Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Jobber i Aust-Agder
332046
Ledige stillinger
Registrerte Cv'er
13548
DET FINNES I DAG
Renhold/Hotell og resturant

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Miljøveileder 40% stilling, knyttet til prosjekt bibliotekklubben i Tvedestrand folkebibliotek, fra 14.08.2017-17.06.2018

Tvedestrand folkebibliotek skal være en trygg, byggende og god møteplass også for de yngre bibliotekbrukerne. De skal bli møtt og ivaretatt både på et personlig nivå, ut ifra dynamikkene og indikasjonene som knytter seg til deres alder, jamfør levekårsutfordringene slik de kommer fram i f eks Ungdata-undersøkelsen, og utfordringer knyttet til integrering. Biblioteket skal være en aktiv formidler av kultur, kunnskap og samfunnsverdier for denne aldersgruppen. I tillegg til målene om kultur- kunnskaps- og verdimessig formidling som ligger i bibliotekets samfunnsmandat, har dette prosjektet også som mål å bidra aktivt til å forbygge negative levekårsdynamikker i lokalsamfunnet.
Vi har fått tildelt prosjektmidler for 2017-2018 som retter seg mot målgruppa barn i alder 10-12 år, for oppstart og drift av bibliotekklubben.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
- Legge til rette for, og drive aktiviteter
- Koordinere og utføre leksehjelp
- Organisere enkel matservering/matlaging
- Bistå i daglig bibliotekarbeid
- Stillingen går inn i team med bibliotekets personale, og i samarbeid med andre tjenesteområder, bla. fritidsklubben, flyktningetjenesten, skolen.
- Endring i arbeidsoppgaver/ansvarsområder kan skje

Til stillingen kreves det følgende kvalifikasjoner
- Erfaring fra arbeid med barn og ungdom vil være en fordel
- Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
- Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
- Serviceinnstilt
- IT-kunnskaper

Arbeidstid vil være tirsdager kl. 11.00¿17.00, annen hver onsdag kl. 13.00-16.00, torsdager kl. 12.00-18.00. Endringer kan forekomme.

Vi tilbyr
- Et positivt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter
- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
- Stillingen lønnsplasseres i st.kode 6684 miljøveileder.
- Ansettelse skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning med 2% pensjonstrekk.

Generelle opplysninger
- Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.
- Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.
- Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vitnemål og attester tas med ved evt. intervju
- Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt;
Tone Vestøl Bråten, enhetsleder adm.støtteenhet tlf. 984 71 076, tone.vestøl.bråten@tvedestrand.kommune.no

Søknadsfrist: 01.07.2017 Stillingsnummer: 0914-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

100 % vikariat 

Varighet: 15.08.17 - 15.08.18.

Arbeidstid: Dagtid/fleksitidsordning

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Prosjektoppfølging av kommunale og private vann- og avløpsprosjekter  Saksbehandling i forhold til relevant lovverk og standard abonnementsvilkår  Innmåling og ajourhold av kommunens ledningskartverk   Utvikling og oppfølging av kvalitetssystemer  Bruk og oppfølging av prosjektrom (project server/project web app)  Publikumsrettet virksomhet 
Vi vil vektlegge kvalifikasjoner som:
Sivilingeniør-/ ingeniørutdannelse med relevant fagkrets og praksis innenfor vann- og avløpsområdet  Solid erfaring fra kommunalteknisk forvaltning  Solid kunnskap i bruk av IT-systemer som bl.a. GEMINI-VA, GIS/LINE og MS Sharepoint 
Vi vil vektlegge personlige egenskaper som:
Evne og interesse for samarbeid og utadrettet virksomhet  Kreativitet, målrettet og resultatorientert arbeid  Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig  Vilje og evne til selvstendig arbeid  Skikkethet og egnethet for stillingen 
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn etter avtale og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Roger Edvardsen på telefon 37261500.

Søknadsfrist: 01.08.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-06-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

80% fast stilling for familieterapeut med mulighet for utvidelse ved videreføring av prosjekt (engasjement)     Familiesenteret har et spesielt ansvar for å fremme barn og unges psykiske helse og er et lavterskeltilbud   som tilbyr metodisk veiledning til familier med barn under 18 år. Familieterapeuten inngår som en av tre   familieterapeuter, hvorav en også har avdelingslederfunksjon. Avdelingen ligger i enhet for tverrfaglig helse   som har fokus på helsefremming, forebygging og rehabilitering. Enheten er en pådriver for tverrfaglig   samarbeid og forbedring av tjenestetilbud, herunder også eksternt finansiert prosjektarbeid.  

Tiltredelse: 01.08.17

Arbeidstid: Dagtid

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Tilby klientrettet arbeid gjennom samtaler med barn, unge og familier, herunder foreldreveiledning   Gruppeledelse, veiledning og undervisning  Ivareta arbeidsoppgaver innenfor avdelingens/enhetens prosjekter  
Utdannelse/erfaringer:
3-årig helse/sosialfaglig høyskoleutdanning med videreutdanning i familieterapi   Erfaring med å arbeide med mennesker i livskriser, barn, unge og foreldre  Erfaring med tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, med frivillige lag og organisasjoner og opp mot spesialisthelsetjenesten  Krav om sertifikat for vanlig personbil  
Personlige egenskaper:
Du må være genuint interessert i mennesker, være kreativ og fleksibel og ha gode kommunikasjonsevner   Du må kunne jobbe selvstendig og i team  Du må kunne ta initiativ, knytte kontakter og finne optimale løsninger på veg mot mål innenfor eksisterende rammer  
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Randi Damgård (48101176) eller avdelingsleder Tora Eileen Bjørknes Grande (94813775)       Søknadsfrist: 09.07.17

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-06-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

100 % fast stilling.   Ved evt. internt opprykk vil det bli ledig veilederstilling i ungdomsteamet. 

Tiltredelse: 01.09.17

Arbeidstid: Dagtid

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Oppfølging av ungdom i forhold til arbeid og aktivitet  Fagansvar for alle sosialsaker i kontoret  Saksbehandling, informasjon og råd og veiledning etter lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og lov om sosiale tjenester i NAV  Tett brukeroppfølging med sikte på å avklare arbeidsevne og bidra til at brukeren kommer i utdanning eller jobb  Samarbeid med arbeidsgivere og samarbeidspartnere  Bidra til utvikling av arbeidsmetodikk som støtter opp om NAVs innsats mot ungdom  Ansvar for å bidra til måloppnåelse 
Krav til deg som søker:
Du må ha minimum bachelorgrad innen sosial/samfunnsfag eller helsefag med rus og psykisk helse Du må ha relevant erfaring fra veiledning og oppfølging av mennesker med sammensatte behov, på individnivå Du må være interessert i ungdom  Du må ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne 
Vi ønsker at du:
Har evne til å skape motivasjon og mestringsfølelse  Har erfaring fra arbeid med rus og psykiatri  Er en tydelig, trygg og tillitsvekkende person  Er initiativrik og har evne til selvstendig arbeid  Er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver  Arbeider godt i team  Arbeider strukturert og er god til å prioritere i en hektisk arbeidshverdag   Har kjennskap til NAVs virkemidler 
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Kristin Hognestad på telefon 48997363 frem til 23.06.17. og avdelingsleder Tove Moen Gjøtterud på telefon 90419810 i perioden fra 26.06.17 til 05.07.17.

Søknadsfrist: 05.07.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen *Arbeids- og velferdsforvaltningen Stillingsnummer: 0926-2017-06-19 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helsesøster, 80% engasjement   Varighet: 15.08.17 - 31.12.17

Arbeidstid: Dagtid/fleksitidsordning

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste Helsetjeneste for asylanter og flyktninger
Utdannelse/erfaringer:
Helsesøster Praksis og erfaring fra aktuelle ansvarsområder Førerkort klasse B
Personlige egenskaper:
Faglig interesse for ansvarsområdet Gode kommunikasjonsferdigheter, herunder vilje og evne til tverrfaglig samarbeide internt i kommunen og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert Evne til fleksibilitet, nytenking og kreativitet i en hektisk arbeidshverdag Den som tilsettes må kunne stille egen bil til disposisjon i arbeidet ved behov.
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Avdelingsleder Minna Catarina Fagge (90234054) eller enhetsleder Randi Damgård (48101176)

Søknadsfrist: 09.07.17

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-06-18 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

- Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gilje Byggrådgivning AS opererer selvstendig, men samlokalisert og i konsern med Kjell Gilje AS (www.kgba.no) som er en...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillesand er en idyllisk sørlandsby med i overkant av 10 500 innbyggere. Kommunen ligger midt i Agder og er en vekstkommune. Det er kort avstand til Kristiansand, Grimstad, Arendal og Kjevik flyplass.     Kommunen har 11 fastlegehjemler fordelt på 4 legesentre. Det utlyses en ledige fastlegehjemmel lokalisert til Blindleia legesenter. Hjemmelen har et listetak på 1000 pasienter pt. liste.      Legesenteret holder til i sentrum og er i samme bygning som kommunens helsestasjon, familiesenter, barnevernstjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, NAV, Enhet for psykisk helse og rus samt  tjenestekontor.     Blindleia legesenter er et privat legesenter med 6 fastlegehjemler. Senteret er relativt nytt, moderne og ligger i lyse, store lokaler. Blindleia legesenter har SystemX  journalsystem og har ultratlydapparat til disposisjon for legene samt  et godt hjelpepersonell som bl.a. har spesialutdanning innen diabetesomsorg, lungesykdommer, røykeavvenning og sårstell.     Lillesand deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med lokalisering i Kristiansand og fastlegen inngår i dette samarbeidet.     Praksisen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildleingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310 

Tiltredelse: Snarest/etter avtale.

Kvalifikasjoner: Søker må ha gyldig autorisasjon, spesialist i allmennmedisin eller villig til å gå i gang med slik spesialisering, ha gode norskkunnskaper og være personlig egnethet.     Ved tilsetting må det kunne legges fram ny politiattest.    Spørsmål om stillingen kan rettes til: Fastlege Thorbjørg Melhus (tlf. 92613635) eller enhetsleder tverrfaglig helse Randi Damgård (tlf. 48101176)
Søknadsfrist: 15.08.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-06-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Aust-Agder fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med 1.200 dyktige medarbeidere. Fylkeskommunen er et regionalt, folkevalgt organ med en rekke...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd og telefoni, kringkasting og post.Vi definerer og påvirker...

AUST-AGDER
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

I Sørlandet Rekruttering AS har vi hovedfokus på enkeltmennesket, kvalitet og god oppfølging....

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aust-Agder fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med 1.200 dyktige medarbeidere. Fylkeskommunen er et regionalt, folkevalgt organ med en rekke...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Tvedestrand og Åmli videregående skole har ca. 450 elevplasser innen studiespesialisering, idrettsfag, naturbruk, helse- og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Engasjement i prosjekt

Varighet: Tiltredelse så fort som mulig, med varighet til 31.12.18. Muligheter for forlengelse av engasjement, evt fast ansettelse.   Arbeidstid:
Dagtid 50 %. Stillingen kan kombineres med en helgestilling i Avdeling for bofellesskap, Blåbæråsen. Stillingen vil da bli ca. 75 % til sammen.   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Veilede/ motivere til rusmestring Undervisning til kollegaer Oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet Oppfølging i institusjon Vurdere og  gjennomføre tvang etter helse- og omsorgstjenestelovens §§ 10-2, 10-3 og 10-4 Delta i møter med samarbeidspartnere Utdannelse/erfaringer: 3 årig relevant høyskoleutdanning Bør ha videreutdanning i rus Erfaring med veiledning og oppfølgingsarbeid Sertifikat for personbil
Personlige egenskaper:
Evne til å skape gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere Være løsningsorientert Målrettet og strukturert Fleksibel, omstillingsdyktig og initiativrik Stor arbeidskapasitet Personlig egnethet
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Ingeborg Blekastad på telefon  91181423

Søknadsfrist: 5. august

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-06-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Hjelpepleier/Helse og Omsorg

Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Lokalt KØH...

AUST-AGDER
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Vi treng reinhaldarar!
* 100% fast stilling som reinhaldar er ledig frå 7.8.17.
Arbeidsstad for tida er ulike eigedomar på Hovden

Kvalifikasjonar:
* Røynsle frå liknande arbeid
* Ønskjeleg med fagbrev innan reinhaldsfaget
* Den som blir tilsett må ha gode norskkunnskapar og både kunna uttrykke seg godt og forstå, norsk skriftleg og munnleg
* Det blir lagt vekt på at ein er fleksibel, påliteleg, kan samarbeide og er personleg egna for stillinga

Vi kan tilby:
* Løn som reinhaldar eller fagarbeidar etter tariff.
* Gode pensjons- og forsikringsordningar

Felles for alle stillingane:
* 5 dagars arbeidsveke
* Arbeidsoppgåvene er dagleg og periodisk reinhald.
* Det kan bli endring i arbeidsområdet.
* Den som blir tilsett må ha sertifikat for bil og disponere eigen bil i teneste.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtalar. Det blir trekt 2% pensjonsinnskot. Krav om politiattest ved tilsetjing.

Søknadsfrist: 29. juni Stillingsnummer: 0941-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Vi treng reinhaldarar!
* 100% fast stilling som reinhaldar er ledig frå 14.8.17.
Arbeidsstad for tida er ulike eigedomar i Bykle

Kvalifikasjonar:
* Røynsle frå liknande arbeid
* Ønskjeleg med fagbrev innan reinhaldsfaget
* Den som blir tilsett må ha gode norskkunnskapar og både kunna uttrykke seg godt og forstå, norsk skriftleg og munnleg
* Det blir lagt vekt på at ein er fleksibel, påliteleg, kan samarbeide og er personleg egna for stillinga

Vi kan tilby:
* Løn som reinhaldar eller fagarbeidar etter tariff.
* Gode pensjons- og forsikringsordningar

Felles for alle stillingane:
* 5 dagars arbeidsveke
* Arbeidsoppgåvene er dagleg og periodisk reinhald.
* Det kan bli endring i arbeidsområdet.
* Den som blir tilsett må ha sertifikat for bil og disponere eigen bil i teneste.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtalar. Det blir trekt 2% pensjonsinnskot. Krav om politiattest ved tilsetjing.

Søknadsfrist: 29. juni Stillingsnummer: 0941-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Vi treng reinhaldarar!
* 60% stilling som reinhaldar er ledig frå 1.9.17 og inntil vidare.
Tilsetjinga kan bli fast. Arbeidsstad for tida er ulike
eigedomar på Hovden. Arbeide i høgtider.

Kvalifikasjonar:
* Røynsle frå liknande arbeid
* Ønskjeleg med fagbrev innan reinhaldsfaget
* Den som blir tilsett må ha gode norskkunnskapar og både kunna uttrykke seg godt og forstå, norsk skriftleg og munnleg
* Det blir lagt vekt på at ein er fleksibel, påliteleg, kan samarbeide og er personleg egna for stillinga

Vi kan tilby:
* Løn som reinhaldar eller fagarbeidar etter tariff.
* Gode pensjons- og forsikringsordningar

Felles for alle stillingane:
* 5 dagars arbeidsveke
* Arbeidsoppgåvene er dagleg og periodisk reinhald.
* Det kan bli endring i arbeidsområdet.
* Den som blir tilsett må ha sertifikat for bil og disponere eigen bil i teneste.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtalar. Det blir trekt 2% pensjonsinnskot. Krav om politiattest ved tilsetjing.

Søknadsfrist: 29. juni Stillingsnummer: 0941-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For mer informasjon om stillingene og elektronisk søknad,
se www.grimstad.kommune.no/stillling Stillingsnummer: 0904-2017-06-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Agderposten
Annonsert: 10.06.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

SPAR-kjeden er NorgesGruppens profilkjede for lokale supermarkeder. Kjeden består av ca. 300 lokale supermarkeder spredt over hele Norge....

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd og telefoni, kringkasting og post.Vi definerer og påvirker...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Inntil 100 %  sykevikariat som assistent

Varighet:
Tiltredelse 1.august 2017, varighet er avhengig av sykemelding.     Arbeidstid:
Innenfor barnehagens åpningstid kl.07.15-16.45   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Gi alle barn nødvendig omsorg og legge til rette for at alle barn får rike muligheter til lek, læring og danning. Delta i planlegging, evaluering og vurdering av arbeidet i virksomheten. Medvirke til oppnåelse av virksomhetens felles mål og planer.
Utdannelse/erfaringer:
Gjerne erfaring fra arbeid i barnehage.
Personlige egenskaper:
Initiativrik, positiv og pliktoppfyllende. Evne til å møte barn på en sensitiv og respektfull måte. Vilje og evne til å arbeide etter barnehagens visjon; "der menneskeverdet virkeliggjøres" Evne til å reflektere over eget arbeid. Mottakelig for veiledning.
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Tellefsen på telefon 99454270, mail: hilde.tellefsen@lillesand.kommune.no 
Søknadsfrist: 25. juni 2017

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-06-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

80 % vikariat for assistent  

Varighet:
1.august 2017- 4.januar 2018   Arbeidstid:
Innenfor barnehagens åpningstid; fra kl.07.15 til kl.16.45.   Ansvarsområde: Gi alle barn nødvendig omsorg og legge til rette for at alle barn får rike muligheter til lek, læring og danning.   Delta i planlegging, evaluering og vurdering av arbeidet i virksomheten. Medvirke til oppnåelse av virksomhetens felles mål og planer. 
Utdannelse/erfaringer:
Gjerne erfaring med arbeid i barnehage.
Personlige egenskaper:
Være initiativrik, positiv og pliktoppfyllende Ha evne til å møte barn på en sensitiv og respektfull måte Ha vilje og evne til å arbeide etter barnehagens visjon; "der menneskeverdet virkeliggjøres" Ha evne til å reflektere over eget arbeid Være mottakelig for veiledning
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Tellefsen på telefon 99454270, mail: hilde.tellefsen@lillesand.kommune.no
Søknadsfrist:
25.juni 2017   Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-06-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sted: Sosialtjenesten - heldøgnbaserte boliger for mennesker med rus.

Søknadsfrist: 18. juni 2017

For mer informasjon om stillingene og elektronisk søknad, se www.grimstad.kommune.no/stillling

Sentralbord: 37 25 03 00
www.grimstad.kommune.no Stillingsnummer: 0904-2017-06-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Agderposten
Annonsert: 03.06.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT,...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Gjerstad kommune ligger helt øst i Aust-Agder, ved grensen til Telemark. Nabokommunene til Gjerstad er Risør, Kragerø, Drangedal, Nissedal og...

AUST-AGDER
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Sommervikar i Artisti Campaign

Vi søker en positiv og serviceinnstilt sommervikar til vår kundeserviceavdeling i Østerhus, Grimstad,
i perioden 19.juni - 11.august.
Jobben går ut på å svare på innkommende telefoner og mail for våre kunder. Arbeidstid er hverdager fra kl 08-16.

Kvalifikasjon:
Flytende norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Må også ha kjennskap til bruk av data.

Ta kontakt med Brit Elisabeth Beisland, tlf 37 40 15 09 / bb@artisti.no for evt.spørsmål.
Søknad kan sendes på mail Stillingsnummer: 0904-2017-05-59 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aust-Agder fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med 1.200 dyktige medarbeidere. Fylkeskommunen er et regionalt, folkevalgt organ med en rekke...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker etter

FERIEVIKARER / TILKALLINGSHJELP for distribusjonskjøring kl. C.

CV kan sendes på mail: anette@krhtransport.no

For eventuelle spørsmål, ring 915 52 950. Stillingsnummer: 0926-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Lillesands-posten
Annonsert: 02.06.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

GRAVEMASKINFØRER søkes omgående

Kontakt Kjell H. Gilje: 90 84 05 13

For mer info: www.kgba.no Stillingsnummer: 0904-2017-06-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Lillesands-posten
Annonsert: 02.06.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jeg har behov for en 40 % Tannlegesekretær fra og med uke 22, der jeg fikk en sykemelding inn i dag.

Oppstart: Gjerne så fort som mulig, helst med opplæring før uke 22.
Helst være autorisert Tannlegesekretær, men dette er ikke et krav.
Varighet: ca 6 mnd, med mulighet for forlengelse.
Stilling: 40% (Hver mandag og torsdag 0800-1530 Stillingsnummer: 0904-2017-05-70 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

- Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Activepeople er et anerkjent rådgivnings- og rekrutteringsselskap med tre forretningsområder; organisasjons- og lederutvikling, rekruttering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Activepeople er et anerkjent rådgivnings- og rekrutteringsselskap med tre forretningsområder; organisasjons- og lederutvikling, rekruttering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BA -Lighting Søker Prosjektleder elektro.

På grunn av stor og økende oppdragsmengde har BA Lighting behov for å utvide prosjektapparatet med en fremover lent og strukturert prosjektleder med erfaring innen salg og elektrobransjen.
Teknisk fagskole eller tilsvarende er en fordel, men kan kompenseres med erfaring og er ikke et krav.
BA Lighting ønsker en person som er innovativ og har interesse for fremtidens løsninger, og en særskilt interesse for salg og elektrofaget. Må trives med tidvis hektiske hverdager og inneha gode egenskaper som selger, leder og til å jobbe i team. Du må like å ta opp telefonen for å ta kontakt og selge inn deg selv og selskapet.
Anbudsregning, prosjektering, planlegging, økonomi, kundeoppfølging og andre oppgaver relatert til prosjektledelse. Som prosjektleder ivaretar du foretakets interesser i relasjon mot kunder og leverandører. Du vil være med å positivt påvirke din og de andre medarbeidernes arbeidsplass.

Arbeidsoppgaver:
Oppfølging av store og interessant prosjekter teknisk og økonomisk. Fokus på salg!
Prosjekt og Kundeoppfølging
Delta i byggemøter
Jobbe tett med selgere for optimal gjennomføring
Gjerne med kunnskap om bruk av Dialux
Oppsøkende salg

Kvalifikasjoner:
BSC eller Teknisk-Fagskole, innen Elektro Elkraft eller relevant erfaring
Bra kjennskap til Elektro bransjen
Erfaring fra salg
Erfaring som prosjektleder er et pluss
Fagbrev gr L evt Gr A
Må beherske norsk/engelsk skriftlig og muntlig

Du må trives med:
Trives med salg, ledelse og daglig drift
Utadvendt, Serviceinnstilt og praktisk orientert
Selvstendig, men innehar også gode samarbeidsegenskaper
Svært strukturert og teft for orden
Sunn forretnings drift

Vi tilbyr:
Interessante arbeidsoppgaver i et selskap i vekst
Godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser for rette person
Utviklingsmuligheter Stillingsnummer: 0906-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Agder-Team Revisjon AS er et revisjonsfirma med kontor i Longum park. Selskapet startet opp i 2000 og har en rekke kunder hovedsaklig i Aust-Agder....

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Agder-Team Revisjon AS er et revisjonsfirma med kontor i Longum park. Selskapet startet opp i 2000 og har en rekke kunder hovedsaklig i Aust-Agder....

AUST-AGDER
Nav.no
Sveiser/Bygg og Anlegg

Rett Bemanning tilbyr bemanning og rekruttering til både midlertidig og faste stillinger. Vårt fokus og mål er å være lokale...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rett Bemanning tilbyr bemanning og rekruttering til både midlertidig og faste stillinger. Vårt fokus og mål er å være lokale...

AUST-AGDER
Nav.no
Drift/Hotell og resturant

Ledig 100 % vikariat som driftsoperatør innen vann og avløp.

Enhet for teknisk drift har ledig 100 % stilling. Vikariatet har varighet f.o.m. 01.09.2017, med mulighet for forlengelse og eventuelt fast tilsetting fra 1.januar 2018.

Søknadsfrist 17.06.2017.

Enheten har ansvar for vann, avløp, renovasjon, feiing, veier, parkering, skjærgårdstjenesten og grøntområder/parker.

Stillingens arbeidsområder:
- Vedlikehold av ledningsnett innen vann og avløp. (VA)
- Drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vann- og avløpsanlegg med hovedvekt på vannverket.
- Delta i andre arbeidsoppgaver utenom VA ved behov.
- Delta i vaktordning.

Du må:
- Ha samarbeidsevner og kunne delta i et team.
- Ha evne til å arbeide selvstendig.
- Ha relevant fagbrev som rørlegger eller tilsvarende.
- Ha erfaring fra vedlikehold/drift av vann- og avløpsanlegg.
- Søker må minimum ha førerkort kl. B.

Ønskelige kvalifikasjoner:
- Erfaring i bruk av dataverktøy
- Maskinførerbevis
- Båtførerbevis

Vi søker en person som er utadvendt, serviceinnstilt, med gode samarbeidsevner og godt humør.
Kommunen har et godt utbygget ledningsnettverk med mange pumpestasjoner. Vi kan tilby spennende og varierende oppgaver.

Stillingen lønnes etter avtale i h.h.t. hovedtariffavtalen, avhenging av kvalifikasjoner.
Ansettelse og arbeidsvilkår vil følge gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Lønn etter avtale.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledige stillinger.

Dersom søkeren ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til Anton Thomassen 37199544 / 95197065 eller Arvid Knutsen (Formann VA) 91661416 Stillingsnummer: 0914-2017-06-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Som en del av arbeidet med Statlig finansiert eldreomsorg (SIO) skal Lillesand kommune styrke vårt arbeid med helsefremmende tiltak for eldre. Stillingen rapporterer til leder for Tjenestekontoret.    Det skal iverksettes helsefremmende hjemmebesøk og øvrige helsefremmende tiltak rettet mot ensomhet og begynnende demens for hjemmeboende. 
Varighet: 1-årig engasjement med mulighet for forlengelse.

Arbeidstid: Dagtid med fleksitidsordning, 37,5 t/uke

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Planlegge og gjennomføre ordningen med helsefremmende hjemmebesøk  Etablere alternative dagtilbud/dagsenter for både demente og andre hjemmeboende i Lillesand og involvere private/frivillige aktører i dette (anbud/samarbeid)  Etablere transportordning  Utarbeide handlingsplan for forebygging av ensomhet blant eldre  Søke prosjektmidler, bidra i planarbeid og saksutredning 
Utdannelse/erfaringer:
Helse og/eller sosialfaglig bakgrunn på bachelor-nivå eller mer  Erfaring fra arbeid med eldre, rehabilitering, helsefremming og lignende  Erfaring fra adminstrativt arbeid som utredning, kartlegging, samarbeid med ulike aktører i og utenfor kommunen 
Personlige egenskaper:
Engasjert og interesse for helsefremmende arbeid  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Strukturert  Gode samarbeidsevner og godt humør  Selvstendig og løsningsorientert 
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Maria Edelsteen Kjær, leder Tjenestekontoret, tlf. 91 89 54 54

Søknadsfrist: 17.06.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-05-40 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Dahlske videregående skole ligger i Grimstad og har følgende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, musikk, dans og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Dahlske videregående skole ligger i Grimstad og har følgende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, musikk, dans og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Activepeople er et anerkjent rådgivnings- og rekrutteringsselskap med tre forretningsområder; organisasjons- og lederutvikling, rekruttering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Setesdal Folkehøgskule ligg i Valle kommune i Setesdal, og er den einaste folkehøgskulen i Norden som har linjefag innan motorsport. Vi tar inn...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledige stillingar hausten 2017.

Ved Bygland oppvekstsenter:
- Inntil 150 % undervisningsstilling, vikariat skuleåret 2017/18
- Inntil 50 % stilling vikariat, for fagarbeider barne/ungdom fom. 01.08.2017 tom. 02.02.2018

Full utlysingstekst på www.bygland.kommune.no

Vil du vite meir om stillingane, kontakt tenesteleiar Gunnar Olav Attestog på tlf. 909 26 140 eller søknadsskjema: www.bygland.kommune.no/sjølvbetjening skjema a-å Stillingsnummer: 0938-2017-05-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Setesdølen
Annonsert: 23.05.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledige stillingar hausten 2017.

Ved Bygland oppvekstsenter:
- Inntil 150 % undervisningsstilling, vikariat skuleåret 2017/18
- Inntil 50 % stilling vikariat, for fagarbeider barne/ungdom fom. 01.08.2017 tom. 02.02.2018

Full utlysingstekst på www.bygland.kommune.no

Vil du vite meir om stillingane, kontakt tenesteleiar Gunnar Olav Attestog på tlf. 909 26 140 eller søknadsskjema: www.bygland.kommune.no/sjølvbetjening skjema a-å Stillingsnummer: 0938-2017-05-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Setesdølen
Annonsert: 23.05.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bygland kommune ligg fint til ved vakre Byglandsfjorden med god moglegheit for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit...

AUST-AGDER
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Revsnes hotell ligger idyllisk til ved Byglandsfjorden, ca. 7 mil nord fra Kristiansand. Langs Rv. 9 mellom Evje og Bygland. I vakre omgivelser for...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

18-03-2016 13:03:08 Endret av LBL/0940Valle kommune - hjarta i SetesdalValle kommune ligg i hjarta av Setesdal, kun 2 timars biltur frå kysten....

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sitte eksamensvakt den 7. juni Stillingsnummer: 0941-2017-05-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

80 % fast stilling i Tjenesten    «Tjenesten»  er en praksisplass for Lillesand kommune. Vi skal nå utvide staben med en arbeidsleder til. Deltakerne i Tjenesten står av ulike grunner utenfor arbeidslivet og trenger bistand og å skaffe seg erfaring fra arbeidslivet. Tjenestens utfører praktiske oppgaver for enheter i kommunen, for næringslivet og for privatpersoner. Deltakerne får veiledning i arbeidslivets spilleregler og individuell oppfølging slik at de på sikt skal klare seg selv.    Tiltredelse: Snarest.    Arbeidstid: Dagtid.

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Koordinere, planlegge og tilrettelegge det daglige arbeidet   Praktisk arbeidsledelse og tilrettelegging av oppgaver   Følge opp deltakere, motivere og engasjere   Bidra til å utvikle Tjenesten videre   Samarbeide med andre støttepersoner   Bidra til høy kvalitet på gjennomføring og levering av Tjenestens oppgaver  
Vi ønsker at du som søker:
har interesse og kompetanse for å lede og veilede andre  har erfaring og ferdigheter fra praktiske yrker   har relevant fagbrev   har førerkort for bil   er fleksibel og løsningsorientert   er målrettet og selvstendig   har evne til å skape trygge og gode relasjoner  
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Enhetsleder Kristin Hognestad på telefon 489 97 363      Søknadsfrist: 17.06.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-05-38 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jeg har behov for en 40 % Tannlegesekretær fra og med uke 22, der jeg fikk en sykemelding inn i dag.

Oppstart: Gjerne så fort som mulig, helst med opplæring før uke 22.
Helst være autorisert Tannlegesekretær, men dette er ikke et krav.
Varighet: ca 6 mnd, med mulighet for forlengelse.
Stilling: 40% (Hver mandag og torsdag 0800-1530 Stillingsnummer: 0904-2017-05-70 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

TEMP-TEAM AS er et bemanningsbyrå som leier ut arbeidskraft og rekrutterer kandidater til faste stillinger. Vi har 400 - 500 medarbeidere utleid...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møglestu videregående skole, som ligger...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Kommunen vår ligg fint til ved vakre Byglandsfjorden medgod moglegheit for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er godeoppvekstvilkår og eit godt...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Job Norway is looking for one qualified chef/cook to high standard hotel in Grimstad in the most southern part of Norway starting as soon as...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Grimstad kommune har nesten 23000 innbyggere og et rikt næringsliv, spesielt innen maritim industri, teknologi og jordbruk. Grimstad er også en...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune!...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykepleier søkes til sommerjobb

Ring 913 12 622
E-post: post@sykehjelp.no

www.sykehjelp.no Stillingsnummer: 0904-2017-05-43 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Grimstad Adressetidende
Annonsert: 13.05.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykepleier - fødselsvikariat - 70%
- palliasjon og medisinteknisk gruppe

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For mer informasjon om stillingene og elektronisk søknad, se www.grimstad.kommune.no/stilling Stillingsnummer: 0904-2017-05-44 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Grimstad Adressetidende
Annonsert: 13.05.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ULNA AS er en profesjonell drifter av barnehager i Norge, Sverige og Tyskland. I Norge drifter ULNA 18 barnehager på Øst - og Sørlandet. Totalt...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Enhet for omsorg og rehabilitering tilbyr tjenester innen sykehjem, tilrettelagte boliger, rehabilitering, hjelpemiddelformidling, hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

I enheten legger vi vekt på læring, utvikling og forbedring. Vi har et solid og godt fagmiljø med stor bredde i tjenestetilbudene. Hos oss vil du ha gode muligheter for varierte arbeidsoppgaver, og for å styrke egen kompetanse innen ulike fagområder.

Ledige stillinger (fast og vikariat) i Enhet for omsorg og rehabilitering:

- Sykepleier - 50 % vikariat ved sykehjemmet. Ledig fra d.d. til 24.11.17.
- Helsefagarbeider - 14,08 % fast helgestilling ved sykehjemmet.

Tiltredelse etter avtale.

Ønskede faglige kvalifikasjoner
- Må være autorisert sykepleier eller helsefagarbeider
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Gode IT-kunnskaper

Vi ser etter deg som
- er faglig dyktig
- liker å yte service
- finner gode løsninger
- har gode samarbeidsevner, er modig og endringsvillig
- har evne og vilje til etisk refleksjon og handling

Vi tilbyr
- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
- Et positivt og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
- Mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom enhetens strategisk plan for etter- og videreutdanning
- Mulighet til å forhandle om egen turnus i kommende turnusperiode
- Mulighet til å benytte treningsrom, massasjestol og rimelig solarium
- Lønn etter avtale

Tilsettingen gjelder på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
For nye ansatte kreves det politiattest.

- Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning.
- Personer med innvandrerbakgrunn og menn oppfordres til å søke.
- Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.
- Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.
- Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vennligst fyll inn alle rubrikker selv om vi har papirene fra før. Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju.
- Det kreves førerkort for bruk av tjenestebil i arbeidstiden. Dette gjelder alle stillingene.

For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med:

Avdelingsleder sykehjem, Laila Anita Suorsa
tlf.: 37 19 96 96 / 917 32 207 eller e-post: laila.anita.suorsa@tvedestrand.kommune.no

Søknadsfrist: 03.06.17 Stillingsnummer: 0914-2017-05-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

With Industrial IoT, hundreds of billion devices will come online. Meshtech¿s solutions provide our customers with the most reliable, optimized...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Valle kommune treng ferievikar for sommaren 2017.

 100% stilling (1 person) i veke 26-29.

Krav til stillinga:

Du lyt vere serviceinnstilt og ha grunnleggjande datakunnskap.

Det er og viktig å ha gode språkkunnskaper.

Søknadsskjema finn du her.

www.valle.kommune.no

Alle må søkje elektronisk.

Søknadsfrist 19. mai 2017.

Valle kommune

Tlf. 37 93 75 00

www.valle.kommune.no

 For meir informasjon kan du kontakte Anne Berit H. Solheim tlf. 98 63 56 56 Stillingsnummer: 0940-2017-05-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Setesdølen
Annonsert: 04.05.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trimtex har i 4o år laget trenings- og konkurranseklær tilpasset nordiske forhold. I dag er Trimtex leverandør til det norske og svenske...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ASKO Agder har ca. 200 ansatte og en årlig omsetning på 4 mrd. kroner. ASKO har forsynt Norges befolkning med mat siden 1866, har i dag 3.300...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

80 % fast stilling   Interne søkere som er kvalifisert har fortrinnsrett til stillingen.

Tiltredelse: 31.07.17.

Arbeidstid: Daglig innen tidsrommet fra 07.15 til 17.00.

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Ansvar for daglig oppfølging av de tiltak som er definert i barnets enkeltvedtak, sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan Planlegging og gjennomføring av pedagogiske oppgaver samt hverdagsrutiner  Legge til rette for og delta i barns lek og utvikling Foreldrekontakt  Personalmøter og utviklingsarbeid 
Utdannelse/erfaringer:
Fagbrev som Barne- og Ungdomsarbeider  Erfaring fra arbeid i barnehage  Spesialpedagogisk erfaring/ kursing Erfaring med å inkludere spesialpedagogiske tiltak i det allmennpedagogiske tilbudet
Personlige egenskaper:
Evne til å ta barns perspektiv og være tilstede for dem Evne til å se enkeltbarnets og gruppas behov Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne God selvinnsikt og evne til refleksjon Engasjement for natur og uteliv, og evnen til å se naturen som en god leke- og læringsarena til alle årstider Initiativrik og kreativ 
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Kari Svendsen på telefon 92621160 / 37261681

Søknadsfrist: 03.06.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-05-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Utlysing feirevikar velkomstsenter-turistinformasjon

Valle kommune treng ferievikar fo rsommeren 2017.
100% stilling (1person) veke 26-29

Krav til stillinga:

Du lyt vere serviceinnstilt og ha grunnleggjande datakunnskap.

Det er og viktig å ha gode språkkunnskaper.

Søknadsskjema finn du på hjemmesida tll Valle kommune.

Alle må søkje elektronisk.

Søknadsfrist 19. mai 2017.

For meir informasjon kan du kontakte Anne Berit H. Solheim tlf. 98 63 56 56 Stillingsnummer: 0940-2017-05-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

18-03-2016 13:03:08 Endret av LBL/0940Valle kommune - hjarta i SetesdalValle kommune ligg i hjarta av Setesdal, kun 2 timars biltur frå kysten....

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Til deg som ønskjer verdas viktigaste stilling, og som ønskjer å gjere barnehagetida til ein herleg start på livslang læring! Barnehagane i...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Assistent, pt. Bykle barne- og ungdomsskule/SFO:
* 100% stilling, frå 1.8.17, 40% fast og 60% mellombels (for skuleåret 2017/2018).
Delar av stillinga blir arbeid med enkeltelev i skuletida. Stillinga inneheld og noko vikararbeid i skule/SFO/barnehage.

Kvalifikasjonskrav:
* den som blir tilsett må kunne hjelpe fagleg
* gjerne erfaring frå liknande arbeid
* evne til å samarbeide og vere fleksibel
* evne til å leie ei gruppe med barn
* like å vere ute og vere fysisk aktiv
* personleg eigna

Vi kan tilby:
* Løn som assistent, st. kode 6572, årsløn for heil stilling kr.288 500 391 200, etter ansiennitet
* Gode pensjons- og forsikringsordningar
* Godt arbeidsmiljø

Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Det vert trekt 2% pensjonsinnskot. Krav om politiattest ved tilsetting.
Spørsmål om stillinga kan rettast til tenesteleiar Rønnaug Torvik tlf. 37 93 86 21/48894317.
Vårt elektroniske søknadsskjema finn du under ledige stillingar på www.bykle.kommune.no
Vitnemål og attestar vil bli spurt etter ved eit event. intervju Stillingsnummer: 0941-2017-05-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

18-03-2016 13:03:08 Endret av LBL/0940Valle kommune ¿ hjarta i SetesdalValle kommune ligg i hjarta av Setesdal, kun 2 timars biltur frå kysten....

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vi har behov for ansettelse til helgestillinger i alle grupper.

Tiltredelse: Etter avtale.

Arbeidstid: Hver 3. helg.

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Pleie og omsorg av beboere/pasienter
Kvalifikasjoner:
Vernepleiere, sykepleiere, fagarbeidere eller studenter innen helsefag
Personlige egenskaper:
Kan jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner   Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Trøim på telefon 48000313.

Søknadsfrist: 13.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tvedestrand og Åmli videregående skole har ca. 450 elevplasser innen studiespesialisering, idrettsfag, naturbruk, helse- og oppvekstfag, bygg og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Det utlyses 50% midlertidig stilling som daglig leder av sentralen fra 1. juni 2017 for 6 mnd.
Med mulighet for fast ansettelse.

Lederen skal være ansvarlig for daglig drift og tilrettelegging, for økt frivillig innsats og koordinering av dette.

Du må kunne:
- Være utadvent, initiativrik og fleksibel.
- Ha gode kommunikasjonsevner og datakunnskap.
- Arbeide selvstendig.

Vi søker etter medarbeider med relevant utdanning og/eller praksis.

- Egnethet for stilling vil bli vektlagt.
- Lønn etter avtale. Pensjonsordning.

Henvendelse om stilling kan rette til:
Fungerende leder Ellinor Lindland, tlf. 936 89 198 mandag og onsdag mellom kl. 09.30- 14.00

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes til:
Iveland frivilligsentral (ivefri@frisurf.no)
Klokkargarden Vest 4,
4724 Iveland

Søknadsfristen for stilling er 20. mai. Stillingsnummer: 0935-2017-05-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fædrelandsvennen
Annonsert: 09.05.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

100 % fast stilling

Tiltredelse: 01.08.17.

Arbeidstid: Kl. 07.30 - 15.05

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Daglig renhold av kommunale bygg, inkluderer vedlikehold av gulv og tekstiler, innvendig vindusvask, sanitærrenhold, smittevask Hovedrenhold en gang pr årsturnus som inkluderer vegger, tak og lysarmaturer, samt avtrekk og lufteventiler ved behov. Inneklimarenhold, støvsanering og periodisk tilsyn. Enkel tilsynstjeneste og enkle driftsoppgaver på bygg. Tilsynstjeneste innebærer en rapportering om feil og mangler som bør utbedres. Bestilling/innkjøp av materiell og tjenester iht inngåtte innkjøps- og rammeavtaler.
Vi ønsker at du som søker:
har fagbrev som renholder er fleksibel har førerkort klasse C   Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.

Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Odd Steindal på telefon 90837610.

Søknadsfrist: 03.06.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-05-20 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

20 % fast stilling    Stillingen som livsgledekonsulent er en ny stilling i omsorgstjenesten i Lillesand kommune. Gjennom en samarbeidsavtale med Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE) har Lillesand kommune forpliktet seg til å ansette en livsgledekonsulent, som skal bistå Høvågheimen bo- og aktivitetssenter og Lillesand bo- og aktivitetssenter i prosessen med å bli sertifisert som Livsgledehjem.    Livsgledekonsulenten skal være en ekstern prosessveileder, og samarbeide tett med LFEs veiledere/sertifisører. Livsgledekonsulenten skal kurses av LFE.      Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal LFE stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte, og være en ressurs og et supplement til den eksisterende eldreomsorgen. Stiftelsen har utviklet sertifiseringsordningen Livsgledehjem i samarbeid med to sykehjem i Trondheim kommune. Les mer på livsgledeforeldre.no/sykehjem.     Livsgledekonsulenten vil ha som hovedoppgave å bistå de to institusjonene frem mot sertifisering som Livsgledehjem. Vedkommende vil ha en sentral rolle som motivator, veileder og pådriver ute på enheten(e). Livsgledekonsulenten vil være bindeleddet mellom virksomheten og LFE, og skal jevnlig rapportere til LFEs sertifisør om hvordan virksomheten ligger an i arbeidet med de såkalte livsgledekriteriene. Livsgledekonsulenten vil videre vil ha ansvaret for å melde fra til LFE når en enhet er klar for sertifisering, samt oppfølging etter sertifiseringen.   

Tiltredelse: Etter avtale.

Arbeidstid: Etter avtale.

Kvalifikasjoner til stillingen: Relevant bachelor i helsefag (sykepleier, ergoterapeut, vernepleier) er et krav. (Personer med annen relevant bachelor, eller som på annen måte kan dokumentere å være kvalifisert, kan komme i betraktning). Interesse og engasjement for omsorgstjenester   Evne til motivering og samhandling   Veiledningskompetanse         Kjennskap til sykehjemsdrift og kommunehelsetjenesten for øvrig   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne   Evne til å tenke systematisk og helhetlig   Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning   
NB: stillingen kan ikke søkes av ansatte innen omsorg Høvåg eller omsorg sentrum.  
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn i henhold til avtale Medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtale
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Kommunalsjef Geir Jenssen på telefon 95744020

Søknadsfrist: 03.06.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-05-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Activepeople er et anerkjent rådgivnings- og rekrutteringsselskap med tre forretningsområder; organisasjons- og lederutvikling, rekruttering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

TEMP-TEAM AS er et bemanningsbyrå som leier ut arbeidskraft og rekrutterer kandidater til faste stillinger. Vi har 400 - 500 medarbeidere utleid...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

FrioNordica utvikler og produserer kjøleteknisk utstyr som brukes til produksjon av sjømat. Laks og fiskeri er Norges viktigste fremtidsnæring...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møglestu videregående skole, som ligger naturskjønt til på Møglestu i Lillesand, er en kombinert skole med både studiespesialisering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møglestu videregående skole, som ligger naturskjønt til på Møglestu i Lillesand, er en kombinert skole med både studiespesialisering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møglestu videregående skole, som ligger naturskjønt til på Møglestu i Lillesand, er en kombinert skole med både studiespesialisering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møglestu videregående skole, som ligger naturskjønt til på Møglestu i Lillesand, er en kombinert skole med både studiespesialisering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker etter en samlende og nytenkende rådmann til Lillesand kommune.

Tiltredelse: Etter avtale.

Dine sentrale arbeidsoppgaver blir: Være en samlende og utviklende leder for 900 ansatte  Administrativt ansvar for kommunens totale virksomhet  Overordnet ansvar for strategi, planer og økonomi  Utvikle en god dialog mellom politisk og administrativ ledelse  Bidra til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid  Representere kommunen i eksterne fora  Ansvar for alle ansatte og deres helse, miljø og sikkerhet  Utvikle ledere, ansatte og organisasjon 
Kunnskap og erfaring vi ønsker oss:
Relevant høyere utdannelse på masternivå  Bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor  Erfaring med mediehåndtering  God kunnskap om offentlig forvaltning og politiske prosesser  Erfaring fra endringsledelse og organisasjonsutvikling  Erfaring fra økonomistyring på overordnet nivå  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
Egenskaper vi gjerne ser du har:
Meget gode kommunikasjonsevner  Sterk på relasjonsbygging, samarbeid og motivasjon  Samlende  Synlig og tydelig  Mål- og resultatorientert  Engasjement og gjennomføringskraft   Kreativ og nytenkende 
Lillesand kommune kan tilby:
En utfordrende lederstilling i en ekspansiv kommune  Pensjon og forsikring etter gjeldende tariff og avtaler  Lønn etter avtale  Utrolig mange dyktige og dedikerte medarbeider  Godt arbeidsmiljø  Arbeidsplass i ærverdige Lillesand Rådhus midt i byen 
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Vil du vite mer om stillingen, er du hjertelig velkommen til å kontakte Bjørn Åstveit, telefon 951 20 526 eller Camilla Eftevaag, telefon 413 74 990, begge hos Hodejeger Åstveit. Du kan også ta kontakt med ordfører Arne Thomassen, telefon 913 43 905.   Les gjerne intervju med ordfører Arne Thomassen på www.hodejeger-aastveit.no
Søknadsfrist: 27.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-05-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Vi søker etter en utviklingsorientert og samlende kommunalsjef for tekniske tjenester til Lillesand kommune.

Tiltredelse: Etter avtale.

Dine sentrale arbeidsoppgaver blir: Leder- og driftsansvar for tekniske tjenester  Utarbeide, videreutvikle og gjennomføre strategi og planer for sektoren  Formidle og forankre politiske og administrative beslutninger  Bidra til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid  Aktiv bidragsyter i rådmannens ledergruppe  Ansvar for sektorens økonomi og økonomistyring  Videreutvikle sektorens lederteam, ansatte og organisasjon  Overordnet ansvar for ansatte og deres helse, miljø og sikkerhet 
Kunnskap og erfaring vi ønsker oss:
Relevant høyere utdannelse  Bred ledererfaring  Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat sektor  God kunnskap om offentlig forvaltning og politiske prosesser  God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring  Prosjektkompetanse  Erfaring fra omstillingsprosesser  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Erfaring med mediehåndtering  
Egenskaper vi gjerne ser du har:
Meget gode kommunikasjonsevner  Gode evner til relasjonsbygging og samarbeid  Strukturert og logisk  Stor arbeidskapasitet og evne til å tåle press  Synlig og tydelig  Engasjement og gjennomføringskraft  Omstillingsdyktig med utviklingsfokus 
Lillesand kommune kan tilby:
En utfordrende lederstilling i en ekspansiv kommune  Pensjons- og forsikringsordning etter gjeldende tariff og avtaler  Lønn etter avtale  Sterke fagmiljø med dyktige og dedikerte medarbeider  Godt arbeidsmiljø  Arbeidsplass i ærverdige Lillesand Rådhus midt i byen    Spørsmål om stillingen kan rettes til: Vil du vite mer om stillingen, er du hjertelig velkommen til å kontakte Bjørn Åstveit, telefon 951 20 526 eller Camilla Eftevaag, telefon 413 74 990, begge hos Hodejeger Åstveit. Du kan også ta kontakt med rådmann Jan Henning Windegård, telefon 928 96 520.   Les også intervju med rådmann Jan Henning Windegaard på www.hodejeger-aastveit.no

Søknadsfrist: 27.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-05-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møglestu videregående skole, som ligger naturskjønt til på Møglestu i Lillesand, er en kombinert skole med både studiespesialisering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møglestu videregående skole, som ligger naturskjønt til på Møglestu i Lillesand, er en kombinert skole med både studiespesialisering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møglestu videregående skole, som ligger naturskjønt til på Møglestu i Lillesand, er en kombinert skole med både studiespesialisering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bygland kommune ligg sentralt plassert i den vakre naturen i Setesdal, 9 mil frå Kristiansand og 3 mil frå Evje. Kommunen har i overkant av 1200...

AUST-AGDER
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Bygland kommune ligg sentralt plassert i den vakre naturen i Setesdal, 9 mil frå Kristiansand og 3 mil frå Evje. Kommunen har i overkant av 1200...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Bygland kommune ligg sentralt plassert i den vakre naturen i Setesdal, 9 mil frå Kristiansand og 3 mil frå Evje. Kommunen har i overkant av 1200...

AUST-AGDER
Nav.no
Kundebehandler/Kundeservice

Activepeople er et anerkjent rådgivnings- og rekrutteringsselskap med tre forretningsområder; organisasjons- og lederutvikling, rekruttering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

TEMP-TEAM rekruttering og bemanning leier ut arbeidskraft og bistår våre kunder med rekruttering til faste stillinger. Vi har 400 - 500...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd og telefoni, kringkasting og post. Vi definerer og påvirker...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledig stilling som lærer innen Klima, energi og miljø - Sørlandets fagskole

Sørlandets fagskole tilbyr utdanning i Klima energi og miljø (KEM), Bygg, Elektro, Tverrfaglig miljøarbeid og Psykisk helsearbeid- og rusarbeid. Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv og kommunal sektor for å tilby aktuelle og praksisnære utdanninger og mange av våre forelesere henter vi fra disse fagmiljøene.Fagskolen ligger i Grimstad som er en koselig skjærgårdsby på Sørlandet. Høsten 2015 flyttet vi inn i nye moderne lokaler i Grooseveien 36.
Vår visjon er "Sammen for morgendagens kompetanse".

Fra 1.8.2017 har Sørlandets fagskole ledig 100 % fast stilling som lærer innenfor Klima, energi og miljø (VVS)

Arbeidsoppgaver Undervisning av studenter ved Klima, energi og miljø (VVS) ved Sørlandets fagskole.
Kvalifikasjoner Høyere utdanning innen VVS Erfaring fra VVS-prosjektering, prosjektledelse Erfaring med programvarene Auto-CAD, Magi CAD, Revit Pedagogisk utdanning Relevant erfaring fra næringslivet og evt. erfaring fra undervisning/veiledning ønskes
Utdanningsretning Bygg og anlegg, WS
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper Vi søker etter en faglig tydelig medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner som er utviklingsorientert og har gode relasjoner til lokalt næringsliv. Personlige egenskaper vil derfor bli vektlagt ved tilsettingen.
Vi tilbyr Allsidige og meningsfylte arbeidsoppgaver i et spennende og faglig engasjerende arbeidsmiljø i tett samarbeid med næringslivet Lønn og øvrige betingelser i henhold til gjeldende lover og avtaleverk

Arbeidssted:
Lillesandsveien 39, 4877 Grimstad

Kontaktinfo:
Gunnbjørg Tveiten Engehagen, Avdelingsleder

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Aust-Agder fylkeskommune
Ref. nr.: 3422589160
Fast
Startdato: 01.08.2017
Antall stillinger: 1
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 0904-2017-05-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Dahlske videregående skole ligger i Grimstad og har følgende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, musikk, dans og drama, service og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Dahlske videregående skole ligger i Grimstad og har følgende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, musikk, dans og drama, service og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Dahlske videregående skole ligger i Grimstad og har følgende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, musikk, dans og drama, service og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I Sørlandet Rekruttering AS har vi hovedfokus på enkeltmennesket, kvalitet og god oppfølging. Sørlandet Rekruttering AS har mer enn 20 års...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi er et landmålingsfirma med 9 landmålere.  Vi arbeider nesten utelukkende på større anlegg og har hele Norge som arbeidsplass.  Prinsippet...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tvedestrand og Åmli videregående skole har ca. 450 elevplasser innen studiespesialisering, idrettsfag, naturbruk, helse- og oppvekstfag, bygg og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aust-Agder fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med 1.200 dyktige medarbeidere. Fylkeskommunen er et regionalt, folkevalgt organ med en rekke...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tvedestrand og Åmli videregående skole har ca. 450 elevplasser innen studiespesialisering, idrettsfag, naturbruk, helse- og oppvekstfag, bygg og...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tvedestrand og Åmli videregående skole har ca. 450 elevplasser innen studiespesialisering, idrettsfag, naturbruk, helse- og oppvekstfag, bygg og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Årsvikariat lærer - Grimstad ungdomsskole

Stillingen er tillagt funksjon som kontaktlærer og fagene norsk og kroppsøving. Undervisning i andre fag kan også bli aktuelt.

Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning
Utdanningsretning Pedagogikk
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper Det legges vekt på at medarbeideren er samarbeids- og utviklingsorientert, fleksibel, strukturert og er en tydelig klasseleder.

Arbeidssted:
Grimstad ungdomsskole, 4878 Grimstad

Kontaktinfo:
Ellen Brunborg, Fagleder skole

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Grimstad
Ref. nr.: 3418865928
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat
Startdato: 01.08.2017
Sluttdato: 31.07.2018
Antall stillinger: 1
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 0904-2017-04-51 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Vaktmester/Lager og Transport

Vi søker etter en ny vaktmester til Igland Eiendom AS i Grimstad. Snarlig tiltredelse etter avtale. Forløpende intervjuer.

For mer informasjon om stillingen, se vår hjemmeside www.igland-eiendom.no

Eller finn.no: FINN-kode: 94760043 Stillingsnummer: 0904-2017-04-49 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Grimstad Adressetidende
Annonsert: 22.04.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Saint-Gobain is one of the world¿s largest industrial groups with headquarter in Paris and offices in 64 countries. The Group has about 170,000...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

LEDIG STILLING - REKTOR I TVEDESTRANDSSKOLEN fra 01.08.17
Dypvåg skole i Tvedestrand kommune

http://www.tvedestrand.kommune.no/aktuelt/film-tvedestrand-sorlandets-smilehull.35366.aspx

Dypvåg skole er en 1 - 7 skole med ca. 100 elever og ca. 19 ansatte. Skolen har pr. i dag 21 elever på SFO og tilbudet er åpent fra kl. 07.15 - 16.30.

Rektor har det stedlige ansvar for faglig ledelse, personal- og økonomiledelse for sin skole og for Skolefritidsordningen. Rektor inngår i et lederfellesskap med enhetsleder for skole og rektorene fra de andre skolene. Tvedestrand kommune ønsker tydelige ledere med gode lederegenskaper og med kompetanse for å undervise i grunnskolen. Du må være fleksibel, utviklings- og resultatorientert samt ha gode organisatoriske evner. Det skal legges vekt på å utvikle skolen som en lærende og inkluderende organisasjon med fokus på tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst. Gjennom tilpasset opplæring skal den enkelte elev få utvikle sine muligheter og oppleve et inkluderende læringsmiljø og størst mulig læringsutbytte.

Vi vil videre også vektlegge at du har:
- Relevant ledererfaring i forhold til ledelse av lærings- og utviklingsarbeid.
- Engasjement for å skape et godt læringsmiljø og kultur for læring.
- Evne til å inspirere og motivere medarbeidere
- Gode relasjons -, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
- Evne til å arbeide målrettet og systematisk
- Innsikt i økonomistyring
- God kompetanse mht til relevant lov- og avtaleverk.

Vi kan tilby:
- En utfordrende og interessant lederstilling som gir muligheter for personlige og faglige utfordringer.
- Ordnede pensjons- og forsikringsordninger.
- Lønn etter gjeldende avtaler.

Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest etter opplæringslovens bestemmelser vil bli avkrevd før tiltredelse.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

Søknadsfrist 20. mai 2017

Kontaktpersoner for stillingen:
Enhetsleder for Tvedestrandskolen: Elisabet Christiansen mobil 90102832 elisabet.christiansen@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledige stillinger. www.tvedestrand.kommune.no

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge. Stillingsnummer: 0914-2017-04-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Styrarstilling ? Fast 100% styrarstilling med ansvar for to barnehagar

Valle og Hylestad barnehage er to einingar, men har felles leiing. Personalet har felles møter på kveldstid og samarbeider om det pedagogiske innhaldet i barnehagen. Barnehagane ligg 12 km frå kvarandre.

Hylestad barnehage har ein avdeling for barn mellom 1-6 år, og Valle barnehage har to avdelingar. Meir informasjon om barnehagane finn på Valle kommune si heimeside.

Arbeidsoppgåver Økonomi, personal og pedagogisk leiing. Ansvar for å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og drive fram prosjekt barnehagen har som fokusområde. Samarbeid med foreldre.
Kvalifikasjonar Leiarerfaring Barnehagelær/førskulelærar eller annen 3-årig pedagogisk utdanning. Alle kvalifiserte vert oppfordra til å søkje!
Personlege eigenskapar Gode samarbeidsevner Punktleg, påliteleg og lojal. Evne til å lytte, motivere, inspirere og utfordre. Evne til å jobbe sjølvstendig og til å ta initiativ. Evne til å rettleie og følgje opp personalet. Personlege eigenskapar blir lagt vekt på.
Vi tilbyr Eit spennande fagleg miljø i endring og utvikling. Du vert del av ein personalgruppe i to barnehagar som samarbeider, og som jobbar etter felles mål. Nettverksmøter med styrarane i barnehagane i Setesdal. Gode pensjons - og forsikringsordningar. Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad. Tilgang til ferieleiligheit i Kristiansand. Søkjarliste kan bli offentleggjort også når det blir bede om unnatak frå offentlegheit.

Kontaktinfo:
Jannicke Ruud, (+47) 945 04 412

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Valle Kommune
Ref. nr.: 3421190419
Heltid, Fast
Tal på stillingar: 1
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 0940-2017-04-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

100 % engasjement   Lillesand kommune har gjennom deltakelse i den statlige forsøksordningen "Statlig finansiering av omsorgstjenestene" (SIO) fått anledning til å tilsette koordinator innen velferdsteknologi i en 100% midlertidig stilling. Agder ligger langt fremme innen bruk og utvikling når det gjelder velferdsteknologi og dette er også et satsningsområde i vår kommune.    Stillingen skal arbeide på tvers av flere virksomhetsområder/enheter, og er organisatorisk plassert hos kommunalsjef for helse og kultur. 

Varighet: Nyopprettet prosjektstilling for snarlig tiltredelse. Stillingen utlyses med 2 års varighet med mulighet for forlengelse/fast tilsetting.   Arbeidstid:
37,5 t/uke med fleksitidsordning   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Følge opp og videreutvikle vår strategi for bruk av e-helse og velferdsteknologi  Koordinere arbeidet med velferdsteknologiske løsninger på system og brukernivå  Oppfølging av anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi for Lillesand kommune som en del av felles innkjøp og satsning i Agder Bidra i arbeidet med oppfølging av kommunens digitaliseringsstrategi  Veiledning og undervisning  Samarbeide med andre kommuner og delta i ulike arbeidsgrupper/nettverk 
Utdannelse/erfaringer:
Høgskole/universitetsutdannelse på bachelor/masternivå innen velferdsteknologi, helse- og sosialinformatikk eller lignende  Erfaring og kunnskap fra offentlig tjenesteproduksjon innen helse og omsorg    Kommunen vil vurdere søkere uten formell høgskoleutdanning, hvis det kan dokumenteres kompetanse/erfaring som kan kompensere for dette.    Personlige egenskaper: Kompetanse og interesse for utvikling av velferdsteknologiske løsninger på system og brukernivå  Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig   Gode samarbeidsevner   Utadvendt   Selvstendig   Fleksibel, kreativ og nytenkende     Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.   Lillesand kommune kan tilby: Lønn etter avtale Medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rådgiver, sektor helse og kultur, Laila Hamar, tlf. 922 38 110, laila.hamar@lillesand.kommune.no

Søknadsfrist: 13. mai 2017   Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-23 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Løsningsarkitekter - Skatteetatens IT- og servicepartner

Har du lyst til å skape løsninger som realiserer Skatteetatens fremtidige IKT-infrastruktur?

Seksjon Leveranse har ansvaret for Skatteetatens arkitekturarbeid innen IT-infrastruktur. Arbeidet i seksjonen er derfor i stor grad å se de store langsiktige linjene (IT-5-årsplaner) og aktiviteter knyttet til pågående prosjekter og utredninger.

Vi har ansvar for arkitektur, utvikling og videreutvikling av etatens tekniske infrastruktur som dekker alt fra klientutstyret som brukes på det enkelte kontor, via LAN/WAN til serverplattformene og datalagring. I tillegg har seksjonen ansvar for utvikling av etatens løsninger basert på standard programvare, sikkerhets- og tilgangs-løsninger, driftsløsninger samt IaaS. Skatteetaten er en av Statens fremste pådrivere innenfor ny teknologi og effektivisering i Statsforvaltningen.

Vi søker etter tekniske løsningsarkitekter med prosjektledererfaring til Skatteetatens infrastrukturtjenester. Som løsningsarkitekt vil du inngå i et faglig kompetent team som skal sikre at etaten fortsatt er i front når det gjelder nyskapende, innovative og brukervennlige løsninger som ivaretar etatens høye krav til kvalitet og IT-sikkerhet.

Arbeidsoppgaver delta i langtidsplanlegging av Skatteetatens infrastruktur utvikling av arkitektur og målbilder, konsepter for infrastruktur i samarbeid med stab, sikkerhet, arkitektur- og prosjektmiljøer rådgivning til prosjekt og linje delta i og lede utviklingsprosjekter bidra i prosjekter med infrastrukturleveranser, eks. etablering av overvåking og backup holde deg faglig oppdatert og bidra til kompetanseheving innen relevant fagfelt bygge relasjoner og etablere samarbeid med andre etater/samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner det kreves utdannelse på minimum bachelornivå (180 studiepoeng) innen informasjonsteknologi eller tilsvarende må ha evne til å kommunisere både med teknisk personell og med beslutningstakere, samt fremstille idéer og løsningsforslag visuelt må ha erfaring med prosjektledelse må ha erfaring fra spesifikasjon, design og implementering av infrastrukturløsninger ha god forståelse for teknisk arkitekturarbeid god formidlingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig bør ha erfaring med kunde- og/eller leverandøroppfølging fordel med erfaring fra arbeid med applikasjons- og sluttbrukerovervåkning (Application Performance Monitoring, Application Dependency Mapping og Customer Experience Management) fordel med erfaring fra konsulentvirksomhet eller lignede
Personlige egenskaper gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid du har interesse for å bygge egen og andres kompetanse løsningsorientert, analytisk og motivert til å finne gjennomførbare og sikre løsninger du har god evne til dialog og kommunikasjon med etatens IT- og fagmiljøer resultatorientert og pliktoppfyllende du setter deg raskt inn i nye problemstillinger du har høy arbeidskapasitet og kan jobbe med flere oppgaver parallelt du er strukturert og har evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) / overingeniør (kode 1087) fra kr 512 700 ? kr 684 600 eller seniorrådgiver (kode 1364) / senioringeniør (kode 1181) fra kr 563 500 ? kr 790 100 avhengig av kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid. Generelt: Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidssted:
Jon Lilletunsvei 1, 4879 Grimstad

Kontaktinfo:
Vidar Strand, fung. underdirektør, 951 27 407
Jonny Ervik, underdirektør, (+47) 901 29 044

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Skatteetaten
Ref. nr.: 2017/423294
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 2
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Søknadsfrist: 10.05.2017 Stillingsnummer: 0904-2017-04-45 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykepleier 60 % fast stilling

Vinkjelleren legesenter er et legekontor i Grimstad med 4 leger.
Vi søker en offentlig godkjent sykepleier som
- har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- liker utfordringer og høyt arbeidspress
- er fleksibel
- behersker norsk muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø med dyktig medarbeidere.
En spennende og tidvis hektisk arbeidsplass hvor pasienten er i
fokus. Søknadsfrist: 20. mai 2017

Søknad sendes til:
Vinkjelleren legesenter, Storgata 60, 4876 Grimstad Stillingsnummer: 0904-2017-04-47 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Agderposten
Annonsert: 22.04.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

"Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast."   Fra elevundersøkelsen 2017.     Lillesand kommune har som skole- og barnehageeier et overordnet ansvar for å forebygge og å etablere et system som ivaretar alle parter i mobbesaker som ikke umiddelbart finner sin løsning i barnehagen/skolen. Med bakgrunn i dette søkes det nå etter mobbeombud i inntil 50 % nyopprettet stilling.      Mobbeombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen, og rapporterer til bystyret.     Organisatorisk ligger stillingen i rådmannens stab, administrative fellesfunksjoner, på lik linje med tilsvarende frie og uavhengige stillinger.      Ansatte ved skoler eller barnehager i Lillesand ansees for å ikke være tilstrekkelig uavhengig for stillingen. 
Tiltredelse: Etter avtale.

Arbeidstid: Fleksitid. Den som tilsettes må påregne noe helge- og kveldsarbeid.      Ansvarsområde/hovedoppgaver: Bistå barn/unge, foresatte, barnehage og skole i saker som oppleves som vanskelige  Initiere tiltak som bedrer det psykososiale miljøet og hindrer mobbing eller krenkelser i barnehagen, skolen, sosiale medier og fritid  Samarbeide tett med barnehage/skole og beredskapsteamet  Gi informasjon, råd og veiledning om barn/unge og foresattes rettigheter og plikter  Informere om mobbeombudets rolle og tilgjengelighet  Rapportere til bystyret  Etterleve Lillesand kommunes til enhver tid gjeldene visjon og verdier 
Utdannelse/erfaringer:
Det er ønskelig med relevant utdanning på bachelorgradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.  Krav til erfaring innen konflikthåndtering.  Krav til erfaring med barn og unge. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til barnehage/skole og dets lovverk.
Personlige egenskaper:
Må være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner   Må kommunisere godt og ha god formidlingsevne  Må ha gjennomføringsevne og kunne jobbe selvstendig   Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Kommunalsjef Arnt Jørgen Eidsaa på telefon 90574982 eller organisasjonssjef Britt Hellem på telefon 47284244.

Søknadsfrist: 13.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-22 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

A-Personell adv. Fredrikstad formidler personell, til vikariat / prosjekter / faste stillinger. Vi jobber med et bredt spekter av fagområder.

...
AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Activepeople er et anerkjent rådgivnings- og rekrutteringsselskap med tre forretningsområder; organisasjons- og lederutvikling, rekruttering og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi har ledig stilling som:

Prosjektleder/byggeleder.

Tvedestrand er en sjarmerende sørlandsby hvor det skjer mye spennende for tiden. Ny 4 felts europavei mellom Arendal og Tvedestrand er under bygging, det skal bygges ny barneskole og barnehage, ny videregående skole og idrettsanlegg, nye næringsområder med mer. I kommunen er det god tilgang til attraktive boligtomter.
Her legges det altså til rette for en god utvikling slik at Tvedestrand kommune skal bli et enda bedre sted å være. Om du har den rette kompetanse og erfaring har du nå muligheten til å delta i denne utviklingen.

Kommunens prosjektavdeling består av en gruppe engasjerte ansatte med tverrfaglig kompetanse innenfor plan, bygg, anlegg og miljø. Vi trenger å styrke avdelingen innenfor det bygg-faglige, og søker en prosjektmedarbeider i 100% stilling med bred erfaring innenfor fagområdet byggeteknikk og gjennomføring av større byggeprosjekt.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
- Prosjekteringsledelse. Kontrahere og koordinere prosjekterende og sørge for gode medvirkningsprosesser i planleggingsarbeidet.
- Kontrahering av utførende med ulike entrepriseformer.
- Budsjett og økonomiarbeid - rapportering
- Byggeledelse. Kvalitet, fremdrift og økonomikontroll.
- Avvikshåndtering og endringsmeldinger
- HMS arbeid
- Stillingen kan også bli tillagt driftsoppgaver innenfor fagområdene under teknisk sektor.

Kvalifikasjoner
Det kreves høgskoleutdannelse som arkitekt, ingeniør eller planlegger. Solid erfaring med gode referanseprosjekt kan kompensere for manglende formell utdannelse.
Du er sterk på det bygg-faglige og i lederrollen, og har erfaring fra tidlig prosjektfase til ferdig byggeprosjekt.

Ønskede kvalifikasjoner
Kunnskap og erfaring fra større byggeprosjekter på byggherresiden, med kunnskap om byggherreforskriften og forskriftene for sikkerhet, helse og miljø.

Det legges stor vekt på personlige egenskaper. Du må være samarbeidsvillig, og flink til å motivere andre og beholde roen under høyt arbeidstempo. Det forutsettes god formidlingsevne skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr
- En spennende arbeidsplass med et positivt arbeidsmiljø der du vil jobbe på tvers av mange fagområder.
- Faglige og personlige utviklingsmuligheter
- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
- Ansettelse skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning med 2% pensjonstrekk.
- Lønn etter avtale

Generelle opplysninger
- Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders,- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.
- Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge
- Tvedestrand kommune har innført elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad på ledig stilling. Vitnemål og attester tas med ved evt. intervju

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt;
Enhetsleder Svein O Dale, Mob.: 91661424 Epost: sod@tvedestrand.kommune.no

Søknadsfrist: 6 mai 2017 Stillingsnummer: 0914-2017-04-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

HH Bygland AS overtok driften av Shell Bygland i februar 2015 og har en stadig økende omsetning. HH Bygland AS driver nettbutikken kjøreutstyr.no...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nåværende hovedpastor slutter sommeren 2017, og vi søker hans erstatter fra 1. august 2017 i inntil 100 % stilling.

Som hovedpastor i Norkirken er du åndelig veileder for menigheten. Du bør ha teologisk utdanning, ledererfaring og evne til å engasjere, inspirere og utruste. Du bør også ha evnen til å se den enkelte og være glad i å forkynne.

Sentrale arbeidsoppgaver:
- Leder for menigheten
- Hovedansvar for forkynnelse, undervisning og opplæring
- Lede arbeidet med visjon, planlegging og helhetlig strategitenkning i samarbeid med styret
- Ansvar for koordinering og oppfølging av frivillige medarbeidere
- Leder for pastorteamet

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske grunnlag og verdier, slik disse er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Stillingen lønnes i henhold til Normisjons lønnsregulativ. Normisjon region Agder har det formelle arbeidsgiveransvar for stillingen. Ønsket tiltredelse 1 august 2017. Stillingsnummer: 0904-2017-04-43 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Vårt Land
Annonsert: 08.04.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

2 x 75 % fast stilling

Tiltredelse: Etter avtale.

Arbeidstid: Turnus, med arbeid hver 3. helg.

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Ansvarlige sykepleiere for to respiratorteam  Utarbeide rutiner og lære opp ansatte  Ha dialog med pårørende og sykehus  Arbeide i team med brukerne 
Utdannelse/erfaringer:
Utdanning som sykepleier  Gode datakunnskaper  Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper:
Tydelig, strukturert Flink til å veilede og strukturere medarbeidere  Empatisk og omsorgsfull  Du må være en god lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø    Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.    Den som tilsettes må levere politiattest iht Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.   Lillesand kommune kan tilby: Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Trøim på telefon 48000313.

Søknadsfrist: 13.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe", bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

100 % fast stilling   Enhet for habilitering organiserer tiltak og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Stillingen er i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming. Gruppa gir tjenester til 15 beboere med ulike interesser og behov som bor i egne leiligheter. 

Tiltredelse: Etter avtale.

Arbeidstid: Turnusarbeid, og avsatt 60% til administrativ tid. 

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Faglig og medisinsk ansvar Veilede medarbeidere og bidra til et strukturert arbeid Målrettet miljøarbeid og oppfølging av brukere i daglige gjøremål Journalføring og utarbeidelse av vedtak Ivareta brukermedvirkning Sikre at en følger gjeldene lovverk, vedtak og bestemmelser Avdelingsleder deltar i enhetens ledergruppe   Kvalifikasjoner:
Utdanning som vernepleier Erfaring innen ledelse er en fordel, men ikke et krav Må ha interesse, erfaring og engasjement for brukergruppa   Må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner   Må ha generelt god IT kompetanse   Må ha evne til å ta beslutninger
Personlige egenskaper:
Du må være en god lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø  Må ha evne til å ta beslutninger Tydelig, strukturert og resultatorientert  Flink til å veilede og strukturere medarbeidere  Empatisk og omsorgsfull    Personlig egnethet vektlegges. 
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler En faglig utfordrende stilling Gode påvirkningsmuligheter i et godt fagmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Trøim på telefon 48000313.

Søknadsfrist: 13.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

100% ledig stilling som pedagogisk leder

Varighet:
Stillingen er et vikariat fom 1.august 2017 tom 31.juli 2018, med mulighet for fast ansettelse.   Arbeidstid:
Innenfor barnehagens åpningstid kl.07.15-16.45, samt noe kveldsarbeid i forbindelse med møter.   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Pedagogisk leder skal planlegge, gjennomføre, vurdere og utvikle arbeidet på avdelingen i samsvar med nasjonale lovverk og kommunale vedtak. Pedagogisk leder skal delta i utarbeidelse av virksomhetens felles mål og planer. Pedagogisk leder skal ivareta daglig organisering og ressursbruk på avdelingen. Pedagogisk leder skal gjennomføre foreldremøter, foreldresamtaler, avdelingsmøter og andre samarbeidsmøter for egen avdeling.
Utdannelse/erfaringer:
Utdanning som barnehagelærer
Personlige egenskaper:
Evne og vilje til å arbeide i tråd med barnehagens visjon "Blåbæråsen barnehage - der menneskeverdet virkeliggjøres" Evne til å knytte sammen teoretisk kunnskap og praktisk yrkesutøvelse Gode kommunikasjonsferdigheter Høy yrkesetisk kompetanse
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø Obligatorisk mentorordning for nyutdannede
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Enhetsleder Hilde Tellefsen på telefon 994 54 270 eller e-post: hilgau@lillesand.kommune.no   Søknadsfrist:
16.mai 2017   Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

100% ledig stilling som pedagogisk leder

Varighet:
Stillingen er et vikariat fom 1.august 2017 tom 31.desember 2017.   Arbeidstid:
Innenfor barnehagens åpningstid kl. 07.15-16.45, samt noe kveldsarbeid ifm møter.   Ansvarsområde/hovedoppgaver: Pedagogisk leder skal planlegge, gjennomføre, vurdere og utvikle arbeidet på avdelingen i samsvar med nasjonale lovverk og kommunale vedtak. Pedagogisk leder skal delta i utarbeidelse av virksomhetens felles mål og planer.  Pedagogisk leder skal ivareta daglig organisering og ressursbruk på avdelingen.   Pedagogisk leder skal gjennomføre foreldremøter, foreldresamtaler, avdelingsmøter og andre samarbeidsmøter for egen avdeling.    Utdannelse/erfaringer: Utdanning som barnehagelærer   Personlige egenskaper: Evne og vilje til å arbeide i tråd med barnehagens visjon " Blåbæråsen barnehage - der menneskeverdet virkeliggjøres" Evne til knytte sammen teoretisk kunnskap og praktisk yrkesutøvelse Gode kommunikasjonsferdigheter Høy yrkesetisk kompetanse
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø Obligatorisk mentorordning for nyutdannede
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Tellefsen på telefon 994 54 270 eller e-post: hilgau@lillesand.kommune.no
Søknadsfrist: 16.mai 2017

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.
I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-13 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vi har behov for ansettelse til helgestillinger i alle grupper.

Tiltredelse: Etter avtale.

Arbeidstid: Hver 3. helg.

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Pleie og omsorg av beboere/pasienter
Kvalifikasjoner:
Vernepleiere, sykepleiere, fagarbeidere eller studenter innen helsefag
Personlige egenskaper:
Kan jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner   Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Trøim på telefon 48000313.

Søknadsfrist: 13.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi har behov for ansettelse til helgestillinger i alle grupper.

Tiltredelse: Etter avtale.

Arbeidstid: Hver 3. helg.

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Pleie og omsorg av beboere/pasienter
Kvalifikasjoner:
Vernepleiere, sykepleiere, fagarbeidere eller studenter innen helsefag
Personlige egenskaper:
Kan jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner   Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Trøim på telefon 48000313.

Søknadsfrist: 13.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi har behov for ansettelse til helgestillinger i alle grupper.

Tiltredelse: Etter avtale.

Arbeidstid: Hver 3. helg.

Ansvarsområde/hovedoppgaver: Pleie og omsorg av beboere/pasienter
Kvalifikasjoner:
Vernepleiere, sykepleiere, fagarbeidere eller studenter innen helsefag
Personlige egenskaper:
Kan jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner   Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Hilde Trøim på telefon 48000313.

Søknadsfrist: 13.05.17.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-18 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lite hotell med stor kapasitet på kjøkken og selskaper 28 km sør fra Hovden. Vi leverer ut mye mat fra restauranten og har mange større...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Heldal Entreprenør AS er lokalisert i Lillesand.Firmaet har 70 dyktige og godt kvalifiserte medarbeidere. Vi utfører alt innen grunnarbeid.

...
AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Heldal Entreprenør AS er lokalisert i Lillesand.Firmaet har 70 dyktige og godt kvalifiserte medarbeidere. Vi utfører alt innen grunnarbeid.

...
AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

100 % svangerskapsvikariat
Varighet:  1. august 2017 31. juli 2018.  

Arbeidstid: Alle skoledager i skolen og SFO, samt 29 hele dager ved ferie SFO   Stillingen er fordelt mellom skole og SFO ca. 50/50.     Tingsaker skole har ca. 300 elever. På SFO er det ca. 120 elever. Vi ønsker at elevene skal oppleve trivsel og læring hver dag og legger vekt på inkluderende læringsmiljø. Hovedsatsningsområdene i Lillesand kommune er utvikling av språk og sosial og emosjonell kompetanse. SFO har også stort fokus på omsorg, lek, vennskap og fysisk aktivitet  

Ansvarsområde/hovedoppgaver:
Særlig oppfølging av enkeltelever faglig og sosialt i samarbeid med pedagoger.    Gi barna omsorg, skape trygghet og trivsel.   Ha kontakt og samarbeide med foresatte og skolens øvrige personell.   Legge til rette for, og inspirere barna til lek og aktiviteter ute og inne.   Planlegge og gjennomføre måltider og aktiviteter.     Utdannelse/erfaringer:
Stillingen krever utdanning som vernepleier eller barnevernspedagog. Søkere med annen relevant utdanning med god erfaring vil bli vurdert.   Personlig egnethet og erfaring fra arbeid med barn vil bli vektlagt.   
Personlige egenskaper:
Initiativrik og positiv med evne til å jobbe selvstendig.   God oversikt med blikk for den enkelte.   Evne til å lede større barnegrupper.   Gode samarbeidsevner.  
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: SFO-leder Ingrid Skogvoll 95115656, eller rektor Roy Slettene 99153312  

Søknadsfrist: 13. mai 2017

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

50 % svangerskapsvikariat ved SFO på Tingsaker skole  
Varighet/Tiltredelse: 22. mai 2017 16. november 2017.  

Arbeidstid: Etter skoletid på skoledager og hele dager ved ferie SFO 
  Tingsaker SFO er en SFO med ca 120 elever. Hovedsatsningsområdene for SFO i Lillesand kommune er lek, vennskap og fysisk aktivitet. Vi har også stort fokus på omsorg, toleranse, inkludering og respekt.     Ansvarsområde/hovedoppgaver: Gi barna omsorg, skape trygghet og trivsel.   Legge til rette for, og inspirere barna til lek og aktiviteter ute og inne.   Planlegge og gjennomføre måltider og aktiviteter   Ha kontakt og samarbeide med foresatte og skolens øvrige personell.  
Utdannelse/erfaringer:
Stillingen krever fagbrev som barne og ungdomsarbeider.   Personlig egnethet og erfaring fra arbeid med barn vil bli vektlagt.  
Personlige egenskaper:
Initiativrik og positiv med evne til å jobbe selvstendig.   God oversikt med blikk for den enkelte.   Evne til å lede større barnegrupper   Gode samarbeidsevner.  
Lillesand kommune kan tilby:
Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til: SFO-leder Ingrid Skogvoll 95115656, eller rektor Roy Slettene 99153312  
Søknadsfrist: 13. mai 2017

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0926-2017-04-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

TEMP-TEAM rekruttering og bemanning leier ut arbeidskraft og bistår våre kunder med rekruttering til faste stillinger. Vi har 400 - 500...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi lyser ut 2 butikkselgerstillinger.

Den ene gjelder sommerjobb, og den andre - både sommerjobb og vikariat/ deltidsstilling.

Stillingsandelen videre vil avhenge av hvor godt du lykkes i løpet av sommerperioden. Begge stillingene gjelder salg på den teknologiske siden av butikken, dvs Lyd&Bilde, Tele og Data.

Har du lett for å snakke med folk, samtidig som du mestrer kunsten å lytte?
Kan du finne den perfekte løsningen på alle kunders spørsmål, utfordringer og ønsker?
Passer du inn i et lag som er kjent for god service?

Da har du gode forutsetninger for å bli en dyktig selger hos oss!

Har du interesse for varene og tjenestene vi selger, og du synes dette hørtes gøy ut?
Da håper vi du har lyst til å jobbe hos oss!
Du må ha fylt 18 år.

Vi gjør oppmerksom på at vi bruker evne- og personlighetstester i vår rekruttering.

Tiltredelse: Etter avtale
Antall stillinger: 2 - deltid/ sommerjobb
Sted: Fjærkleivene 53, 4900 Tvedestrand

Søknader sendes pr epost til varehussjef.tvedestrand@elkjop.no Stillingsnummer: 0914-2017-04-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Aust Agder Blad
Annonsert: 08.04.2017
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Avigo er en betydelig arbeidsmarkedsbedrift med 67 ansatte og 67 millioner i årlig omsetning. Vi er en attraktiv arbeidsplass og en viktig...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Hjelpepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim...

AUST-AGDER
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Qmatec Helse er en del av Qmatec Consulting AS, et norsk vikarbyrå med hovedkontor i Grimstad. Vi formidler personalressurser til helsebransjen og...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tvedestrand Fjordhotell er et koselig lille hotel på bryggen i Tvedestrand. Hotellet har helårsdrift med egen restaurant og uteservering og pub....

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tvedestrand Fjordhotell er et koselig lille hotel på bryggen i Tvedestrand. Hotellet har helårsdrift med egen restaurant og uteservering og pub....

AUST-AGDER
Nav.no
Resepsjon/Kontor og Administrasjon

Tvedestrand Fjordhotell er et koselig lille hotel på bryggen i Tvedestrand. Hotellet har helårsdrift med egen restaurant og uteservering og pub....

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

TEMP-TEAM AS er et bemanningsbyrå som leier ut arbeidskraft og rekrutterer kandidater til faste stillinger. Vi har 400 - 500 medarbeidere utleid...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Det er ledig 3 stillinger for lærere ved skolene i Gjerstad fra 01.08. 2017. Søknadsfrist 27.april 2017.

1.100 % fast stilling, tjenestested for tiden ved Abel ungdomsskole.

2. 80 % vikarstilling for skoleåret 17/18 ved Fiane skole. Det er mulig at stillingen kan bli utvidet til 100 %. 

3. 60 % vikarstilling for skoleåret 17/18 ved Gjerstad skole. Det er mulig at stillingen kan bli utvidet til 100 %.

 Det er ledig 3 stillinger for lærere ved skolene i Gjerstad fra 01.08. 2017.

Stilling nummer en er en 100 % fast stilling, tjenestested for tiden ved Abel ungdomsskole. Stilling nummer to er en 80 % vikarstilling for skoleåret 17/18 ved Fiane skole. Det er mulig at stillingen kan bli utvidet til 100 %.

Stilling nummer tre er en 60 % vikarstilling for skoleåret 17/18 ved Gjerstad skole. Det er mulig at stillingen kan bli utvidet til 100 %.

For vikarstillingene er det en forutsetning at faste lærere kommer med på videreutdanning.

Det kan bli flere ledige stillinger før skolestart. 

Kvalifikasjonskrav:
For alle stillinger gjelder at søkere må ha pedagogisk utdanning.

For stillingen i ungdomsskolen bør søker ha 60 studiepoeng i norsk. Det er også ønskelig med kompetanse i engelsk og musikk.

For stillinger i barneskolen bør søker ha 30 studiepoeng i engelsk. Søker må også kunne undervise i musikk. Søkere bør kunne undervise i alle fag, og særlig i barneskolens småtrinn.

De nye kompetansekravene vil bli lagt til grunn.

Gjerstadskolen har for tiden flere interessante prosjekter både i ungdomsskole og barneskole.

Det blir lagt vekt på selvstendighet, fleksibilitet og vilje til ¿å ta i et tak¿.  Du må være en tydelig klasseleder. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved ansettelse må det legges frem politiattest.

Stillingen lønnes ihht HTA Kap.4.1 og ut fra beregnet ansiennitet. Ansettelse for øvrig på vanlige kommunale vilkår.

For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med rektor ved Fiane skole og Abel ungdomsskole, Esther Kristine Hoel, tlf: 37 11 97 67 eller mobil 450 35 139, eller med rektor ved Gjerstad skole, Kristen Øybekk, tlf.: 37 11 95 36 eller mobil 455 29 387.

Søknadsfrist: 27.04.2017.

Det må benyttes elektronisk søknadsskjema for å søke på stillingen.

Velkommen som søker. Stillingsnummer: 0911-2017-04-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

AUST-AGDER
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Hovudansvar/oppgåver:
¿ Kartlegge, behovsavklare og rettleie personer for å komme seg i arbeid og aktivitet
¿ Yte service til brukara, arbeidsgivar og samarbeidspartnarar gjennom tett og god oppfølging i sak
¿ Gjeldsrådgjeving
¿ Startlån og bustøtte
¿ Saksbehandling etter gjeldande lovverk
Stor variasjon i arbeids- og ansvarsområder må påregnes.

Vi søkjer person som:
¿ Har gode evner til å kommunisere og til å skape ein god arena for samarbeid
¿ Er fleksibel og serviceorientert
¿ Kan være med å bidra til eit godt arbeidsmiljø
¿ Jobbar strukturert og sjølvstendig i høgt arbeidstempo
¿ Er pedagogisk, engasjert, initiativrik og uredd
¿ Fortrinnsvis har erfaring frå NAV og kan arbeide i fagsystem som Modia, Arena, Gosys og Velferd

Kvalifikasjonar:
¿ 3-årig høgare utdanning (bachelor)
¿ Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar
¿ Engasjement for fagfeltet

Anna:

Snarlig tiltredelse

Vikariatet som inntil 50% rettleiar varer til og med 31.05.2018

Interne søkjarar med evnt. fortrinnsrett
jf. HTA 2.3.1 vil bli prioritert.

Dei to stillingane må søkas saman i si heilheit.

Søknadsfrist: 23.04.2017

Du søkar på Bygland kommune si heimeside: Søk her Stillingsnummer: 0938-2017-04-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

AUST-AGDER
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lærer - Grimstad ungdomsskole

Vi har ledig stilling som kontaktlærer. Stillingen er tillagt undervisning i norsk, engelsk og samfunnsfag. 50% av stillingen er fast. Resten er årsvikariat.

Kvalifikasjoner Lærer. Skolen er partnerskole med UiA, og det er derfor en fordel med utdannelse i veiledningspedagogikk og gjerne erfaring som praksislærer.
Utdanningsretning Pedagogikk
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper Det legges vekt på at medarbeideren er samarbeids- og utviklingsorientart, fleksibel, strukturert og er en tydelig klasseleder.

Arbeidssted:
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Kontaktinfo:
Ellen Brunborg, Fagleder, ellen.brunborg@grimstad.kommune.no

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Grimstad
Ref. nr.: 3392800155
Stillingsbrøk: 80-100%
Vikariat
Startdato: 01.08.2017
Sluttdato: 31.07.2018
Antall stillinger: 1
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Søknadsfrist: 20.04.2017 Stillingsnummer: 0904-2017-04-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

AUST-AGDER
Nav.no

Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss