328432 Presentasjon av stillinga:
Knarvik vidaregåande skule har omlag 1000 elevar fordelt på mange ulike utdanningsprogram. Visjonen for skulen er "Læring og vekst for alle".

Ved Tilrettelagt avdeling er det ledig 100 % fast stilling som lærar frå 1. august 2017. Undervisninga er lagt til elevar på Arbeidstrening HTA-klasse og HT klasser innan Service og samferdsel, med produksjon av mat og kantinedrift. Undervisning innan andre områder er og aktuelt.

Avdelinga arbeidar med referanse til konsekvenspedagogikk og har eit strekt fokus på sosial læring.
Arbeidsoppgåver Forberede og gjennomføre undervisning knyttet til kantinedrift og matproduksjon. Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. Tett samarbeid med elevar og kollegaer. Kvalifikasjonar Det er krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, td. kokkefagbrev, fagskule, PPU. Spesialpedagogisk utdanning er ynskjeleg. Det er ein føremon at søkjar har erfaring med undervisning i slike elevgrupper. Alle nytilsettingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med prøvetid på 6 månader. Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole må leggje fram politiattest Avdelinga arbeider med referanse til konsekvenspedagogikk, og har som mål å være eit aktivt og innovativt fagmiljø innan pedagogisk arbeid med sosiale ferdigheter. Utdanningsnivå Høyskole/universitet,Bachelorgrad Personlege Eigenskapar Gode evner til å kommunisere, rettleie og motivere Gode evner til samarbeid Systematisk, tålmodig og nøyaktig Kunne arbeide sjølvstendig Være fleksibel Vi tilbyr Lønn og lønnsutvikling i tråd med Hordaland fylkeskommune sin lønnspolitikk. Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Godt fag- og arbeidsmiljø som jobber aktivt med pedagogisk utviklingsarbeid KontaktinformasjonRoar Teige, avdelingsleiar           , 57308148
Arbeidsstad
 Bergen
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Hordaland fylkeskommune

Ref. nr.:3446328432
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2017
Tal på stillingar: 1
Søknadsfrist: 25.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3446328432&company_id=1316734027&culture_id=NN-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1263-2017-06-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Den Internasjonale Barnehage er en arena for mangfold. Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser....

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jordskifteretten er ein særdomstol som arbeider med saker heimla i jordskiftelova. Arbeidsoppgåvene er i hovudsak omforming av eigedomar,...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Strand Fjordhotel er en familiedrevet, koselige innredet boutiquehotell, som ligger rett ved fjorden i -Perla av Hardanger- Ulvik. Hotellet har 50...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordvest Bemanning AS er et bemanningsbyrå med kjernekompetanse innen formidling og utleie av faglært arbeidskraft. Vi rekrutterer i dag...

HORDALAND
Nav.no
Grafisk/Markedsføring og Salg

I 30 år har vi gått frå å vere eit tradisjonelt trykkeri til å bli ei moderne reklamebedrift. Med fokus på kvalitet, service og kompetanse er...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BYGGtorget Martin Lid Trelast AS er eit veletablert byggevarehus som har forhandla byggevarer, hus og hytter i Voss og omegn i 58 år.Selskapet...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fjord1 AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i frå Sør-Trøndelag til Rogaland. Vi er ein attraktiv arbeidsgjevar som...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tryggheim barnehage,Ålesund er en 4 avdelingsbarnehage, med 58 plasser , 2 avdelinger for barn under 3 år, og 2 avdelinger for barn over 3 år....

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sport Outlet er en raskt voksende kjede som startet i Bergen. Vi er Norges eneste rendyrkede sport outlet. Sport Outlet selger kjente merkevarer til halv pris eller lavere. Vi har rask rullering på varesortimentet slik at det alltid vil være spennende å besøke oss. Vi har et stort utvalg av både tekstiler og utstyr.  Vi har det travelt hos Sport Outlet i Haugesund , og fra august  trenger vi flere ekstrahjelper som kan jobbe 2 til 3 kvelder i uken og annen hver helg.   Arbeidet vil i hovedsak bestå av salg i butikk, utpakking og vareeksponering. Stillingen vil gå inn i vår arbeidsturnus. Stillingen innebærer arbeid kveldstid og i helger

Ønskede kvalifikasjoner Du har glimt i øyet og godt humør Du er en god selger Du liker en hektisk hverdag Du er glad i sport og friluftsliv Du er et ordensmenneske Du snakker flytende norsk Du har gode samarbeidsevner Du er over 17 år Du takler stress og er villig til å ta i et ekstra tak når det trengs Du er kreativ og liker å dele dine tanker og ideer                                                                                                                         

Vi kan tilby Varierte arbeidsoppgaver Et godt og sporty arbeidsmiljø Muligheten til å jobbe i en kjede som vokser raskt Gode personalrabatter   Vi gjør deg oppmerksom på at kun CV ifølge med søknad vil bli vurdert. Søknad med CV må sendes via link på Finn.no eller på vår hjemmeside sportoutlet.as Eventuelle spørsmål til stillingen kan sendes til haugesund@sportoutlet.as          Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1149-2017-06-30 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestbo BBL er et av Vestlandets største boligbyggelag med 27.000 medlemmer og i overkant av 15.000 boliger under forvaltning - fordelt på 390...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

. Stillingsnummer: 1222-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

HORDALAND
Nav.no
Controller/Økonomi og Regnskap

Marine Harvest is Norway's largest food producer and the world's largest producer of farmed salmon. The company is present in 24 countries and has...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker forretningsadvokater innen følgende områder:
- Regulerte bransjer, særlig finansiell og offentlig sektor inkludert helse
- Kontraktsrett
- Skatterett

Vi søker primært advokater med 3 til 5 års arbeidserfaring, men nyutdannede med interesse innen gitte områder oppfordres også til å søke.

Spørsmål kan rettes til:
Advokat Dag Saltnes, tlf 95 26 06 32, dag.saltnes@pwc.com
Advokat Daniel Næsse, tlf 97 17 57 17, daniel.naesse@pwc.com

www.pwc.no/karriere
Les mer og søk innen 20. juni. Stillingsnummer: 1209-2017-06-200 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Bergens Tidende
Annonsert: 10.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Modum Bad er en diakonal, ideell stiftelse som skal fremme psykisk helse og livskvalitet, familierelasjoner og samliv ved behandling, forskning og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rainfall AS er et spennende konsulenthus med en stab av høyt kvalifiserte IT konsulenter. Rainfall ble etablert i 2003, og leverer tjenester i...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

MØRE O G ROMSDAL REVISJON IKS er et nystiftet interkommunalt selskap med hovedkontor i Kristiansund.Vi utfører finansiell revisjon,...

HORDALAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Vil du være med å utvikle Bamble?

Bamble kommune søker Leder for Virksomhet, Næring,
Miljø og samfunnsutvikling

For fullstendig utlysningstekst, søknadsfrist og elektronisk
søknadsskjema, se www.bamble.kommune.no Stillingsnummer: 0814-2017-06-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Telemarksavisa
Annonsert: 10.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Radonvern høres kanskje kjedelig ut? Det er det absolutt ikke!. Norsk Radonvern er et landsdekkende firma som jobber med sporing og sanering av...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Norsk Radonvern er et landsdekkende firma som jobber med sporing og sanering av radonforekomster i hele Norge.  Radongass siver opp fra grunnen og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rockers er en etablert bar i Storgata 13 i Langesund.Virsomheten henvender seg i første rekke til alderssegmentet pluss / minus 50 år, og...

HORDALAND
Nav.no
Koordinator/Kontor og Administrasjon

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold...

HORDALAND
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Wright Trafikkskole AS er Norges største trafikkskole med over 30 avdelinger og 170 ansatte fordelt over hele landet.  I 2016 omsatte selskapet...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er en del av spesialisthelsetjenesten og blant de tre store private ideelle sykehusene i Norge, sammen med...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen...

HORDALAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Sund kommune er ein moderne og innovativ kommune sør på Sotra, berre 25 minuttar frå Bergen. Det er ein kommune i vekst med i overkant...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Personalhuset Staffing Group AS - avd. BergenPersonalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Kantine/Hotell og resturant

Personalhuset Staffing Group AS - avd. BergenPersonalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rainfall AS er et spennende konsulenthus med en stab av høyt kvalifiserte IT konsulenter. Rainfall ble etablert i 2003, og leverer tjenester i...

HORDALAND
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Personalhuset Search & Selection er en av Nordens ledende rekrutteringsaktører med 30 kontorer. Vi tilbyr bistand med rekruttering av ledere,...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hermod Teigen Egersund jobber med miljøvennlig gjenvinning av alle typer metaller og er det eneste fragmenteringsanlegget på...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledig vikariat, 50% stilling som ergoterapeut

Vikariat frå 12.09.2017 til 30.06.2018. For fullstendig
utlysing, sjå kommunen si heimeside.

Søknadsfrist: 03. juli 2017. Stillingsnummer: 1232-2017-06-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Bergens Tidende
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vår oppgave er å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet - 365 dager i året.
Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann
Arbeidsoppgaver Gjennomføre Bergen kommunes vann- og avløpsprosjekt i alle prosjektfaser, fra konseptvalg til overtakelse Sikre kvalitet og økonomikontroll i prosjektene ved tett kontraktsoppfølging og kvalifisert prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse Gi innspill til økonomiplaner og årsbudsjett Resultatrapportering Disponere budsjett for nyanlegg og fornyingstiltak, ca. 500 mill. kr pr. år Kvalifikasjoner Utdanning som sivilingeniør eller annen universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå med relevant fagkrets og fordypning. En lavere grad med relevant erfaring og/eller etterutdanning kan også bli vurdert Allsidig praksis fra prosjektarbeid innenfor VA-faget Ledererfaring God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige Egenskaper God forståelse for fremdrift og styring av prosjekter Tydelig, selvstendig, og strukturert Evne til å motivere og skape tillit Relasjons- og samarbeidsorientert på tvers i organisasjonen og til den enkelte medarbeider Pågangsmot og evne til å beslutte, iverksette og følge opp Serviceinnstilt og tar din del av ansvaret for at etaten gjør en god jobb for byens innbyggere Språk Norsk Vi tilbyr Lønn etter kvalifikasjoner. Byens mest spennende arbeidsoppgaver. Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. KontaktinformasjonMagnar Sekse, Fagdirektør, 55 56 61 38
Dung Tran, Personalansvarlig, 55 56 64 57
Arbeidssted
 Bergen
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Bergen kommune

Ref. nr.:3412624018
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 07.05.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3412624018&company_id=1997526146&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1208-2017-06-51 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BOLIDEN ODDA SØKER
- Avdelingsleder Prosjektavdeling
- Avdelingsleder Røsteanlegg
- Avdelingsleder Støperi
- Prosjektingeniør

Vil du bidra til samfunnsutviklingen samtidig som du jobber i et ansvarlig selskap
i en høyteknologisk bransje? Å gjøre malm og elektronisk avfall om til metall er
en kompleks og teknisk avansert prosess som krever medarbeidere med
engasjement, kreativ tankegang og ekspertise på en rekke områder

Samfunnet har behov for metall, vi har behov for deg!!

Les mer om våre ledige stillinger på www.boliden.com/career Stillingsnummer: 1228-2017-06-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Bergens Tidende
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BOLIDEN ODDA SØKER
- Avdelingsleder Prosjektavdeling
- Avdelingsleder Røsteanlegg
- Avdelingsleder Støperi
- Prosjektingeniør

Vil du bidra til samfunnsutviklingen samtidig som du jobber i et ansvarlig selskap
i en høyteknologisk bransje? Å gjøre malm og elektronisk avfall om til metall er
en kompleks og teknisk avansert prosess som krever medarbeidere med
engasjement, kreativ tankegang og ekspertise på en rekke områder

Samfunnet har behov for metall, vi har behov for deg!!

Les mer om våre ledige stillinger på www.boliden.com/career Stillingsnummer: 1228-2017-06-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Bergens Tidende
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BOLIDEN ODDA SØKER
- Avdelingsleder Prosjektavdeling
- Avdelingsleder Røsteanlegg
- Avdelingsleder Støperi
- Prosjektingeniør

Vil du bidra til samfunnsutviklingen samtidig som du jobber i et ansvarlig selskap
i en høyteknologisk bransje? Å gjøre malm og elektronisk avfall om til metall er
en kompleks og teknisk avansert prosess som krever medarbeidere med
engasjement, kreativ tankegang og ekspertise på en rekke områder

Samfunnet har behov for metall, vi har behov for deg!!

Les mer om våre ledige stillinger på www.boliden.com/career Stillingsnummer: 1228-2017-06-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Bergens Tidende
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I over 15 år har vi vært med å sette farger på Oslo og omegn, både utvendig og innvendig. Siden 1998 har vi vokst gradvis og blitt en sterk og...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BOLIDEN ODDA SØKER
- Avdelingsleder Prosjektavdeling
- Avdelingsleder Røsteanlegg
- Avdelingsleder Støperi
- Prosjektingeniør

Vil du bidra til samfunnsutviklingen samtidig som du jobber i et ansvarlig selskap
i en høyteknologisk bransje? Å gjøre malm og elektronisk avfall om til metall er
en kompleks og teknisk avansert prosess som krever medarbeidere med
engasjement, kreativ tankegang og ekspertise på en rekke områder

Samfunnet har behov for metall, vi har behov for deg!!

Les mer om våre ledige stillinger på www.boliden.com/career Stillingsnummer: 1228-2017-06-13 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Bergens Tidende
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Danielsen Videregående Skole har fra høsten 2017 ledig en
full stilling som engelsklærer. 60 % av stillingen er fast, og 40 %
er et vikariat for 2017-18.

Skolen er en kristen friskole eid av Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet. Skolens lærere må dele den tro skolen skal fremme.

Søknad på skolens søknadsskjema sendes rektor eller til:
danadm@danielsen-skoler.no

Kontakt rektor eller inspektør Nils Ivar Brennhaug for utfyllende
opplysninger. Tlf. 55 55 98 00. Søknadsfrist 16. juni. Stillingsnummer: 1209-2017-06-167 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Bergens Tidende
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen kommune er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Bymiljøetatens...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Coop Nordland er en medlemseid bedrift innen Coop med over 46000 eiere. Vi har en netto årsomsetning på ca 1,9 milliarder, 800 ansatte og 60...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Spjelkavik videregående skole har over 500 elever og ca 60 ansatte. Skolen ligger landlig til i Spjelkavik og er en fremtidsrettet skole med...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

. Kvenna EMT AS Kjøpmannsgt. 23 6005   ÅLESUND Norge E-post: Raa@kvennaemt.comKvenna EMT AS leverer avanserte produkter og tjenester til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

.Kjøpmannsgt. 23 6005   ÅLESUND Norge E-post: Raa@kvennaemt.comKvenna EMT AS leverer avanserte produkter og tjenester til Offshore Olje &...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker selger til vår butikk. 80% fast.

Den vi søker er/har:
- Positiv/Omgjengelig - Arbeidsom
- Datakunnskaper - Selvgående
- Løsningsorientert - Norsktalende
- Gode samarbeidsevner
- Serviceinnstilt - Lærevillig og fleksibel

Søknadsfrist: 30. juni. Tiltredelse snarest.

Søknad med CV sendes til
oyvind.ribesen@bohus.no

Henvendelse og evt. spørsmål ang. stillingen.

Øyvind Ribesen
Tlf. 974 98 943 Stillingsnummer: 1228-2017-06-19 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hardanger folkeblad
Annonsert: 09.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Resepsjon/Kontor og Administrasjon

Montana VH er Vestlandets største vandrerhjem med over 35.000 gjestedøgn per år. Overnattingsstedet er en del av Norske Vandrerhjem og det...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Experis Executive recruits top managers, managers and specialists for permanent positions within the private and public sectors. Our unique methodology and advisers with management experience ensure our clients have access to the best candidates at all times. Experis is represented in 12 offices across Norway, and our strength lies in our national and global network. Experis is a company in the ManpowerGroup.

Prosjektleder IT for klient

Prosjektleder IT for klient

På vegne av vår klient innen IT infrastruktur søker Experis Executive etter en Prosjektleder IT. Vår kunde er en betydelig aktør innen IT bransjen i Norge. Selskapet er et tverrfaglig IT miljø, og jobber med prosjekter innen smartbygg, AV, Sharepoint, IT lagring, Telefoni/Lync/UC, Velferdsteknologi m.m.

Vår klient er på jakt etter en kandidat med minimum to års erfaring innen prosjektledelse (IT). Det er en fordel om du er sertifisert innen Prince2. Vi er åpen for både merkantile og tekniske utdanninger, og det viktigste er din erfaring fra å lede prosjekter. Du er gjerne et ungt talent med bein i nesen, eller en mer erfaren profil som kan løfte prosjektorganisasjonen enda høyere.

Vi intervjuer kandidater fortløpende. Ikke nøl med å ta kontakt med Andreas de Lange i Experis dersom du vil vite mer.

Andreas.delange@no.experis.com

900 93 829

Arbeidssted Bergen Sentrum. Stillingen er fast hos kunde.

Søknadsfrist: 16. jul 2017

Arbeidsgiver: Experis

Sted: Hordaland

Bransjer: IT

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 1209-2017-06-176 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hermod Teigen Egersund jobber med miljøvennlig gjenvinning av alle typer metaller og er det eneste fragmenteringsanlegget på...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


Eininga gjev tenester til menneske med psykiske lidingar og/eller rus. Psykisk helse og rustenesta er delt inn i avdelingane psykisk helse, rusteam og Hidlamyra butilbod. I tillegg har vi dagsenter som er ope 2 dagar i veka.

Denne stillinga er i avdelinga psykisk helse. Tilbodet som blir gitt er individuelt tilpassa, behovsprøvd og tidsuavgrensa. Målgruppa vår er mennesker med moderate til alvorlige psykiske vanskar, mennesker i livskriser, sorg og pårørande.
Arbeidsoppgåver Psykisk helsehjelp ved Individuell oppfølging, råd og rettleiing Koordineringsansvar og ansvar for individuell plan Fokus på heilhetlig oppfølging og bistand til å etablere kontakt til andre tenester og instanser Avtaler på kontor eller i brukers heim. Kvalifikasjonar 3 -årig helse-/ sosialfagleg høgutdanning Relevant erfaring vert vektlagd Ha kunnskap om psykisk helsevernlov, og helse og omsorgstenestelova Beherske norsk Generelle datakunnskaper Førerkort Personlege Eigenskapar Personleg eignahet vil verte vektlagt Ha evne til å takle utfordrande og komplekse saker Vere sjølvstendig God relasjonskompetanse Gode samarbeidsevner Den som vert tilsett må leggje frem gyldig politiattest før tiltreding Vi tilbyr 6 månaders prosjektstilling, med moglegheit for vidareføring Tverrfagleg samansett personalgruppe Moglegheit til personleg og fagleg utvikling Arbeid på dagtid. Tilsetjing på vanlege vilkår. Frå løna vert trekt 2% innskot til pensjonsordning KontaktinformasjonMonica Førde Landro, Einingsleiar psykisk helse og rustenesta, (+47) 56 32 78 29
Arbeidsstad
 Skogsvåg
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sund kommune

Ref. nr.:3480800765
Stillingsbrøk: 100%
Annet
Tal på stillingar: 1
Søknadsfrist: 06.08.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3480800765&company_id=2956879433&culture_id=NN-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1245-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Undervisningsstilling Spansk

Fra 1. august 2017 har vi ledig en 20 % stilling med undervisning i spansk

Det er ønskelig at du har utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende, og at du har undervisningskompetanse i flere fag. For stillingen kreves undervisningskompetanse i aktuelle fag, samt godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i videregående skole. Det kan gis tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om godkjent pedagogisk utdanning. 

Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø. Du som søker, tror at alle elever kan lære og ha framgang. Vi vektlegger personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Tor Dahle, tlf. 51 46 34 08 / 918 53 562, eller stedfortredende rektor Tor-Magne Rotevatn, tlf. 51 46 34 03 / 907 72 629.

Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger. 

Søknadsfrist 16. juni 2017.

Søknadsskjema: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1160&departmentId=18964&ProjectId=143813 Stillingsnummer: 1101-2017-06-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Dalane Tidende
Annonsert: 02.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

PARTNERBLIKK er et veletablert kobber- og blikkenslagerfirma med verksted og kontor i nye og rasjonelle lokaler i Håndverkshuset i Egersund. Vi er for tiden 4 faglærte blikkenslagere og lærling, og driver en allsidig håndverksbedrift med produksjon og montasje innen ventilasjon, tak og fasader..

Vi ønsker ¿å øke vår kapasitet og søker derfor for snarlig tiltredelse:

Blikkenslager lærling

(eventuelt hjelpearbeider/blikkenslager)

Har du fullført videregående skole (gjerne byggfag), og kunne tenke deg en fremtid som kobber- og blikkenslager?

Ta kontakt med oss for meir informasjon.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til:

Gjermund Myklebust på tlf. 913 81 738/51 49 19 59.

Alle søknader og henvendelse vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist: 14. juni.

Skriftlig søknad sendes snarest til:

PARTNERBLIKK AS,

Gamle Soknadalsvei 38,

4372 Egersund, eller post@partnerblikk.no Stillingsnummer: 1101-2017-06-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Dalane Tidende
Annonsert: 02.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vest politidistrikt dekker 55 kommunar, med til saman 578 000 innbyggjarar, og har om lag 1300 tilsette med politimeister Kaare Songstad...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Los Tacos mål er å kunne tilby meksikansk kvalitets mat ,med norsk og amerikansk innflytelse, i Norge. Vi kommer selvsagt til å servere den...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Bergen...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

40 - 100% fast stilling

Full utlysingstekst med krav og vilkår for alle stillingane ligg på
www.voss.kommune.no eller i servicetorget. Bruk elektronisk
søknadsskjema på kommunen sin nettstad. Voss kommune ynskjer
eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor
yngre arbeidstakarar om å søkja. Stillingsnummer: 1235-2017-06-36 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hordaland
Annonsert: 03.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

(institusjon) 100% fast stilling og svangerskapsvikariat.

Full utlysingstekst med krav og vilkår for alle stillingane ligg på
www.voss.kommune.no eller i servicetorget. Bruk elektronisk
søknadsskjema på kommunen sin nettstad. Voss kommune ynskjer
eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor
yngre arbeidstakarar om å søkja. Stillingsnummer: 1209-2017-06-141 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hordaland
Annonsert: 03.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordvest Bemanning AS er et bemanningsbyrå med kjernekompetanse innen formidling og utleie av faglært arbeidskraft. Vi rekrutterer i dag...

HORDALAND
Nav.no
Hjelpepleier/Helse og Omsorg

Vår ref 1418/17
Hjelpepleiar/helsefagarbeidar i Område aust,
heimetenestea 100% fast stilling.
Søknadsfrist: 26.06.2017

Vår ref 1419/17
Hjelpepleiar/helsefagarbeidar Område aust - fast stilling i institusjon. Søknadsfrist: 26.06.2017

Full utlysingstekst med krav og vilkår for alle stillingane ligg på
www.voss.kommune.no eller i servicetorget. Bruk elektronisk
søknadsskjema på kommunen sin nettstad. Voss kommune ynskjer
eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor
yngre arbeidstakarar om å søkja. Stillingsnummer: 1235-2017-06-37 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hordaland
Annonsert: 03.06.2017
...

HORDALAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

HORDALAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er en del av spesialisthelsetjenesten og blant de tre store private ideelle sykehusene i Norge, sammen med...

HORDALAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobbnorge ID: 139299

Geofysisk institutt er 100 år i 2017. Ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) er det ledig ei mellombels forskarstilling (4-5 månader) for å skrive Geofysisk institutt si historie. Oppstart i stillinga snarast råd.   Kvalifikasjonskrav Søkjarane må ha relevant mastergrad. Søkjarar med kunnskap om Geofysisk institutt si historie vil bli føretrekte. Det vil bli lagt vekt på evne og vilje til fagleg samarbeid. På grunn av kjeldematerialet og framstillingsform er gode kunnskapar i norsk naudsynt. Aktuelle kandidatar blir kalla inn til intervju.   Det blir kravd at ein rettar seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.   Vi tilbyr: Løn etter lønssteg 47-59 (for tida: NOK 412 200 - 508 400) for forskar (kode 1108/LR25.1) i statens regulativ, vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet istillinga. For særleg kvalifisert søkjar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn. Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø Medlemskap i Statens pensjonskasse Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) Gode velferdsordningar   Andre opplysningar Utfyllande opplysningar om stillingane kan ein få ved å ta kontakt med instituttleiar, professor Jan Heiret, per e-post , tlf. 55589762.   Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.   Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.   Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.   Slik søkjer du på stillinga Søknaden skal sendast elektronisk via link på denne sida «SØK PÅ STILLINGEN».   Dette må følgje den elektroniske søknaden:   Søknadsbrev CV Skanna versjon av originale eller attesterte kopiar av alle vitnemål frå universitet/høgskular Informasjon om og dokumentasjon av administrativ røynsle og anna tidlegare verksemd Publikasjonsliste (som vedlegg) Inntil 5 vitskaplege arbeid som det skal takast omsyn til i vurderinga Namn og kontaktinformasjon for tre referansepersonar   Vedlegga kan vere i Word- eller pdf-format. Vitskaplege arbeid som ikkje er tilgjengelege i elektronisk form, skal sendast i tre eksemplar til Universitetet i Bergen, AHKR, Postboks 7805, 5020 Bergen.   Spørsmål til den elektroniske søkeprosessen kan ein rette til .     Søknadsfrist: 23.06.2017 Merk søknaden med: 17/7222

Se annonsen og søk på stillingen Stillingsnummer: 1209-2017-06-126 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HORDALAND
Nav.no

Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss