Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Jobber i Sør-Trøndelag
332046
Ledige stillinger
Registrerte Cv'er
13548
DET FINNES I DAG
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sector Alarm er et norsk konsern i sterk vekst og hadde i 2016 en omsetning på nesten 2 milliarder. Selskapet ble etablert i 1995 og er i dag en...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

VÅR HVERDAG HANDLER OM Å TENKE NYTT....

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21 videregående skoler m.v.), tannhelse (30...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kvinnherad kommune har 13.200 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Omtale av stillinga
Ledig vikariat 60% pedagogisk leiar/ barnehagelærar i Mauranger Barnehage 1.08.17 -1.07.18 Arbeidsoppgåver
Ansvar for det pedagogiske arbeidet på avdelinga i nært samarbeid med pedagogisk leiar.
Arbeida målretta i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter.
Utviklingsarbeid i samsvar med overordna planar.
Samarbeid med foreldre/føresette og andre samarbeidspartnarar.
Inspirera, motivera og rettleia assistentar/fagarbeidarar. Kvalifikasjonar
Godkjent barnehagelærarutdanning (førskulelærarutdanning). Personlege eigenskaper
Er tydeleg og konsekvent som vaksen ovanfor barn og unge.
Er sjølvstendig, lærevillig og utviklingsorientert.
Bør ha gode samarbeidsevner, er positiv og møter kollegaer, barn, foreldre/føresette med respekt og forståing.
Er positiv, lojal og bidreg til eit godt arbeidsmiljø.
Generell god helse.

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing. Vi tilbyr
Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknadsfrist: 02.07.17

Arbeidsgiver: Kvinnherad kommune

Sted: Malmanger oppvekstsenter

Hentet fra: www.kvinnherad.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1224-2017-06-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sesongarbeid på slakteri.

Vi skal bemanne vårt sesonganlegg for småfe på Oppdal for
høsten 2017. I fjor slaktet vi 30.000 sau og lam på anlegget i
perioden september til november.
Vi søker personer med arbeidsvilje og stå-på-humør til
en hektisk sesong.

Slakthuset Eidsmo Dullum AS slakter storfe og småfe i sine anlegg
på Kvål og Oppdal. I 2016 slaktet vi 8.600 storfe og 34.000 småfe,
med omsetning på 232 millioner.

Vi søker personell til følgende:
- fjøs og dyremottak
- ullhåndtering
- innsalting av skinn/rensing av fåretarm
- slakting og kjøleromsarbeid
- kjøttskjæring/pakking
- fryseriarbeid, truckførerbevis
- sesongsjåfør for dyretransport
- linjeledelse

Erfaring med slikt arbeid og evne til å jobbe i flere avdelinger vil bli
vektlagt.

Interesserte bes sende mail til trond@slakthuset.no
snarest,med personalia og erfaringsbeskrivelse. Stillingsnummer: 1634-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: OPP
Annonsert: 15.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

TTBU - tiltak og tenester for barn og unge - er paraplyverksemd for Barnevernet, Helsestasjonar m/ helsesystre, jordmødre og psykiske helsearbeidarar, PPT - pedagogisk psykologisk teneste, Utekontakten og Bufellesskap for mindreårige flyktningar.
Eininga held til ilokaler på Husnestunet på Husnes. TTBU har ei samansett brukargruppe. Eininga prioriterer høgt å nytta mest mogeleg av ressursane i direkte kontakt med brukarane .

Omtale av stillinga
Ved Tiltak og tenester for barn og unge (TTBU) er det ledig 100 % fast stilling som psykolog. I samband med den statlege satsinga med mål om å rekruttere psykologar til kommuane, har Kvinnherad kommune blitt tildelt tilskot for å opprette ei 100% psykologstilling i det tverrfaglege samarbeidet for barn og unge.

Eininga har i dag tilsett psykologspesialist i psykologstilling knytt til helsestasjonen, med hovudfokus på dei yngste borna 0-5 år, samt dei over 15 år. Med målsetting om å sikre tilbod om psykologkompetanse til ei breiare målgruppe og auke fokus på tverrfagleg samarbeid, ønskjer ein no å tilsetje ein psykolog til i eininga. Arbeidsområder vil vere både i høve PPT, barnevern og helsestasjon. Det er målsetting om eit nært samarbeid mellom dei to psykologstillingane, og begge vil forankrast i helse- og omsorgstenestelov.

Kvinnherad kommune skal implementere Betre tverrfagleg innsats. Psykologen vil delta i tverrfagleg samarbeid med skular, barnehagar og andre relevante instansar. Arbeidsoppgåver
Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: tilbod til barn/unge og deira familiar i aldersgruppa 0 - 20 år, med hovudvekt på gruppa 5-15 år. tverrfagleg samarbeid System- og samfunnsretta arbeid førebyggande arbeid utredning/behandlingsoppgåver og oppfølging av barn og unge råd og rettleiing til barn, unge og deira foreldre kartlegging/relevante testar samarbeid med tilsette i skule/barnehage og foreldre Vi søkjer
Vi søkjer etter psykolog. Psykologstudentar som er ferdig innan januar 2018 er og velkomne til å søkja.

Det vil bli lagt særleg vekt på; evne til samarbeid evne til å arbeide sjølvstendig arbeide målretta, systematisk og strukturert at ein er eigna for arbeid med foreldre, barn og ungdom vilje til å tenke alternativt og tverrfagleg gode kommunikasjonsevner, norsk munnleg og skriftleg
Det er rom for å utforme stillingsinnhaldet i samarbeid med den som vert tilsett.

Den som vert tilsett må ha sertifikat og disponera bil.

Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest av ny dato. Vi tilbyr
Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar.
Eit positivt arbeidsmiljø med høve til faglege utfordringar
Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
Konkurransedyktig løn
Høve til relevante kurs
Støtte til utdanning
Evt. støtte til spesialisering
Gode høve til friluftsliv både sommar og vinter
Varierte kulturtilbod
Gode oppveksttilhøve for barn Søknad vert å senda
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknadsfrist: 30.07.17

Arbeidsgiver: Kvinnherad kommune

Sted: Tiltak og tenester for born og unge

Hentet fra: www.kvinnherad.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1224-2017-06-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vil du være med å skape fremtidens relasjonsbank%

Vi søker etter en erfaren Senior Private Banker til vårt team i Trondheim. Er du den vi leter etter?

Søknadsfrist: 18. juni 2017

Les mer om stillingen på Nordea.com/career- bruk jobb !D: 206263 Stillingsnummer: 1603-2017-06-181 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 15.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kirkens Bymisjon har 80 ansatte og 1000 frivillige i Trondheim. Vi arbeider blant mennesker i vanskelige livssituasjoner. Vår visjon er at alle...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

AiSuma er en stilsikker italienskinspirert restaurant med flott beliggenhet ved Nidelven i Trondheim. Her kan du nyte solnedgangen akkompagnert med...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fusa - midt i blinken! Fusa kommune ligg sentralt plassert i Bjørnafjordsregionen midt i Hordaland, ein knapp times reise frå Bergen. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21 videregående skoler m.v.), tannhelse (30...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rett over fjorden fra Trondheim, finner du Leksvik og Rissa kommuner. 1.1.2018 blir vi Indre Fosen kommune. Den nye kommunen vil ha til sammen...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rett over fjorden fra Trondheim, finner du Leksvik og Rissa kommuner. 1.1.2018 blir vi Indre Fosen kommune. Den nye kommunen vil ha til sammen...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Søknadsfrist 28.06.2017.

Gå inn på www.melhus.kommune.no for å se fullstendige annonser og for å sende søknad. Stillingsnummer: 1653-2017-06-22 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 15.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Søknadsfrist 28.06.2017.

Gå inn på www.melhus.kommune.no for å se fullstendige annonser og for å sende søknad. Stillingsnummer: 1653-2017-06-25 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 15.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge(TkMN) er et interkommunalt selskap, eid av fylkeskommunene Møre-og Romsdal, Sør-Trøndelag og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge(TkMN) er et interkommunalt selskap, eid av fylkeskommunene Møre-og Romsdal, Sør-Trøndelag og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Flatås er et begravelsesbyrå, lokalisert i Trondheim, som assisterer familier ved behov for varer og tjenester i forbindelse med dødsfall....

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Sivilingeniør/ingeniør brannteknikk

Vi har behov for å styrke oss med flere motiverte og engasjerte kollegaer på vårt kontor i Trondheim, der vi har mange spennende prosjekter innenfor fagfeltet brannrådgivning.

Asplan Viaks kontor i Trondheim har et sosialt og faglig engasjert miljø. Vi er 110 medarbeidere fordelt på 10 fag; Arkitektur, Bygg, VVS, Elektro, Landskapsarkitektur, Plan, Analyse, Energi og Miljø, Vann og miljø og Samferdsel.

Vi har kontorlokaler i Abels hus, som er Trondheim første Breeam excellent bygg, og er sentralt plassert i nærheten av Trondheim sentrum.

Dette er en stilling med spennende utviklingsmuligheter. Du vil få gode muligheter til å forme egen arbeidssituasjon basert på interesser og kompetanse innenfor de rammer som avdelingen har.

Asplan Viaks rådgivningsmiljø innenfor brannteknikk er fordelt på kontorene i Sandvika, Drammen, Ås, Kristiansand, Arendal, Harstad og Bergen og har tilsammen 11 medarbeidere. Vi arbeider sammen i team på tvers av kontorene, slik at samlet brannteknisk kompetanse blir godt utnyttet i de ulike prosjektene. Våre brannrådgivere har variert erfaring og ulike spisskompetanser som vi drar nytte av i felleskap.

Kvalifikasjoner: Utdanning fra høyskole/universitet Minimum 5 års erfaring fra brannteknisk prosjektering Markeds- og kundeorientert Det er en fordel med kunnskap om branndynamikk, gjerne erfaring med bruk av simuleringsprogrammer (Tosone, FDS) Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper: Du er selvstendig og strukturert med gode analytiske evner Du har gode samarbeidsevner og ansvarsbevisst Du har godt humør
Vi tilbyr: Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer
Søknad, CV, og vitnemål sendes inn via linken "Søk nå"

Vi gjør oppmerksom på at det er kun de elektronsike søknadene som vil bli behandlet.

Søknadsfrist: 01. sep 2017

Arbeidsgiver: Asplan Viak

Sted: Trondheim

Bransjer: Brann og sikkerhet, Rådgivning, Salg og markedsføring

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 1605-2017-06-83 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Gartner/Lager og Transport

STOLT er en markedsutfordrer i sterk vekst hvor det legges vekt på ryddighet i alle ledd og et godt sosialt miljø. Små og store superhelter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Trøndelag fylkeskommune etableres 1. januar 2018, og vil da ha 4800 medarbeidere fordelt på fem ...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BioMar AS utvikler, produserer og markedsfører fôr til fiskeoppdrett i Norge. Selskapet er en del av BioMar- gruppen med hovedkontor i Danmark og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Trøndelag politidistrikt dekker fylkene Nord- og Sør-Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 49 kommuner med...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Sivilingeniør/ingeniør Prosjektadministrasjon PA

Vi ønsker å styrke vår kapasitet til å gjennomføre flere og større oppdrag i Midt-Norge, og søker nå en erfaren sivilingeniør/ingeniør innenfor prosjektadministrasjon. Vi ser etter deg som har erfaring fra entreprenørbransjen, rådgivende/prosjekterende virksomhet, eller offentlig byggherre.

Dette er en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Du blir en viktig medspiller og ressursperson i våre tverrfaglige team, og du vil ha nært samarbeid med andre faggrupper både ved kontoret og ved øvrige kontor i Asplan Viak.

Asplan Viaks kontor i Trondheim har et sosialt og faglig engasjert miljø. Vi er 110 medarbeidere fordelt på 10 fag; Arkitektur, Bygg, VVS, Elektro, Landskapsarkitektur, Plan, Analyse, Energi og Miljø, Vann og miljø og Samferdsel.

Vi har kontor i Abels hus, som er Trondheim første BREEAM excellent bygg som er sentralt plassert i nærheten av Trondheim sentrum.

Innenfor prosjektadministrasjon er vi i Trondheim involvert i flere spennende prosjekter, bl.a. Troms stamfiskstasjon (SalMar), Fosen vindpark (Statkraft), E6 Ulsberg -- Melhus (Nye veier AS), nytt badeanlegg / kulturhus i Åfjord kommune, ombygging fabrikk for Siva i Kongsvinger m.fl.

Vi søker nå en erfaren sivilingeniør/ingeniør til bygg--gruppen innen prosjektadministrasjon.

Aktuelle arbeidsoppgaver: Lede og utvikle prosjekter for våre oppdragsgivere Prosjekteringsledelse av både eksterne og interne tverrfaglige prosjekter Byggeledelse / byggherreombud SHA-koordinator Være med å utvikle en gruppe i vekst, som har god sammensetning av yngre og mer erfarne medarbeidere.
Kvalifikasjoner: Sivilingeniør/ingeniør fra universitet/høyskole Erfaring fra ledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter Gode analytiske evner og interesse for fagområdet Gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper: Du har god samarbeidsevne og god evne til å bygge relasjoner internt og eksternt Du er kreativ og løsningsorientert Du har godt humør
Vi tilbyr: Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger, helseforsikring Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer
Søknad med CV, og vitnemål sendes via linken Søk nå

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Søknadsfrist: 01. sep 2017

Arbeidsgiver: Asplan Viak

Sted: Trondheim

Bransjer: Bygg og anlegg, Prosjektledelse, Ledelse og administrasjon, Rådgivning

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 1605-2017-06-82 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For å styrke fokuset på bedriftens lønnsomhet ytterligere, har vi for snarlig tiltredelse ledig stilling som økonomiansvarlig. Hydrolicer Drift...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (22 videregående skoler m.v.), tannhelse (30...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Røst Teaterbistro har i løpet av sin korte levetid etablert seg blant toppsjiktet av de mange flotte og innovative restaurantene i...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rett over fjorden fra Trondheim, finner du Leksvik og Rissa kommuner. 1.1.2018 blir vi Indre Fosen kommune. Den nye kommunen vil ha til sammen...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

STOLT er en markedsutfordrer i sterk vekst hvor det legges vekt på ryddighet i alle ledd og et godt sosialt miljø. Små og store superhelter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Svane Helse AS blev startet opp i April 2017. Vi er et bemmaningsføretag som tilbyr personal inom helse . Daglig leder er Jhonny Hansen med ca 8...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Blå Kors Lade Behandlingssenter Trondheim (LBS) driver tverrfaglig spesialisert behandling av mennesker med rusrelaterte problemer. LBS eies av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - knowledge for a better world...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kan du tenke deg å kjøre distribusjonsbil.

Stilling 1 Budbilsjåfør:
Fast stilling på mandager ca kl 17.00 til 21.00.
Det kan bli behov for noen ekstra vakter i samme tidsrom på søndager og tirsdager.
Du trenger ikke å ha erfaring fra transportbransjen. Det vil bli gitt opplæring.

Stilling 2 Distribusjonssjåfør:
Tilkallingsvikar på dagtid, hovedsakelig mellom kl 08.00 og 16.00.
For øyeblikket ser vi for oss ca 3-5 tilkallingsvakter i måneden, men dette kommer mest sannsynlig til å øke etter sommeren. Kan være mulighet for fast ansettelse 100% etter sommeren.
Du må ha erfaring fra distribusjonskjøring og bør være kjent i Trondheim.

Det vil bli gitt opplæring.

Det er mulig å kombinere begge stillinger. Skriv i søknaden hva du søker på.
Vi søker deg som:
Har sertifikat klasse B og liker å kjøre varebil
Er serviceinnstilt, humørfylt og effektiv
Er pliktoppfyllende og selvstendig
Behersker norsk skriftlig og muntlig
Arbeidsoppgaver:
Utkjøring av distribusjonspakker
Tiltredelse:
Snarest

Søknad merkes distribusjonssjåfør.

Send CV og søknad på mail til arntsentransport@hotmail.com Stillingsnummer: 1605-2017-06-75 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kvinnherad kommune har 13.200 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Omtale av stillinga
Kvinnherad brann og redning har for tida ledige deltidsstillingar som brannkonstablar ved brannstasjonane på Husnes, Rosendal og Uskedal. Arbeidsoppgåver
Hovudvekt av arbeidsoppgåvene er som innsatsstyrke ved brann og ulukker. Stillinga ved Husnes brannstasjon inngår i 4-delt vaktordning. Kvalifikasjonar
Ønska kvalifikasjonar, men ikkje krav: Førarkort kl. C (må ha kl. B), utrykkingskode 160, utdanning som deltids- brannkonstabel eller relevante kurs og erfaring. Søkjarar må ha god fysisk form og godkjent helseattest som røykdykker. I tillegg må søkjarar bu i nærleiken av brannstasjonen, slik at dei oppfyller krava til oppmøtetid etter dimensjoneringsforskrifta. Søkjarar må beherska norsk både muntleg og skriftleg.

Søkjar må vera villig til å gjennomføre lovpålagd utdanning/kurs. Vi tilbyr
Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.

Årleg godtgjerdsle for bering av radioterminal og løn for øvingar og utrykkingar. Søknad vert å senda
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Politiattest vert krevd etter brann og eksplosjonsvernlova § 18.

Søknadsfrist: 26.06.17

Arbeidsgiver: Kvinnherad kommune

Sted: Kvinnherad kommune

Hentet fra: www.kvinnherad.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1224-2017-06-13 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge(TkMN) er et interkommunalt selskap, eid av fylkeskommunene Møre-og Romsdal, Sør-Trøndelag og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge(TkMN) er et interkommunalt selskap, eid av fylkeskommunene Møre-og Romsdal, Sør-Trøndelag og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

 ...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lokal forankring og et godt nettverk gir oss tilgang på kortreist arbeidskraft. Erfaringskompetanse innen HR, ledelse og tekniske fag gjør det...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lokal forankring og et godt nettverk gir oss tilgang på kortreist arbeidskraft. Erfaringskompetanse innen HR, ledelse og tekniske fag gjør det...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

TGI Fridays er en restaurantkjede med lange tradisjoner i å servere amerikansk og internasjonal mat. Vi har spesialisert oss på rask og vennlig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bybroen videregående skole er en liten og inkluderende skole i Trondheim sentrum. Skolen er en godkjent friskole med statsstøtte, og lærerne...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Det trønderske suksesskonseptet Graffi Grill leverer god mat og god stemning på to forskjellige restauranter; en i Midtbyen og en på Solsiden....

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

SalMar ASA er en av verdens største og mest effektive selskap innen produksjon og foredling av laks. Vi er integrert i hele verdikjeden fra...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BioMar is one of the leading suppliers of high performance fish feed to the aquaculture industry. Roughly one out of four farmed fish produced in...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Frende består av selskapene Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS og eies av 15 sparebanker - blant annet Sparebanken Vest, Fana...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - knowledge for a better world...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kvinnherad kommune har 13.200 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Omtale av stillinga
Driftsoperatør bør ha fagbrev innan byggfag eller tekniske fag, som elektro, ventilasjon eller automatikk. Den som blir tilsett får ansvar for dagleg drift og veldikehald av kommunale bygg, i hovudsak på Ølve/Hatlestrand og Varaldsøy.

Vi har eit godt arbeidsmiljø og stabile arbeidstakarar. Du vil få spanande oppgåver som vil bli løyst i samhandling med dyktige kollegaer i eit tverrfagleg og sosialt kompetansemiljø. Vi tilbyr
Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Kvalifikasjonar
Det er viktig å ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, vere sysematisk og ansvarsbevisst, kunne jobbe sjølvstendig og ha erfaring med bruk av digitale vertøy. Søkjarane må beherska norsk skriftleg og munnleg. Søknad vert å senda
Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknadsfrist: 23.06.17

Arbeidsgiver: Kvinnherad kommune

Sted: Kvinnherad kommune

Hentet fra: www.kvinnherad.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1224-2017-06-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lokal forankring og et godt nettverk gir oss tilgang på kortreist arbeidskraft. Erfaringskompetanse innen HR, ledelse og tekniske fag gjør det...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Tydal kommune, omsorgstjenesten har ledig fast stilling som sykepleier natt 62,6%.
Tiltredelse fra 28.08.17 evt. etter avtale

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finner du på www.tydal.kommune.no Stillingsnummer: 1783-2017-06-29 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 10.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Toyota Material Handling Norway AS (TMHNO) er Norges største aktør innen materialhåndteringsløsninger. Vi er en komplett leverandør med...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Eterni Norge AS - avd. Trondheim ProduksjonVår visjon er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom våre verdier ta vare...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - knowledge for a better world...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Talentjeger AS er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som holder til på Tjuvholmen i Oslo. Vår visjon er å knytte de mest attraktive talentene...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Key Account Manager/Markedsføring og Salg

Adresseavisen AS har store ambisjoner om å øke de digitale annonseinntektene i årene som kommer, blant annet gjennom programmatisk annonsesalg,...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Adresseavisen etablerer det som skal bli Midt-Norges beste digitale performancebyrå: Adresseavisen Marketing Studio. Våre kunder vil forholde seg...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Adresseavisen etablerer et eget Newbiz-team, som skal jobbe med salg og rådgivning mot nye kunder i bedriftsmarkedet. Vi har en analytisk...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Pga høy bosetting i en lengre periode har vi behov for å utvide med flere medarbeidere. Fom ca 15.8.17 har vi ledig inntil ett års 50 % engasjement som merkantil medarbeider, og inntil ett års 50 % engasjement som Frivilligkoordinator. Ved fortsatt behov er det mulighet for fast ansettelse.
Stillingene kan kombineres, men det er ingen forutsetning for å få jobbene.
Kvalifikasjoner for merkantil medarbeider:
- Systematisk og selvstendig
- Ansvarsbevisst og fleksibel
- Gjerne erfaring fra merkantilt arbeid
- Gode ikt-ferdigheter
- God til å jobbe i team
Kvalifikasjoner for Frivilligkoordianator:
- Utadvendt og god til å bygge nettverk
- Initiativrik og fleksibel
- God oversikt over frivilligheten i Oppdal
- Anledning til å jobbe med fleksibel arbeidstid
- Erfaring fra lignende arbeid er den fordel

Ved spørsmål angående stillingene kontakt Torhild S. Rogstad, leder Innvandrertjenesten
tlf 41 23 70 70
For å komme i betraktning må det søkes på eget skjema som ligger på vår nettside www.oppdal.kommune.no Stillingsnummer: 1634-2017-06-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

FAGERHAUG barnehage - liten barnehage, stor omsorg.

Små og store i Fagerhaug barnehage søker etter BARNEHAGELÆRER
i 100 % stilling fra 01.08.2017

Vi søker etter en fleksibel person som er engasjert, løsningsfokusert og som liker å jobbe i et kreativt miljø. Du bør ha gode kommunikasjons
og samarbeidsevner, glad i å være ute uansett vær, like å arbeide i et inkluderende team og drive utviklingsarbeid. Personer med kompetanse innen IKT, språkstimulering og musikk foretrekkes. Humor og arbeidsglede vektlegges.

Barnehagelærerutdanning kreves.

Vi følger lønn etter tariff. Pensjonsordning. (PBL)

KONTAKTINFO:
Styrer Gunn Eli Tellebon 930 92 745
fagerhaug.barnehage@oppdal.com

Søknad sendes på mail / post eller ved besøk:
Fagerhaug barnehage,
Fururingen 12, 7340 Oppdal
Søknadsfrist: 19.06.17 Stillingsnummer: 1634-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: OPP
Annonsert: 08.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

STOLT er en markedsutfordrer i sterk vekst hvor det legges vekt på ryddighet i alle ledd og et godt sosialt miljø. Små og store superhelter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen - kompetent - modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Krokstadøra oppvekstsenter (1-10) har ledig allmennlærerstilling:
- 100 % stilling (60 % fast, 40 % vikariat frem til 31.07.18).
- Eventuelt andre ledige allmennlærer stillinger som måtte bli ledige
Oppstart 01.08.17

Kompetansekrav:
Fortrinnsvis søkes det etter pedagog med grunnskole- eller allmennlærerutdanning.
Det er ønskelig med spes.ped utdanning.
Kompetanse innen klasseledelse, og kompetanse i skriftlig og muntlig elevvurderingsarbeid. I tillegg er det viktig for oss at du har forståelse for oppbyggingen av et godt læringsmiljø.

Personlige egenskaper vi ser etter:
Positivt elev syn
Løsningsorientert, selvstendig og ryddig
Fleksibel og gode samarbeidsevner
God til å motivere elever
Faglig dyktig
Tydelig og trygg i voksenrollen

Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig engasjement.

Vi kan tilby
Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Gode muligheter for kompetanseutvikling
Vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
Lønn etter avtale eller i henhold til tariff.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef for oppvekst, Åge Røe tlf: 926 85 627

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
Det kreves gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Elektronisk søknadsskjema på www.snillfjord.kommune.no
Attester og vitnemål tas med ved intervju. Søknadsdokumenter vil ikke bli returnert Stillingsnummer: 1612-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordbohus er hovedkontor for Nordbohuskjeden, en av Norges største boligleverandører med forhandlere over hele landet. Hovedkontoret støtter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

  Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (22 videregående skoler m.v.),...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordbohus er hovedkontor for Nordbohuskjeden, en av Norges største boligleverandører med forhandlere over hele landet. Hovedkontoret støtter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordbohus er hovedkontor for Nordbohuskjeden, en av Norges største boligleverandører med forhandlere over hele landet. Hovedkontoret støtter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordbohus er hovedkontor for Nordbohuskjeden, en av Norges største boligleverandører med forhandlere over hele landet.Hovedkontoret støtter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordbohus er hovedkontor for Nordbohuskjeden, en av Norges største boligleverandører med forhandlere over hele landet.Hovedkontoret støtter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordbohus er hovedkontor for Nordbohuskjeden, en av Norges største boligleverandører med forhandlere over hele landet.Hovedkontoret støtter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - knowledge for a better world...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

STOLT er en markedsutfordrer i sterk vekst hvor det legges vekt på ryddighet i alle ledd og et godt sosialt miljø. Små og store superhelter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Big Horn Steak House forvalter en av de sterkeste merkevarene i norsk restaurantverden og er Norges ledende varemerke innen markedssegmentet for...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Vaktmester/Lager og Transport

Lokal forankring og et godt nettverk gir oss tilgang på kortreist arbeidskraft. Erfaringskompetanse innen HR, ledelse og tekniske fag gjør det...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Spedisjon/Lager og Transport

Trafikkleder Trondheim Bring Express er konsernets spesialist innen lokale samme dags transport- og leveringsløsninger. Vi tilbyr standardiserte, systematiserte og skreddersydde ad-hoc og spesialløsninger for bedrifter med behov for fleksible, hurtige og presise leveranser. Vår virksomhet er preget av innovativ tenkning i kombinasjon med høyt kunde- og markedsfokus.
Bring Express vokser stadig og består i dag av ca. 75 medarbeidere med en total omsetning på ca. kr. 380 millioner.
Som trafikkleder ved Bring Express i Trondheim vil du, som del av et team, være operativt ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av den lokale bud- og lokaldistribusjonstjenesten ved avdeling.
Arbeidsoppgaver:
? motta bestillinger og transportoppdrag fra våre kunder
? fordele bud- og lokaldistribusjonsoppdrag til våre innleide transportører
? planlegge og overvåke avdelingens matkassedistribusjon søndag- og mandagskvelder
? registrere og prise oppdrag i vår TMS
? arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring og ressursoptimalisering
? drifts- og kvalitetsrapportering i henhold til avtalte frister
? kvalitetssikre rutiner og prosesser rundt implementering av nye kunder
? bistå ved kundehenvendelser og prising av tilbud, samt bistå med løsningsforslag til prosjekter
Kvalifikasjoner:
? god geografiske kjennskap i Trondheim og omegn
? det vil være en fordel med erfaring fra trafikkledelse
? gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
? godt vant med å bruke data som arbeidsverktøy
Personlige egenskaper:
? strukturert og effektiv
? høy gjennomføringsevne
? gode samarbeidsevner
? løsningsorientert
Bring Express er en organisasjon bestående av mennesker med vilje og evne til å skape noe nytt og spennende i dagens ekspressmarked. Miljøet er positivt og preget av høyt tempo og engasjement. Arbeidssted er for tiden på Torgardsveien 8, Tiller.
Har du spørsmål til stillingen, kontakt gjerne District Manager Ronny Wigdahl, 92 41 73 31.
Søknadsfrist: 20.06.2017
Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link.

Sted: Trondheim

Kontakter:
Ronny Wigdahl, , mob: 47 924 17 331

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 1605-2017-06-54 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sector Alarm er et norsk konsern i sterk vekst og hadde i 2016 en omsetning på nesten 2 milliarder. Selskapet ble etablert i 1995 og er i dag en...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Kantine/Hotell og resturant


Byåsen videregående skole tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, medier og kommunikasjon, teknikk og industriell produksjon. Skolen har fagskoletilbud, et innføringstilbud for elever med kort opphold i Norge, og en egen avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen driver også et ressurssenter med oppdragsundervisning.

For mer informasjon om skolen henvises til hjemmeside.

Ledig stilling som kantineassistent i 50 % stilling

Stillingen følger elevenes skolerute på 190 dager i løpet av året.
Den lønnes i 50 % gjennom hele kalenderåret, mens ukentlig tilstedeværelse tilsvarer ca. 57 % stilling. Daglig arbeidstid vil være ca. 4 t. og 20 min., og starttidspunktet vil variere på dagene.
Arbeidsoppgaver tilberedning av mat til salg i kantina fylle inn varer i diskene betjene kassen / salg rydding i kantina vask/renhold i kantine og på kjøkken andre oppgaver knyttet til den ordinære kantinedriften Kvalifikasjoner ønskelig med erfaring fra arbeid i kantine eller kjøkken Personlige Egenskaper god serviceinnstilling evne til å etablere gode relasjoner både med elever og kolleger fleksibel og omstillingsdyktig positiv og samarbeidsvillig selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst Vi tilbyr Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk. KontaktinformasjonIngrid Langen Bjørvik, Avdelingsleder Restaurant- og Matfag, 90635772
Arbeidssted
 Trondheim
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ref. nr.:3472751727
Stillingsbrøk: 50%
Fast
Startdato: 01.08.2017
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 18.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3472751727&company_id=537729988&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1603-2017-06-62 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høgskole organisert som en...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aleris Helse er i sterk vekst. Vi søker derfor flere legespesialister som ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med en svært kompetent, tverrfaglig legegruppe. Legene somarbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg - og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus.

Gode samarbeidsevner, faglig engasjement, høy grad av serviceinnstilling, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er sentrale krav. Norsk spesialistgodkjenning er en forutsetning.

Kontaktperson:
Leder Christer Mohn, tlf. 905 12 345, e-post: christer.mohn@aleris.no

Full stillingsutlysning: www.aleris.no/stillinger Stillingsnummer: 1603-2017-06-94 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Dagens Medisin
Annonsert: 01.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aleris Helse er i sterk vekst. Vi søker derfor flere legespesialister som ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med en svært kompetent, tverrfaglig legegruppe. Legene somarbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg - og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus.

Gode samarbeidsevner, faglig engasjement, høy grad av serviceinnstilling, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er sentrale krav. Norsk spesialistgodkjenning er en forutsetning.

Kontaktperson:
Leder Christer Mohn, tlf. 905 12 345, e-post: christer.mohn@aleris.no

Full stillingsutlysning: www.aleris.no/stillinger Stillingsnummer: 1603-2017-06-95 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Dagens Medisin
Annonsert: 01.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


CargoNet AS er en del av NSB- konsernet og Norges største godstransportør på skinner. Virksomhetens transportnett dekker godsterminaler ved større norske byer. Godstransport på jernbane er en suksessfaktor for miljøet og trafikksikkerheten, og CargoNet satser på videre utvikling og vekst. Selskapet har drøyt 400 ansatte og omsetter for ca 1,0 mrd NOK. CargoNet AS har hovedkontor i Oslo. Se www.cargonet.no

Cargonet søker etter førere i lokførerområde Nord, for stasjoneringssted Marienborg.
CargoNet går en spennende tid i møte, med økt produksjon og nye produkter. Vil du være med på reisen?

En av våre medarbeidere går av med pensjon etter lang og tro tjeneste, og vi søker derfor etter en ny medarbeider til vår lokførerenhet. Lokførerenheten er delt inn i to geografiske områder, sør og nord. Sør består av stasjoneringsstedene Kristiansand, Nyland og Bergen. Nord består av Marienborg og Mosjøen.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.
Arbeidsoppgaver Togframføring Skifting og bremseprøving, samt kjøring av radiostyrte lok Kvalifikasjoner Gyldig førerbevis Godkjent helseattest Personlige Egenskaper Du er løsningsorientert Du er fleksibel Du er samarbeidsvillig Du er engasjert Vi tilbyr Stasjonering Marienborg Et godt og engasjerende arbeidsmiljø Grundig opplæring Godt fagmiljø Konkurransedyktig lønn. CargoNet har medlemskap i Statens Pensjonskasse KontaktinformasjonStig Kristiansen, Lokførerleder, (+47) 916 722 46
Eva Kristin Andersen, Personalsjef, (+47) 901 67 834
Arbeidssted
 Trondheim
Nøkkelinformasjon: Annonsør:CargoNet

Ref. nr.:3473418363
Stillingsbrøk: 100 %%
Heltid
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 14.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3473418363&company_id=321876960&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1603-2017-06-47 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Bemanning AS er et Bemanningsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk, ledelse,...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


Inntil 30% vikar i spansk fra 01.08.17 - 30.6.18, med undervisning i spansk på vg2, nivå 1 og vg2, nivå 2.
Kvalifikasjoner Søkeren må være kvalifisert til å undervise i spansk. Utdanningsretning Språk
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad / Siv*** Personlige Egenskaper Søkere med erfaring fra undervisning i spansk, og som kan vise til gode resultater i faglig og sosialt arbeid med elever vil bli foretrukket. KontaktinformasjonAnita Holberg, Fagleder, (+47) 93 46 20 82
Maia Revdal
Arbeidssted
 Trondheim
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ref. nr.:3473480601
Stillingsbrøk: 30%%
Vikariat
Startdato: 01.08.2017
Sluttdato: 30.06.2018
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 14.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3473480601&company_id=537730052&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1603-2017-06-51 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

STOLT er en markedsutfordrer i sterk vekst hvor det legges vekt på ryddighet i alle ledd og et godt sosialt miljø. Små og store superhelter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

STOLT er en markedsutfordrer i sterk vekst hvor det legges vekt på ryddighet i alle ledd og et godt sosialt miljø. Små og store superhelter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Tydal kommune er en fjell- og kraftkommune i Sør-Trøndelag. Kommunen har ca. 860 innbyggere, og ligger 8,5 mil både fra Værnes og Røros...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Midt-Norge IT (Hemit) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har 330 ansatte på 8 ulike steder i regionen. Vi har ansvar...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


Byåsen videregående skole tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, medier og kommunikasjon, teknikk og industriell produksjon. Skolen har fagskoletilbud, et innføringstilbud for elever med kort opphold i Norge, og en egen avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen driver også et ressurssenter med oppdragsundervisning.

For mer informasjon om skolen henvises til hjemmeside.

Inntil 40 % fast stilling som faglærer i medier og kommunikasjon ledig fra 1.8.2017.
Vi søker etter en person med kompetanse som gir oss funksjonelle og utfyllende team.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kvalifikasjoner utdanning i TV-videoproduksjon søkere som i tillegg har kompetanse innen markedskommunikasjon og reklame vil bli foretrukket godkjent pedagogisk utdanning beherske relevant digital teknologi relevant praksis fra skole/næringsliv Personlige Egenskaper være initiativrik, med evne til å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder ha gode samarbeidsevner ha gode kommunikative evner og et romslig menneskesyn være utadvendt og ha godt humør like å jobbe i team Vi tilbyr Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk. KontaktinformasjonKristin Augdal, Avdelingsleder, (+47) 99233863
Arbeidssted
 Trondheim
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ref. nr.:3472733359
Stillingsbrøk: 40%
Fast
Startdato: 01.08.2017
Søknadsfrist: 18.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3472733359&company_id=537729988&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1603-2017-06-61 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss -- Beyond Construction!

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss -- Beyond Construction!

NCC Industry er en av Norges største asfaltentreprenører. Virksomheten er inndelt i tre sektorer: Steinmaterialer, Asfalt og Hercules. NCC Industry har virksomhet fra Trøndelagsfylkene og sørover. NCC Industry Asfalt i Norge har asfaltproduksjon i både stasjonære og mobile asfaltverk. Enheten produserer årlig 1,3 mill tonn asfalt, det meste til større veianlegg for Statens Vegvesen og kommunale/fylkeskommunale prosjekter. I tillegg legges asfalt på veier, plasser og i parkeringshus for et stort antall private og offentlige kunder.
Til Asfalt Entreprise Trøndelag søkes det nå etter:

FORMANN ASFALTLAG Stillingen er selvstendig og krever forståelse for effektiv og lønnsom drift. Du vil være ansvarlig for å sikre sikkerhet og kvalitet i arbeidet. Vi ser etter en person med gode lederegenskaper, samarbeidsevner og datakunnskaper. Stillingen rapporterer til områdesjef.

Ønskede kvalifikasjoner: relevant fagbrev erfaring fra asfaltarbeid kunne forstå og snakke norsk er en forutsetning
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt anleggsmiljø. NCC gir gode muligheter for egenutvikling og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar.
Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdetaljer. Vi imøteser en kortfattet søknad med CV via vårt søknadssystem.

Søknadsfrist: 21. juni 2017 NCCs visjon er å fornye vår bransje og levere de beste bærekraftige løsningene. Vi utvikler, bygger og selger fremtidens miljøer for bolig, arbeid og kommunikasjon. Ærlighet, tillit, respekt og skaperevne er verdiene som gjennomsyrer arbeidet for våre 17 000 medarbeidere.

Søk her

Kontaktpersoner:

Roar Hellum
HR Partner, NCC Industry
+47 906 95 855
roar.johnny.hellum@ncc.no

Per Holm
Områdesjef Entreprise, NCC Industry
+47 481 85 882
per.holm@ncc.no

Søknadsfrist: 2017-06-21

Arbeidsgiver: NCC

Sted: Trondheim

Hentet fra: ncc.no

Se annonse Stillingsnummer: 1605-2017-06-31 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Hjelpepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 145 medarbeidere tilknyttet drift av 20 menigheter og 16 gravplasser. Fellesrådet har...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker en dyktig superselger med stort pågangsmot som trives med å jobbe mot felles mål. Du er imøtekommende av natur, sosial og har en stor interesse for mote og trender. Vårt mål er at alle våre kunder skal få en positiv handleopplevelse, og vi er stolte av å kunne tilby produkter av høy kvalitet.   Arbeidsoppgaver: Bidra til sunn drift av butikk, eventyrlige salgstall og oppnåelse av budsjett Varehåndtering og oppfølging av kampanjer og salgsaktiviteter Yte til enhver tid den beste kundeservicen i bransjen   Personlige egenskaper: Resultatorientert og samarbeidsvillig med stor arbeidskapasitet Kreativ og har evnen til å inspirer andre Trives i et fartsfylt miljø   Kvalifikasjoner: Fullført videregående skole og oppnådd generell studiekompetanse. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdannelse Har salgserfaring fra tilsvarende bransje Er fleksibel og kan stille opp i ukedager og helger, samt ferier og når butikken har behov   Vi tilbyr: Muligheten til å jobbe med produkter av høy kvalitet i et dynamisk selskap Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et veletablert konsern Konkurransedyktige betingelser Fantastiske personalkjøpsordninger Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1617-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trøndelag politidistrikt dekker fylkene Nord- og Sør-Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 49 kommuner med...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker en medarbeider som kan jobbe med tømrerarbeid, maling og
vedlikehold.
Du som søker må kunne jobbe selvstendig, og være et ordensmenneske.
Periode Juni ¿ September 2017
Personlig oppmøte med attester innen 17.06.17 Stillingsnummer: 1624-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - knowledge for a better world...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

CODEWORK AS etablert i 2016 er spesialisert på IT- rekruttering, utleie og megling av IT-konsulenter. Vi har kontorer i Trondheim og Oslo og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge for...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 145 medarbeidere tilknyttet drift av 20 menigheter og 16 gravplasser. Fellesrådet har...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Drift/Hotell og resturant

CODEWORK AS etablert i 2016 er spesialisert på IT- rekruttering, utleie og megling av IT-konsulenter. Vi har kontorer i Trondheim og Oslo og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Åpen – kompetent – modig...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Personalhuset Staffing Group AS - avd. TrondheimPersonalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi har endret navn fra Statoil til Circle K, og det er bare begynnelsen. Fra mai i år vil Statoil-stasjoner i Skandinavia endre navn til Circle K, én etter én. Navneendringen i Norge vil ta omtrent ett år. Les mer om navneendringen vår her.

Livet hos Circle K er travelt døgnet rundt men vi tror at du vil synes at det er sosialt og morsomt også.

Vi er på jakt etter vennlige, hjelpsomme personer som kan sjonglere flere ting om gangen samtidig som de har øye for de små detaljene. Ingen dager er like her, og du vil ha en rekke svært forskjellige oppgaver, fra å ta hånd om kundene våre til å tilberede mat og bestille varer og etterfylle hyllene. Som gjenytelse for din energi og entusiasme lover vi deg ansvar, mange muligheter til å utvikle deg og verdifull erfaring i et hektisk, utfordrende arbeidsmiljø. Hvis du synes dette høres interessant ut, må vi definitivt snakke sammen.

Menneskene våre skiller oss og fra konkurrentene våre og er grunnen til at kundene våre stadig kommer tilbake.Din hovedoppgave hos Circle K vil være å gi enestående, rask og vennlig kundeservice, og sørge for at kundene våre alltid møtes med et smil og litt ekstra oppmerksomhet.

Med en positiv holdning og en lyst til å lære og utvikle deg kommer du langt hos Circle K. Vi tar gjerne i mot erfaring fra detaljhandel og service, men det er ikke den viktigste faktoren. Vi er på utkikk etter personer som er motiverte, utadvendte og salgsorienterte, samtidig som de bryr seg. Vi kan lære deg alt det andre.

Vis setter stor pris på lagfølelsen i våre butikker. Du kan forvente deg en entusiastisk og sympatisk leder som utfordrer deg til å levere gode resultater og enestående kundeservice. Vi er en stabil, profesjonell arbeidsgiver som tilbyr konkurransedyktige betingelser og mange utviklingsmuligheter.

Personlige egenskaper vi synes er viktige inkluderer:
- Positiv holdning
- Salgsorientert
- Proaktiv
- Detaljorientert
- Lagspiller
- Fleksibilitet
- Omsorgsfull

Er du klar til å gjøre livene til kundene våre enklere?

Mer informasjon om selskapet finner du på www.circlek.no
Livet hos Circle K er travelt døgnet rundt ¿ men vi tror at du vil synes at det er morsomt også. Møt noen av oss her: video

Søknadsfrist: 20.06.2017

Kontaktperson: Espen Sedal, tlf. 47354064

Søknader/CV som blir sendt på mail vil ikke bli vurdert.

circleK_people.png

Circle K er en av verdens ledende storkiosk- og drivstoffutsalgsvirksomheter og har rundt 12 000 utsalg i nettverket i Nord-Amerika (USA og Canada), Europa (Norge, Sverige, Danmark, Ireland, Polen, Baltikum og Russland), Asia og Midtøsten. Vi er en familie med nesten 100 000 kjøpmenn som gjør det enklere for kundene våre rundt i verden.

Vi bestreber å bli verdens foretrukne destinasjon for storkiosk og drivstoff. Våre utsalg er kjent for å tilby et bredt utvalg kvalitetsprodukter i et raskt, vennlig og rent miljø.

"ACT with PRIDE" beskriver vår families DNA. Vår DNA definerer oss og skiller oss fra resten. ACT with PRIDE representerer essensen av vårt selskap og veileder oss i hvordan vi gjør ting.

For å søke på stillingen vennligst følg denne linken denne siden. Stillingsnummer: 1605-2017-06-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trondheim Symfoniorkester & Opera, med påtroppende sjefsdirigent Han-Na Chang, søker gruppeleder på andrefiolin og tuttifiolinist.

søkere til tuttistillingen gjøres oppmerksom på at det dreier seg om en ledig stilling på andrefiolin, men med plikt til å spille førstefiolin når det er behov for det. Søkere bes gjøre oppmerksom på hvilken stilling de søker. Man kan gjerne søke på begge.

Søknadsfrist: mandag 1. august 2017.

NB: Vi avvikler sommerferie i tidsrommet 26. juni - 30. juli. I denne perioden svarer vi ikke e-post.

Prøvespillet finner sted i Olavshallen, Trondheim den 8. og 9. september 2017.

Prøvespill kun etter invitasjon.

Prøvespillrepertoar: Kandidatene bes å presentere de følgende verk:

· 1. W. A. Mozart: første og andre sats med kadens fra én av de følgende fiolinkonserter: KV 216 (G), 219 (A) eller KV 218 (D)

· 2. Romantisk fiolinkonsert: første sats fra én av de følgende: Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Sibelius eller Tsjaikovsky

· En kammermusikkrunde må påregnes. Repertoar vil legges ut sammen med orkesterutdragene.

Prøvespillrepertoar vil kunne lastes ned på denne siden om kort tid.

Orkesterrunde og prøveperiode kan bli del av prøvespillprosessen. Etterfølgende intervjuer for å vurdere egnethet vil kunne påregnes.

Tiltredelse etter avtale.

For videre opplysninger, vær vennlig å ta kontakt med Dagfinn Krogsrud, dagfinn@tso.no - tlf. +47 402 33 761 eller Arne Martin Larsen, arnemartin@tso.no - tlf. +47 958 32 567.

Søknad med kort CV sendes til dagfinn@tso.no eller til Trondheim Symfoniorkester & Opera v/Dagfinn Krogsrud, Postboks 744 Sentrum, 7408 Trondheim. Stillingsnummer: 1603-2017-06-66 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Musikkultur
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Personalhuset Staffing Group AS - avd. TrondheimPersonalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Vi søker etter en vaskehjelp til vår avdeling Subway City Lade.

Arbeidstid vil være enten fra 07:00-08:00 eller 21:00-22:00. Ca 1 time daglig  mandag-lørdag.

Det er en enkel jobb som innebærer:

- Vasking av disk

- Vasking av gulv

- Tømme søppel

- Ta oppvask.

Dersom du er interessert i stillingen, ta kontakt med Eileen på mail: eileen@unisub.no  Stillingsnummer: 1604-2017-06-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca. 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (21...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ca 2800 ansatte. Arbeidsområdene til fylkeskommunen er opplæring (22...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Inntil 30% vikar i spansk fra 01.08.17 - 30.6.18, med undervisning i spansk på vg2, nivå 1 og vg2, nivå 2.

Kvalifikasjoner Søkeren må være kvalifisert til å undervise i spansk.
Utdanningsretning SpråkUtdanningstittel: Adjunkt/lektor
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / BachelorgradHøyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad / Siv***
Personlige egenskaper Søkere med erfaring fra undervisning i spansk, og som kan vise til gode resultater i faglig og sosialt arbeid med elever vil bli foretrukket.

Arbeidssted:
Erling Skakkes gt. 14, 7013 Trondheim

Kontaktinfo:
Anita Holberg, Fagleder, (+47) 93 46 20 82
Maia Revdal

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Ref. nr.: 3473480601
Stillingsbrøk: 30%%
Vikariat
Startdato: 01.08.2017
Sluttdato: 30.06.2018
Antall stillinger: 1
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 1603-2017-06-78 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

STOLT er en markedsutfordrer i sterk vekst hvor det legges vekt på ryddighet i alle ledd og et godt sosialt miljø. Små og store superhelter...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Experis Executive recruits top managers, managers and specialists for permanent positions within the private and public sectors. Our unique methodology and advisers with management experience ensure our clients have access to the best candidates at all times. Experis is represented in 12 offices across Norway, and our strength lies in our national and global network. Experis is a company in the ManpowerGroup.

Fullstack-utvikler - nyutdannede oppfordres til å søke

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med 500 konsulenter. Vi tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter og rekruttering innen fagområdene Engineering, Finance og IT. Experis Executive rekrutterer toppledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor. Blant våre kunder finner du over 90 % av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper.

Som konsulent i Experis får du tilgang til et bredt spekter av utfordrende stillinger og prosjektoppdrag. Sammen med oss bygger du din karriere. Vi bidrar til at du når dine mål på kort og lang sikt gjennom vårt nasjonale og globale nettverk. Besøk oss på experis.no.

Til kunde med lokaler sentralt i Trondheim sentrum ser vi etter en fullstack utvikler.

Gjerne nyutdannet.

Ønskede kvalifikasjoner

Generelt: Linux og scripting Systemforståelse Logisk tenkning og løsningsorientert Ansvarsfølelse Dokumentasjon
Backend: Big Data (arkitekturer) SQL/BoSQL MySQL/MariaDB Cassandra/H-Base/Elasticsearch Spring rammeverk Hortonworks rammeverk Grunnleggende maskinlæring/AI
Frontend: Javascript og Java Angular Git Interaksjonsdesign
Arbeidssted; Trondheim

Oppstart; Midten av august

Varighet; Ut året i første omgang

Interessert?

Ta kontakt med Katrine Westheim (katrine.o.westheim@no.experis.com) i Experis IT ved å sende søknad og CV og andre relevante papirer gjennom www.experis.no -- registrer CV.

Vi ser frem til å motta din CV og søknad så snart som mulig.

Søknader behandles fortløpende.

Søknadsfrist: 17. jul 2017

Arbeidsgiver: Experis

Sted: Sør-Trøndelag

Bransjer: IT

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 1603-2017-06-88 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Gå inn på www.melhus.kommune.no for å se fullstendige annonser og for å sende søknad Stillingsnummer: 1653-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 01.07.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ungdomsteamet

Gå inn på www.melhus.kommune.no for å se fullstendige annonser og for å sende søknad Stillingsnummer: 1653-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 01.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

i 80% fast stilling

Søkere må ha svennebrev i sømfag tilsvarende utdanning.
I stillingen inngår ordinært arbeid i kostymeavdelingen og avdelingens lager. Mindre jobber i samsrbeid med andre avdelinger på påregnes.

Vi tilbyr tarifflønn, pensjonsordning og jobb i et kreativt miljø.
Tiltredelse: September 2017

Ved spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Trine Bjørhusdal, 907 51 979

Skriftlig søknad med CV sendes til trine.bjorhusdal@trondelag-teater.no Stillingsnummer: 1603-2017-06-45 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 01.06.2017
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi ser etter deg som elsker å jobbe med mennesker og som deler vår lidenskap for vakre smykker. Du må være positiv tvers igjennom og det å smile er selvsagt helt naturlig for deg. Det er like viktig at du er en ærlig, redelig og strukturert person da du skal jobbe med varer med høy verdi.       Hva kan vi tilby deg som søker?       Du får en morsom og kreativ arbeidsplass med personlig utvikling.       Engasjerte store managers som ser viktigheten av å inkludere teamet sitt for å få Juvelen til å fremstå som de beste innen kundeservice og sitt fag.       Du får meget gode rabattordninger på våre fantastiske produkter.      Du vil lære deg et helt nytt fag som vil gi deg mye kunnskap innen gullsmedfaget.       Hva ønsker vi?       Sprudlende medarbeidere som elsker å smile, le og være hyggelige mot våre kunder.      Du er en god kollega og har alltid en høy arbeidsmoral. Det er viktig og helt nødvendig for at du skal lykkes hos oss.       Vi ønsker at du har en god porsjon selvtillit og stort ønske om å lykkes som selger og medarbeider hos oss.      Du tar initiativ og er ryddig. Du er med på å bidra til at butikkene våre alltid ser innbydende ut, slik at kundene våre ønsker å komme tilbake til oss.   Søk på stillingen Stillingsnummer: 1603-2017-05-458 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NTNU - knowledge for a better world...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge for...

SØR-TRØNDELAG
Nav.no

Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss